Për projektin

Programi i Sektorit të Drejtësisë për Kosovën i Bashkimit Evropian – Projekti EUKOJUST është projekt i financuar nga BE-ja që e zbaton konsorciumi i përbërë nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ) si partner drejtues bashkë me partnerët e rinj Qendra Holandeze për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC) dhe Ministria e Drejtësisë e Kroacisë (MeD e Kroacisë). IRZ-ja është e mandatuar nga Ministria Federative e Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. 

Qëllimi i përgjithshëm i Projektit EUKOJUST është reformimi i sistemit të drejtësisë në pajtim me standardet evropiane dhe ato ndërkombëtare.

Qasja e projektit është e orientuar kah nevojat dhe do t’i shërbejë sektorit të drejtësisë dhe qytetarëve të Kosovës. Projekti do të zhvillohet në bazë të rezultateve të projekteve të mëparshme dhe pritet të ketë ndikim pozitiv në sektorin e drejtësisë në Kosovë. Cilësia e drejtësisë do të përmirësohet falë legjislacionit gjithëpërfshirës, të konsoliduar, në pajtim me standardet evropiane dhe kapaciteteve të fuqizuara me infrastrukturë tërësisht funksionale dhe të orientuar kah qytetari duke ofruar kështu mbrojtje më të mirë të të drejtave dhe interesave publike. E tërë kjo do t’i kontribuojë rritjes së besimit të publikut në sistem.

Kohëzgjatja e projektit është 40 muaj.

Dizajni i projektit është i ndarë më tej në katër objektiva specifike.

Të gjitha këto katër objektiva specifike janë të ndërlidhura. Objektivat specifike të theksuara më sipër janë të ndara në rezultate të pritura. Rezultatet do të përmbushen me anë të përdorimit të qasjes së orientuar në rezultate dhe zbatimit të disa aktiviteteve me qasje pjesëmarrëse. Do të ketë aktivitete për t’i mbështetur përfituesit në rishikimin dhe rikrijimin e rregulloreve ose legjislacionit, ose në zhvillimin e dokumenteve strategjike, përmes ndihmës me ekspertë, opinione, punëtori dhe diskutime (në tryeza të rrumbullakëta).

Më poshtë janë të radhitura rezultatet që priten për secilën objektivë specifike të përcjellë me aktivitetet përkatëse. 

Vendosja e një mekanizmi koordinimi në sektorin e drejtësisë

Koordinimi i sistemeve të TIK-ut dhe përpunimi i të dhënave

Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Ligjit i finalizuar dhe Strategjia e Sektorit të Drejtësisë në fuqi

Organizimi i trajnimeve në tërë sektorin

Mbështetje MD-së në ristrukturim

Forcimi i Departamentit për Integrim në BE (6 anëtarë të personelit)

Forcimi i Departamentit Ligjor (14 anëtarë të personelit)

Forcimi i Departamentit për Profesione të Lira Juridike (7 anëtarë të personelit) në bashkëpunim me Noterët/Avokatët dhe Divizionin për Mbikëqyrjen Administrative të Profesioneve të Lira Juridike

Forcimi i Shërbimeve Korrektuese dhe Sprovuese

Forcimi i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (17 anëtarë të personelit)

Forcimi i Institutit të Mjekësisë Ligjore

 

Forcimi i kapaciteteve të KPK-së dhe KGJK-së në menaxhim dhe planifikim

Përmirësimi i procedurave për përzgjedhjen dhe avancimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve

Forcimi i Departamenteve Speciale brenda Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit

Forcimi i kapaciteteve të AD-së në planifikim dhe menaxhim

Zhvillimi i mëtejshëm i trajnimit fillestar

Zhvillimi i mëtejshëm i trajnimit të vazhdueshëm

Mbështetje për tenderimin e pajisjeve të zyrës për objektin e ri të AD-së

Mbështetje për tenderimin e infrastrukturës në gjykatore 

Përmirësimi i gjendjes së arkivave gjyqësore

Përafrimi i legjislacionit

Konsolidimi i legjislacionit

Pastrimi i legjislacionit

Vlerësimi i zbatimit

Përcjellja e Kodit Civil

Institucionalizimi i anketave 

Zhvillimi i një strategjie për qasje në drejtësi në bashkëpunim me shoqërinë civile

Strategjia e re për mbrojtjen nga dhuna në familje

Përmirësimi i cilësisë së përkthimeve, duke përfshirë gjuhët zyrtare të komunitetit jo-shumicë

 

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet