Kategori
Uncategorized

Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST (video)

Përmirësimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë është ajo për të cilën EUKOJUST punon çdo ditë! Një mbështetje e vazhdueshme për reformim të sistemit të drejtësisë!

Shihni videon për më shumë:

Kategori
Uncategorized

Aktivitetet dhe rezultatet e reformës në drejtësi u diskutuan në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues

Në takimin e nëntë të Komitetit Drejtues të projektit që u mbajt të mërkurën, më 25 janar 2023 në Prishtinë, u diskutuan aktivitetet dhe të arriturat e Programit të Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë – EUKOJUST në periudhën tetor-dhjetor 2023.

Takimin e bashkëkryesuan z. Enver Fejzullahu, Drejtor i Akademisë së Drejtësisë së Kosovës, dhe z. Volkmar Theobald, udhëheqës i ekipit të EUKOJUST. Zëvendës Ministri i Drejtësisë z. Blerim Sallahu, Gjyqtarja e Gjykatës Supreme, znj. Valdete Daka, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Albert Zogaj, zëvendës kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z. Veton Shabani, Drejtori i Zyrës Ligjore të Zyrës së Kryeministrit z. Mentori Borovci, Drejtorja e Projektit EUKOJUST nga IRZ znj. Teresa Thalhammer si dhe z. Nicola Scaramuzzo nga Zyra e BE-së në Kosovë ishin të pranishëm në takim.

Gjatë prezantimit të të arriturave të tremujorit të fundit të vitit 2022, projekti EUKOJUST nënvizoi përmirësimet në dy segmente: Konsolidimi dhe përafrimi i kornizës ligjore dhe institucionale me Aquis të BE-së dhe zbatimi i ligjeve si dhe Qasja në Drejtësi, veçanërisht për gratë dhe grupet e pafavorshme.

Gjatë kësaj periudhe, projekti ka vazhduar të ofrojë mbështetje profesionale në reformimin e sistemit të drejtësisë duke i ndihmuar institucionet përfituese.

Mes tjerash, mbështetje është ofruar në proceset dhe çështjet në vijim: përgatitja e mekanizmit koordinues ndërinstitucional për monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Sundimit të Ligjit (2022-2025) dhe adresimin e çështjeve të rëndësishme që lidhen me këtë proces; Plani i Veprimit dhe Vlerësimi i Përgjithshëm i Sistemeve të TIK-ut në Sektorin e Drejtësisë, i cili është thelbësor për të pasur një sistem të drejtësisë që është transparent dhe efikas për qytetarët e Kosovës; hartimi i Planit Zhvillimor Strategjik (PZHS) dhe riorganizimi i MD-së sipas rekomandimeve të projektit, si dhe puna në Koncept Dokumentin për Reformën e Drejtësisë Administrative në Kosovë.

Pas diskutimit, anëtarët e Komitetit Drejtues me të drejtë vote u dakorduan për datën e takimit të radhës të Komitetit Drejtues dhe për kryesimin e tij, përderisa projekti EUKOJUST e prezantoi planin e punës për tremujorin e ardhshëm.

Kategori
Uncategorized

10 punëtori të organizuara në vitin 2022 për qasjen në drejtësi për personat e cenueshëm dhe grupet e margjinalizuara

Me një ekip ekspertësh vendorë dhe ndërkombëtarë, ekspertja e EUKOJUST-it për Qasje në Drejtësi, Alina Matache, ka zhvilluar aktivitete të rëndësishme për ngritjen e kapaciteteve në bashkëpunim të ngushtë me Akademinë e Drejtësisë të Kosovës (AD), Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK) dhe Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF).

Aktivitetet në formën e punëtorive dhe trajnimeve kanë kontribuar në rritjen e aftësive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe profesionistëve ligjorë lidhur me kornizat ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare të të drejtave të njeriut mbi gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes, dhunën gjinore dhe atë të motivuar seksualisht, standardet për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara dhe anti-gjipsizmin, ku fokus i veçantë i është kushtuar praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK).