Kategori
Uncategorized

Trajnimi i dytë mbi akuzimin dhe dënimin e rasteve të dhunës në familje

Ngritja e kapaciteteve profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve përfshirë edhe bashkëpunëtorët profesionalë për “Akuzimin dhe dënimin e rasteve të dhunës në familje” – zbatimi praktik i standardeve ndërkombëtare në trajtimin e rasteve të dhunës në familje duke përfshirë kornizën ligjore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje – ishte fokusi i trajnimit të dytë që u mbajt nën ombrellën e Akademisë së Drejtësisë të Kosovës.

18 pjesëmarrës, të përbërë nga 14 gjyqtarë, tre prokurorë dhe një bashkëpunëtor profesional, të ardhur nga gjashtë regjione: Prishtina, Peja, Prizreni, Ferizaj, Gjilani dhe Mitrovica morën pjesë në trajnim e mbajtur nga Ekspertja afatgjatë e projektit EUKOJUST për Arsimim Publik Juridik /Dhunën në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara, Bardhë Krasniqi. Trajnimi “Akuzimi dhe dënimi i rasteve të dhunës në familje” dhe materiali përkatës është përshtatur për dhe synon:

– Përmirësimin e reagimit prokurorial dhe gjyqësor ndaj rasteve të dhunës në familje,

– Të kuptuarit e seriozitetit dhe kompleksitetit të rasteve të dhunës në familje për të kontribuar dhe rritur konsistencën në trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe për të zgjeruar burimet e tyre të bazuara në praktikë.

– Mbrojtjen dhe arritjen e akuzimit dhe dënimit të rasteve të dhunës në familje në proporcion me peshën e krimit sipas standardeve ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare.

Pjesëmarrësit e vlerësuan shumë këtë trajnim dhe përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e trajnueses.

Trajnimi u mbajt në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për forcimin e qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët e Kosovës, veçanërisht në fushën e dhunës në familje dhe grupeve të pafavorizuara ose të margjinalizuara – dhe është në përputhje me Strategjinë për Sundimit të Ligjit dhe me Strategjinë për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Dhuna kundër Grave si dhe Planet e tyre përkatëse të Veprimit.

Kategori
Uncategorized

Krijimi i platformës për centralizimin e shërbimeve të përkthimit

Është mbajtur në Prishtinë punëtoria për krijimin e platformës për centralizimin e shërbimeve të përkthimit në sistemin gjyqësor të Kosovës,.

Takimi, i bashkëkryesuar nga Ekspertja Afatgjatë e EUKOJUST për Qasje në Drejtësi, Alina Matache, dhe Kryesuesi i Komisionit për Administrimin e Gjykatave në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Fahret Vellija, mblodhi kryetarët e gjykatave, administratorët e gjykatave, anëtarët e KGJK-së dhe përkthyesit për të diskutuar mundësitë për centralizimin e shërbimeve të përkthimit.

Të pranishmit patën mundësinë të diskutojnë për përparësitë dhe jo përparësitë e dy opsioneve të paraqitura në Konceptin “Centralizimi i shërbimeve të përkthimit në sistemin gjyqësor të Kosovës” të hartuar nga Ekspertja Afatmesme e EUKOJUST për Menaxhimin e Shërbimeve të Përkthimit në Gjykata dhe Prokurori, Filloreta Hoxha.

Kategori
Uncategorized

EUKOJUST mbajti takimin e dhjetë të Komitetit Drejtues

Në takimin e dhjetë të Komitetit Drejtues të Programit të Sektorit të Drejtësisë në Kosovë, financuar nga Bashkimi Evropian, u diskutuan të arriturat për periudhën janar-prill 2023. Takimi,  i mbajtur më 26 prill në Prishtinë, u bashkëkryesua nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës z. Albert Zogaj dhe z. Volkmar Theobald, Udhëheqës i Ekipit të EUKOJUST.

Të pranishëm në takim ishin edhe: Zëvendësministri i Drejtësisë z. Blerim Sallahu, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Jetish Maloku, U.d i Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi, Drejtori i Zyrës Ligjore të Zyrës së Kryeministrit z. Mentori. Borovci, Drejtoresha e Projektit EUKOJUST nga IRZ znj. Teresa Thalhammer, si dhe z. Nicola Scaramuzzo nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gjatë prezantimit, u theksua se në përgjithësi, EUKOJUST ka arritur progres në mbështetjen e mekanizmit koordinues ndërinstitucional në mes të institucioneve përfituese, Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Akademia e Drejtësisë së Kosovës, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre për koordinim sistematik në përgjithësi në fushën të sundimit të ligjit dhe në sistemin e drejtësisë.

