Kategori
Uncategorized

Të Drejtat e Njeriut dhe Personat me Aftësi të Kufizuara

Ndërgjegjësimi i anëtarëve të gjyqësorit dhe stafit të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në Kosovë ishte temë e trajnimit katër ditor, nga 24 tetor deri më 27 tetor, të mbajtur nga ekspertja afatshkurtër e EUKOJUST, Ina Xhepa.

Ekspertja i ofroi pjesëmarrësve njohuri të nevojshme për standardet kryesore ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në kuadër të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, si dhe u diskutua korniza ligjore përkatëse e Kosovës.

Qëllimi i trajnimit katër-ditor ishte rritja e kapaciteteve të profesionistëve të drejtësisë për të respektuar standardet për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) dhe Konventa për të Drejtat e Njerëzve me Aftësitë e Kufizuara (KDNjAK).

Kategori
Uncategorized

Ngritja e kapaciteteve profesionale në vizibilitet dhe komunikim efektiv

Ngritja e kapaciteteve profesionale të personelit të Ministrisë së Drejtësisë përgjegjës për “Vizibilitet dhe Komunikim Efektiv” ishte epiqendra e trajnimit njëditor të mbajtur më 7 tetor 2022 në Prishtinë. Në këtë ngjarje u trajnuan 12 nëpunës civilë dhe staf i kabinetit të cilët në përgjithësi dhe në mënyrë specifike morën njohuri për komunikimin efektiv dhe ofrimin e vizibilitetit në zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave, duke përfshirë pjesën e komunikimit të fushatës “16 Ditët e Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore”. Trajnimi u mbajt nga Eksperti afatmesëm i EUKOJUST-it për Komunikim dhe Vizibilitet, Berat Kryeziu, me mbështetjen teknike të Ekspertes afatgjatë për Arsimim Publik Juridik /Dhunën në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara, Bardhë Krasniqi.

Pjesëmarrësit e vlerësuan shumë këtë trajnim dhe përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e ekspertëve.

Trajnimi u mbajt në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për forcimin e qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët e Kosovës, veçanërisht përmes ofrimit të mbështetjes teknike dhe thelbësore për Ministrinë e Drejtësisë dhe Koordinatoren Nacionale kundër Dhunës në Familje në komunikimin e rezultateve të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen kundër Dhunës në Familje dhe Dhunës ndaj Grave 2022-2026 dhe Planit të Veprimit 2022-2024.