Gjithashtu, projekti ofroi mbështetje në forcimin e kapaciteteve për koordinim dhe komunikim më të mirë ndërmjet institucioneve dhe përfaqësuesve të tyre, si një pjesë thelbësore e mirëfunksionimit të sistemit të përgjithshëm të drejtësisë.

Ndryshimi në shkallë të gjerë i rendit juridik në Kosovë drejt përafrimit të tij me Acquis-në e BE-së, është mbështetur më tej. Paralelisht, projekti po mbështet edhe procesin e pastrimit ligjor dhe konsolidimit ligjor për të krijuar një rend juridik koherent dhe lehtësisht të zbatueshëm.

Projekti ka kontribuar në përmirësimin e qasjes në drejtësi për të gjithë në Kosovë, veçanërisht për gratë, pakicat etnike, të miturit, personat me aftësi të kufizuara, grupet e cenueshme, të margjinalizuara dhe të nënpërfaqësuara, duke forcuar mekanizmin e ndihmës juridike falas, duke përmirësuar qasjen në jurisprudencë dhe legjislacion, në gjuhët e komuniteteve joshumicë, dhe forcimi i profesioneve të lira juridike sipas strategjisë për luftën kundër dhunës në familje dhe strategjisë së sundimit të ligjit,  dhe të sigurohet zbatimi i saj.

Gjatë kësaj periudhe, EUKOJUST ka mbështetur institucionet përfituese me tetëmbëdhjetë (18) raporte vlerësimi dhe hulumtimi, ka hartuar katër (4) koncept dokumente; ka ofruar mbështetje në hartimin e pesë (5) akteve nënligjore dhe ka mbështetur shtatë (7) strategji dhe plane veprimi; ka hartuar shtatë (7) manuale dhe PSV. Lidhur me ngritjen e kapaciteteve, tetë (8) programe trajnimi dhe materiale për të mbështetur reformën në drejtësi në përputhje me praktikat më të mira të BE-së u hartuan nga ekspertët dhe ka filluar zbatimi i tyre. Në fund, ekspertët kanë ofruar një memorandum bashkëpunimi në mes të SHKK-së dhe Qendrës për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime. Gjatë këtyre tre muajve, projekti organizoi 20 evente duke përfshirë një vizitë studimore për përkthyes dhe interpretë në shërbimet e përkthimit të Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian në Bruksel.

Të dhëna nga eventet e ndërtimit të kapaciteteve janë mbledhur sistematikisht nga projekti dhe janë ndarë sipas gjinisë. Projekti ka bashkëpunuar më tej me asistencën paralele dhe të gjithë donatorët e sektorit në Kosovë, për të krijuar sinergji të mirë dhe për të koordinuar aktivitetet e tyre, në mënyrë që të shmanget çdo dyfishim i mundshëm.

Pas diskutimit, anëtarët me të drejtë vote të Komitetit Drejtues caktuan fundin e korrikut si datë për takimin e radhës të Komitetit Drejtues dhe ranë dakord për kryesimin e tij, ndërsa EUKOJUST prezantoi planin e punës për tremujorin e ardhshëm.

Kategori
Uncategorized

Avokat e Ferizajt trajnohen për përfaqësim të viktimave të dhunës në familje

Zgjerimi i gamës së trajnimeve për zhvillim të kapaciteteve profesionale të avokatëve mbi kornizën ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje ka vazhduar në muajin shkurt. Rreth 50 avokatë nga rajoni i Ferizajt, të licencuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Ekspertja Afatgjatë e Projektit EUKOJUST për Arsimim Publik Juridik /Dhunë në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara, Bardhë Krasniqi. Në këtë mënyrë po rritet numri i avokatëve të përgatitur për përfaqësim sa më kompetent të viktimave të dhunës në familje.

Trajnimi “Roli i avokatëve në përfaqësimin e viktimave të dhunës në familje”, i cili është mbajtur gjatë vitit të kaluar nëpër regjionet tjera të Kosovës, ka njëherit për qëllim të zhvillojë aftësitë e buta të avokatëve për të kuptuar dinamikën e situatave të dhunës në familje. Edhe ky trajnim është organizuar si pjesë e programit të arsimimit të vazhdueshëm ligjor nën ombrellën e OAK-së.

Gjatë trajnimit u diskutua nevoja e zbatimit të standardeve të të drejtave të njeriut siç janë Konventa e Stambollit, Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe përdorimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në jurisprudencën e Kosovës si dhe standardet e reja të parapara në Kodin e ri të Procedures Penale i cili ka filluar të zbatohet para pak javësh.

Trajnimi ngriti standardin e praktikës për avokatët që merren me rastet e dhunës në familje, dhe ata të cilët merren me rastet tjera të përgjithshme, duke i pajisur me mjetet e nevojshme për të trajtuar dhunën në familje ose për të kontrolluar për abuzimin në familje dhe për të ofruar këshilla të përshtatshme ligjore kur dhuna në familje identifikohet si problem.

Pjesëmarrësit e vlerësuan pozitivisht trajnimin nga i cili përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e trajneres dhe të gjithëve ju ndanë certifikata. Trajnimi u organizua në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për forcimin e qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët në Kosovë, veçanërisht në fushën e dhunës në familje dhe grupeve të cenueshme apo të margjinalizuara. Deri më tani Projekti ka trajnuar rreth 310 avokatë në pesë regjione të Kosovës.

Kategori
Uncategorized

Projekti EUKOJUST mbështeti monitorimin e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Takimi i parë i Grupit Punues për hartimin e Raportit për Vlerësimin ex-post të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi u mbajt të mërkurën, më 22 shkurt 2023 në Prishtinë. Ky raport është një hap i rëndësishëm drejt kryerjes së një pasqyre gjithëpërfshirëse të nivelit të zbatimit të këtij ligji esencial. Ky raport do të ndihmojë drejtpërdrejt institucionet që të arrijnë një vendimmarrje të informuar në lidhje me nevojat e mundshme për ndryshime legjislative në fushën e këtij raporti.

EUKOJUST-i po mbështet Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit (ZLZKM) dhe Grupin Punues në këtë proces duke ofruar ekspertizë teknike me anë të dy ekspertëve (z. Alban Krasniqi dhe z. Bedri Bahtiri). Vlerësimi i zbatimit të ligjit mbetet një nga fushat kyçe në të cilën EUKOJUST-i ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për ZKM-në dhe Ministrinë e Drejtësisë.

Kategori
Uncategorized

Qasja në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara

Trajnim mbi Qasjen e Përqendruar te Viktima

Të martën, më 21 shkurt 2023, u organizua një trajnimi mbi qasjen e përqendruar te viktima nga Ekspertja e EUKOJUST për Qasjen në Drejtësi, Alina Matache, si pjesë e aktiviteteve që kanë të bëjnë me forcimin e qasjes në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara.

Sandra Buzlieva, Eksperte e EUKOJUST për Forcimin  e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV), u ofroi pjesëmarrësve njohuritë e nevojshme për standardet themelore ndërkombëtare lidhur me të drejtat e viktimës dhe qasjen e përqendruar te viktima. Qasja e përqendruar te viktima i jep përparësi të drejtave dhe dinjitetit të viktimave. Ajo fokusohet në luftimin e mosndëshkueshmërisë, ndërtimin e një rrjeti mbështetës shumëpalësh dhe riorientimin e qasjes në komunikim strategjik drejt transparencës. EUKOJUST vazhdon t’i mbështesë institucionet kosovare në ofrimin e qasjes së duhur në drejtësi për viktimat.

Kategori
Uncategorized

Sfidat e KPK-së në vitin 2022 dhe mënyrat për t’i adresuar ato u diskutuan me ekspertët e EUKOJUST-it

Prishtinë, 8 shkurt 2023 – Si pjesë e mbështetjes së vazhdueshme për sistemin prokurorial në Kosovë të ofruar nga Programi i BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë/EUKOJUST, zëvendës udhëheqësi i ekipit, Cristian Nicoara, bashkë-kryesoi një punëtori dyditore me zëvendës Kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Veton Shabani. Temat kryesore të punëtorisë ishin Raporti Vjetor për vitin 2022 i Komisionit të përhershëm të KPK-së për Administrim e Prokurorive dhe hartimi i Planit të Punës për vitin 2023.

Kjo punëtori ishte një mundësi për ekspertët e EUKOJUST-it për të diskutuar me anëtarët e lartë të administratës së sistemit prokurorial dhe me anëtarët e komisionit të përhershëm lidhur me sfidat me të cilat u përball sistemi gjatë vitit 2022 dhe mjetet për t’i trajtuar ato në vitin 2023 duke synuar përmirësimin dhe modernizimin e administratës së sistemit prokurorial.

Ky forum gjithashtu ofroi një platformë për të sinkronizuar aktivitetet e ofruara nga administrata me prioritetet e Projektit EUKOJUST dhe Zyrës së BE-së në Kosovë, e cila në këtë punëtori u përfaqësua nga z. Mats Persson.

Në ditën e dytë të punëtorisë pjesëmarrësit identifikuan dhe adresuan sfidat dhe pengesat e parapara në vitin 2023 dhe mënyrën e krijimit të mekanizmave për adresimin e tyre. Qëllimi përfundimtar është të sigurohet që në vitet në vijim administrata e sistemit prokurorial të punojë me standardet më të mira të profesionalizmit dhe efikasitetit.

Kategori
Uncategorized

Me mbështetjen e Projektit EUKOJUST Akademia e Drejtësisë prezantoi dy dokumente të rëndësishme të hartuara

Prishtinë, 7 shkurt 2023 – Projekti EUKOJUST organizoi një punëtori për Akademinë e Drejtësisë së Kosovës. Drejtori i Akademisë, Enver Fejzullahu prezantoi dy dokumente të rëndësishme të hartuara me mbështetjen Programit të BE-së për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë/EUKOJUST: Rregulloren për Trajnuesit dhe Planin Strategjik 2023 – 2025.

Pjesëmarrja e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës në nivelin e tyre më të lartë udhëheqës dhe e organizatave të ndryshme aktive në fushën e mbështetjes së drejtësisë ishte shumë domethënëse, pasi kishte më shumë pjesëmarrës se sa ishte parashikuar fillimisht, veçanërisht nga gjyqësori i Kosovës.

Zyrtarët nga institucione të ndryshme i mirëpritën të dyja dokumentet dhe i diskutuan ato në hollësi, duke kontribuar në përmirësimin e përmbajtjes dhe duke u siguruar që ato të jenë të sinkronizuara me realitetin gjyqësor në Kosovë.

“Në kohë të presionit të madh mbi sistemin e drejtësisë së Kosovës, përpjekjet e përbashkëta të të gjithë akterëve të drejtësisë – Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial dhe Akademisë së Drejtësisë – së bashku me homologët ndërkombëtarë janë të lavdërueshme, duke treguar mbështetje të palëkundur për përmirësimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë” – tha zëvendës udhëheqësi i ekipit të EUKOJUST-it, Cristian Nicoara.

Pjesëmarrja nga Iniciativa për Sundimin e Ligjit për Ballkanin Perëndimor (WBROLI), z. David Wells dhe z. Blend Zyrapi u mirëprit veçanërisht.

Kategori
Uncategorized

Zhvillimi i aftësive për të kuptuar çështjet gjinore dhe kapacitetet për të respektuar kodin e sjelljes

Trajnimi për zhvillimin e kapaciteteve të stafit të Akademisë së Drejtësisë së Kosovës (AD) për çështjet gjinore dhe kodin e mirësjelljes bazuar në standardet e kornizës ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare të aplikueshme për nëpunësit civilë – ishte fokusi i trajnimit njëditor në Prishtinë. 22 anëtarë të stafit të AD-së morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga ekspertja afatgjatë e EUKOJUST-it, Bardhë Krasniqi.

Qëllimi i trajnimit me temën “Ndjeshmëria gjinore dhe kodi i sjelljes në vendin e punës” ishte i dyfishtë. Nga njëra anë, synonte të zhvillonte aftësitë për të kuptuar çështjet gjinore, veçanërisht aftësinë për të kuptuar perceptime të ndryshme për gratë dhe burrat dhe se si interesat që dalin nga aspektet e tyre të ndryshme sociale dhe rolet gjinore kontribuojnë në aftësinë për të qenë të ndjeshëm në aspektin gjinor në një vend të punës. Nga ana tjetër, trajnimi kishte synim të zhvillonte kapacitetet për të respektuar parimet e kodit të sjelljes dhe standardet e etikës gjithëpërfshirëse që luan një rol të rëndësishëm në adresimin e sjelljes etike në vendin e punës dhe komunikimin e pritshmërive të sjelljes, vlerave të saj thelbësore, misionit, për të krijuar një kulturë të shëndetshme të punës, ku punonjësit ndihen “të trajtuar në mënyrë të barabartë dhe ku punojnë së bashku”.

Pjesëmarrësit e vlerësuan pozitivisht trajnimin nga i cili përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e trajnueses.

Trajnimi u organizua në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për të forcuar qasjen në drejtësi për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Kategori
Uncategorized

Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST (video)

Përmirësimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë është ajo për të cilën EUKOJUST punon çdo ditë! Një mbështetje e vazhdueshme për reformim të sistemit të drejtësisë!

Shihni videon për më shumë:

Kategori
Uncategorized

Aktivitetet dhe rezultatet e reformës në drejtësi u diskutuan në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues

Në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues të projektit që u mbajt të mërkurën, më 25 janar 2023 në Prishtinë, u diskutuan aktivitetet dhe të arriturat e Programit të Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST në periudhën tetor-dhjetor 2023.

Takimin e bashkëkryesuan z. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë së Kosovës, dhe z. Volkmar Theobald, udhëheqës i ekipit të EUKOJUST. Zëvendës Ministri i Drejtësisë z. Blerim Sallahu, Gjyqtarja e Gjykatës Supreme, znj. Valdete Daka, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Albert Zogaj, zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Veton Shabani, Drejtori i Zyrës Ligjore të Zyrës së Kryeministrit z. Mentori Borovci, Drejtorja e Projektit EUKOJUST nga IRZ znj. Teresa Thalhammer si dhe z. Nicola Scaramuzzo nga Zyra e BE-së në Kosovë ishin të pranishëm në takim.

Gjatë prezantimit të të arriturave të tremujorit të fundit të vitit 2022, projekti EUKOJUST nënvizoi përmirësimet në dy segmente: Konsolidimi dhe përafrimi i kornizës ligjore dhe institucionale me Aquis të BE-së dhe zbatimi i ligjeve si dhe Qasja në Drejtësi, veçanërisht për gratë dhe grupet e pafavorshme.

Gjatë kësaj periudhe, projekti ka vazhduar të ofrojë mbështetje profesionale në reformimin e sistemit të drejtësisë duke i ndihmuar institucionet përfituese.

Mes tjerash, mbështetje është ofruar në proceset dhe çështjet në vijim: përgatitja e mekanizmit koordinues ndërinstitucional për monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Sundimit të Ligjit (2022-2025) dhe adresimin e çështjeve të rëndësishme që lidhen me këtë proces; Plani i Veprimit dhe Vlerësimi i Përgjithshëm i Sistemeve të TIK-ut në Sektorin e Drejtësisë, i cili është thelbësor për të pasur një sistem të drejtësisë që është transparent dhe efikas për qytetarët e Kosovës; hartimi i Planit Zhvillimor Strategjik (PZHS) dhe riorganizimi i MD-së sipas rekomandimeve të projektit, si dhe puna në Koncept Dokumentin për Reformën e Drejtësisë Administrative në Kosovë.

Pas diskutimit, anëtarët e Komitetit Drejtues me të drejtë vote u dakorduan për datën e takimit të radhës të Komitetit Drejtues dhe për kryesimin e tij, përderisa projekti EUKOJUST e prezantoi planin e punës për tremujorin e ardhshëm.

Kategori
Uncategorized

10 punëtori të organizuara në vitin 2022 për qasjen në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara

Me një ekip ekspertësh vendorë dhe ndërkombëtarë, ekspertja e EUKOJUST-it për Qasje në Drejtësi, Alina Matache, ka zhvilluar aktivitete të rëndësishme për ngritjen e kapaciteteve në bashkëpunim të ngushtë me Akademinë e Drejtësisë të Kosovës (AD), Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) dhe Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF).

Aktivitetet në formën e punëtorive dhe trajnimeve kanë kontribuar në rritjen e aftësive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve ligjorë lidhur me kornizat ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare të të drejtave të njeriut mbi gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes, dhunën gjinore dhe atë të motivuar seksualisht, standardet për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara dhe anti-gjipsizmin, ku fokus i veçantë i është kushtuar praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK).

Kategori
Uncategorized

Ministria e Drejtësisë e Kosovës merr përvojat kroate për fuqizimin e sundimit të ligjit

Një delegacion i Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës, i kryesuar nga Ministrja Albulena Haxhiu, ka zhvilluar një vizitë mes homologësh në Republikën e Kroacisë, të organizuar nga Programi EUKOJUST.

Delegacioni i Kosovës, i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë dhe EUKOJUST-it, fillimisht u takua me Ministrin e Drejtësisë dhe Administratës Publike, Ivan Malenica. U diskutuan tema të ndryshme nga sfera e drejtësisë siç janë funksionimi dhe organizimi i Ministrisë, dixhitalizimi i gjyqësorit, funksionimi i sistemit për mbështetjen e dëshmitarëve, si dhe marrëdhëniet dhe bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të pavarura në gjyqësor.

Gjatë vizitës, delegacioni i Kosovës pati një takim me Kryetarin e Këshillit Gjyqësor Shtetëror, Darko Malekoviq dhe Zëvendëskryetarin e Këshillit Shtetëror Prokurorial, prof. Ph.D. Elizabeta Iviçeviq Karas. Dita e tretë e vizitës vazhdoi me takime me Kryeprokurorin e Shtetit, Kryetarin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kroacisë, Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese dhe Kryetarin e Komisionit Parlamentar për Drejtësi.

Delegacioni Kosovar e vlerësoi të dobishme vizitën, ngase ishte një mundësi e mirë për tu njohur për së afërmi me praktikat e mira të institucioneve të Kroacisë në fuqizimin e sundimit të ligjit.

Kategori
Uncategorized

Tryezë e rrumbullakët për koordinimin ndërinstitucional në lidhje me shërbimet e përkthimit dhe interpretimit

Në Prishtinë është mbajtur tryezë e rrumbullakët për Bashkëpunimin dhe Koordinimin ndërmjet shërbimeve të përkthimit të Policisë së Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Tryeza u organizua dhe është moderuar nga Ekspertja e EUKOJUST për Qasje në Drejtësi, Alina Matache dhe është mbështetur nga Ekspertja e EUKOJUST për Menaxhimin e Shërbimeve të Përkthimit në Gjykata dhe Prokurori, Filloreta Hoxha.

Kjo tryezë ishte një mundësi unike për të tri institucionet për të diskutuar sfidat dhe mundësitë në lidhje me ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe interpretimit dhe më vonë të hartohet një Memorandum Mirëkuptimi,  i cili do të rregullojë bashkëpunimin. Komisioneri  për Gjuhë nga Zyra e Kryeministrit, Slavisa Mladenovic, si folës kyç, gjithashtu përsëriti rëndësinë e përputhshmërisë së gjuhës dhe koordinimit ndërinstitucional.

Kategori
Uncategorized

Hartimi i Planit Strategjik për Arkivat e Gjyqësorit

Në kuadër të mbështetjes së vazhdueshme për Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), të hënën, më 12 dhjetor 2022, projekti EUKOJUST organizoi një punëtori për hartimin e Planit Strategjik për Arkivat e Gjyqësorit.

Qëllimi i punëtorisë ishte prezantimi dhe diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të draftit fillestar.

Plani Strategjik thekson me përpikëri dhe në mënyrë sistematike praktikat e pamanovrueshme të cilat e pengojnë efikasitetin për sistemimin, automatizimin dhe digjitalizimin e arkivimit të lëndëve në të gjitha gjykatat në mbarë Kosovën. Draft Plani Strategjik përcakton në mënyrë pragmatike veprimet specifike për ndërhyrje dhe propozon mjetet dhe veprimet e nevojshme drejt digjitalizimit dhe automatizimit të arkivave në gjykata.

Kryesuesi i KGJK-së, z. Albert Zogaj, e mirëpriti punëtorinë dhe mbështetjen e EUKOJUST-it për zhvillimin e Planit Strategjik të Arkivave. Ai u zotua për mbështetje proaktive të KGJK-së në miratimin e Strategjisë.

Kategori
Uncategorized

𝑪𝒊𝒌𝒍𝒊 𝒊 𝒇𝒐𝒓𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆𝒗𝒆 𝒕𝒆̈ 𝒂𝒗𝒐𝒌𝒂𝒕𝒆̈𝒗𝒆 𝒑𝒆̈𝒓 𝒎𝒃𝒓𝒐𝒋𝒕𝒋𝒆𝒏 𝒏𝒈𝒂 𝒅𝒉𝒖𝒏𝒂 𝒏𝒆̈ 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒋𝒆 𝒑𝒐 𝒗𝒂𝒛𝒉𝒅𝒐𝒏

Cikli i trajnimeve për zhvillim të kapaciteteve profesionale të avokatëve mbi kornizën ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje ka vazhduar më një trajnim njëditor të mbajtur në Gjakovë. 42 avokatë nga ky rajon, të licencuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Ekspertja Afatgjatë e Projektit EUKOJUST për Arsimim Publik Juridik /Dhunë në Familje dhe Grupet e Margjinalizuara, Bardhë Krasniqi.

Trajnimi “Roli i avokatëve në përfaqësimin e viktimave të dhunës në familje”, i mbajtur më herët edhe në regjione tjera të Kosovës, po ashtu ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e buta të avokatëve për të kuptuar dinamikën e situatave të dhunës në familje. Trajnimi është organizuar si pjesë e programit të arsimimit të vazhdueshëm ligjor nën ombrellën e OAK-së.

Aty u diskutua nevoja e zbatimit të standardeve të të drejtave të njeriut siç janë Konventa e Stambollit, Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe përdorimi i praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në jurisprudencën e Kosovës si dhe standardet e reja të parapara në Kodin e ri të Procedures Penale i cili do të zbatohet në vitin 2023.

Trajnimi ngriti standardin e praktikës për avokatët që merren me rastet e dhunës në familje, dhe ata të cilët merren me rastet tjera të përgjithshme, duke i pajisur me mjetet e nevojshme për të trajtuar dhunën në familje ose për të kontrolluar për abuzimin në familje dhe për të ofruar këshilla të përshtatshme ligjore kur dhuna në familje identifikohet si problem.

Pjesëmarrësit e vlerësuan pozitivisht trajnimin nga i cili përfituan si nga pikëpamja profesionale ashtu edhe nga përvoja e mirë e trajneres.

Trajnimi u organizua në kuadër të objektivës specifike të projektit EUKOJUST për forcimin e qasjes në drejtësi për të gjithë qytetarët në Kosovë, veçanërisht në fushën e dhunës në familje dhe grupeve të cenueshme apo të margjinalizuara.

Deri më tani Projekti EUKOJUST ka trajnuar mbi 260 avokatë në katër regjione të Kosovës, ndërsa trajnimi i fundit është mbajtur në kuadër të fushatës “16 ditë të aktivizmit” kundër dhunës me bazë gjinore.

Kategori
Uncategorized

EUKOJUST mbështet KGJK-në në zhvillimin e Sistemit të e-Dosjeve për Gjyqtarët

Përfaqësuesit e Projektit EUKOJUST së bashku me përfaqësuesit e Zyrës së BE-së dhe kompaninë e përzgjedhur për zhvillimin e sistemit të e-Dosjeve për gjyqtarët, mbajtën takimin e parë njoftues me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Grupin Punues për të filluar punën drejt zhvillimit të këtij sistemi.

Përmes këtij aktiviteti, Këshilli Gjyqësor i Kosovës synon krijimin e një sistemi të avancuar për menaxhimin elektronik të dosjeve të gjyqtarëve. Ky sistem elektronik do t’i mundësojë KGJK-së të kryejë dhe menaxhojë proceset kritike që kanë të bëjnë me rekrutimin e gjyqtarëve të rinj, vlerësimin e performancës, zhvillimin profesional, avancimin e gjyqtarëve dhe zbatimin e procedurave disiplinore në mënyrë më efektive dhe transparente.

Kategori
Uncategorized

SMIL-i – një mjet efektiv që përdoret gjerësisht nga prokuroritë në Kosovë

Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) tani zbatohet dhe përdoret në të gjithë sistemin prokurorial të Kosovës. Pas një faze fillestare pilotimi, aktualisht SMIL-i është një mjet kritik që përdoret nga prokurorët dhe administrata në kryerjen e veprimtarisë së tyre gjyqësore. Ky është një hap i rëndësishëm përpara në modernizimin dhe digjitalizimin e veprimtarisë prokuroriale dhe gjyqësore të Kosovës.

Megjithatë, si me çdo sistem të ri të zbatuar, praktika është gjithmonë më e ndërlikuar sesa mendohej fillimisht. Prandaj, më 17 dhe 18 nëntor 2022, projekti EUKOJUST organizoi një punëtori me përdoruesit kryesorë dhe menaxhmentin e lartë të sistemit prokurorial në Kosovë, duke iu ofruar praktikuesve një platformë për diskutimin e gjetjeve, për identifikimin e sfidave dhe për të gjetjen e zgjidhjeve. Në të njëjtën kohë, u inkurajua komunikimi i brendshëm horizontal ndërmjet prokurorive, duke ditur që zgjidhjet janë pikërisht aty; ato thjesht duhet të identifikohen dhe të ndahen me kolegët.

Kategori
Uncategorized

Koncept dokumenti për Gjykatën Administrative dhe të Punës afër finalizimit

Me mbështetjen e Programit EUKOJUST përgjatë dy ditëve, 14 e 15 Nëntor, 2022 u mbajt punëtoria e Grupit Punues mbi Koncept Dokumentin për Gjykatën Administrative dhe të Punës.

Punëtoria ishte vijim i punës për kryerjen e përbashkët të reformave në mes të Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor dhe Gjykatës Supreme, një kordinim ky i facilituar nga Progarmi EUKOJUST.

Punëtoria filloi me një prezantim të analizës krahasuese të strukturave institucionale për drejtësi administrative në disa vende të BE-së dhe të rajonit, nga z. Visar Morina, Ekspert i EUKOJUST-it për Drejtësi Administrative. Më pas, pjesëmarrësit paraqitën pikëpamjet e tyre mbi seksionet e vecanta të koncept dokumentit, i cili do të përcaktojë formën e reformës që do të implementohet për sa i përket kornizës institucionale gjyqësore mbi drejtësinë administrative.

Kategori
Uncategorized

Rritja e bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Drejtësisë së Kosovës dhe Shoqërisë Civile lidhur me trajnimet gjyqësore

Pas nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Drejtësisë së Kosovës dhe disa organizata të shoqërisë civile (OSHC), duke themeluar Rrjetin e Miqve të Akademisë, EUKOJUST organizoi më 7 nëntor 2022. tryezën e tretë të rrumbullakët për të diskutuar programin e trajnimit të Akademisë.

Drejtori i Akademisë, Enver Fejzullahu, i informoi OSHC-të për aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2022 dhe draft programin e trajnimit të vitit 2023 me fokus trajnimin e specializuar për krimin e organizuar, korrupsionin, dhunën në familje dhe qasjen në drejtësi.

Gjatë tryezës, u trajtuan prioritetet e kurrikulave të trajnimit në fusha të caktuara tematike, duke përfshirë propozimet e moduleve specifike nga OSHC-të pas vlerësimit të nevojave të tyre.

Gjithashtu, u hap një kënd i veçantë i Rrjetit të Miqve të Akademisë, i cili u përfshi në faqen e internetit të Akademisë. Këndi do t’u ofrojë mundësi OSHC-ve të ndjekin nga afër aktivitetet e përbashkëta dhe rezultatet e bashkëpunimit ndërmjet AD-së dhe OSHC-ve.

Tryeza e parë iu kushtua lansimit të konceptit të Rrjetit për disa OSHC dhe rëndësisë së tij në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve dhe AD-së në drejtim të trajnimit gjyqësor. Tryeza e dytë iu kushtua nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet OSHC-ve dhe AD-së. Përveç kësaj, pjesëmarrësit patën gjithashtu mundësinë të shkëmbejnë informacion mbi cilësinë e kurrikulave të trajnimit dhe mësimin e të rriturve në sektorin gjyqësor, duke përfshirë prezantimin e praktikave më të mira në metodologjinë e trajnimit gjyqësor.