Kategori
Uncategorized

EUKOJUST prezanton raportin vlerësues për ZMNV-në

Projekti EUKOJUST promovon praktikat e mira dhe fuqizon viktimat nga komunitetet e cenueshme për t’u afruar dhe kërkuar shërbimet e Zyrës për Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave (ZMNV). Raporti i vlerësimit, i cili sot u prezantua para shefit të ZMNV-së, z. Basri Kastrati, mbrojtësve të viktimave, anëtarëve të KPK-së, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe organizatave ndërkombëtare, theksoi rëndësinë e forcimit dhe profesionalizimit të zyrës përgjegjëse për përfaqësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimave.

Raporti, i hartuar nga ekspertja e projektit EUKOJUST mbi qasjen në drejtësi, Alina Matache dhe këshilltarja ligjore e EUKOJUST-it, Nita Bejta, ofroi disa rekomandime të tilla si ofrimi i trajnimeve strategjike të përshtatura dhe të planifikuara me qëllim të specializimit të MV-ve në fusha të veçanta,  ofrimi i burimeve dhe lehtësirave adekuate njerëzore për t’i mbështetur viktimat me ndihmë individuale, mundësimi i balancit gjinor në secilën zyrë rajonale, ofrimi i trajnimeve të detyrueshme të fokusuara në qasjen me në qendër viktimën, paraqitja e një sistemi të kontrollit të cilësisë përmes monitorimit dhe vlerësimit të ofrimit të shërbimeve, mbajtja e fushatave përgjatë tërë vitit dhe paraqitja e një forme të procedurave të ankesave ose procedurave të kundërshtimit, ku viktimat ose akterët e tjerë mund të paraqesin një ankesë për mospërputhje me standardet.

EUKOJUST është i përkushtuar që të ofrojë aktivitete në të ardhmen rreth ndërtimit të kapaciteteve, të cilat do të përqendrohen në qasjen e përqendruar tek viktimat, tek afrimi i qytetarëve me institucionet shtetërore për të kërkuar mbrojtje.

Projekti promovon punën me empati dhe në mënyrë të koordinuar me të gjitha institucionet në interes të përmirësimit të qasjes në drejtësi për njerëzit në nevojë dhe grupet e margjinalizuara, në përputhje me nevojat individuale të viktimave.

Kategori
Uncategorized

Punëtori për Projekt-Udhëzimin Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike dhe rishikimin e Projektligjit për Aktet Juridike

21-22 shtator 2021
Hotel Sirius

Gjatë katër muajve të fundit Projekti EUKOJUST ka punuar me Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit (ZL-ZKM) në rishikimin e rregullave ekzistuese për standardet e hartimit të akteve legjislative në Kosovë. Pas një analize të detajuar që projekti EUKOJUST i ka bërë Udhëzimit Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Normative, EOKUJUST i ka ofruar ZL-ZKM-së një projekt-udhëzim të ri me qëllim të përafrimit të tij me Projektligjin për Aktet Juridike. Ky i fundit ka marrë opinion pozitiv nga Komisioni i Venecias dhe ka për qëllim që për herë të parë në Kosovë ta rregullojë hierarkinë e akteve juridike, llojin e akteve juridike, çështjet e delegimit sa i përket akteve nënligjore, konsolidimin dhe korrigjimin e legjislacionit dhe parimet kryesore të hartimit të akteve juridike. Projekt-udhëzimi na njofton me disa risi siç janë rregullat kryesore për llojet e akteve që kërkojnë ndryshimin e legjislacionit, rregullat për hartimin e opinioneve ligjore, rregullat për delegim sa i përket akteve nënligjore, rregullat për përafrim me acquis të BE-së, rregullat për citimet dhe referencat e legjislacionit tjetër, rregullat për konsolidimin e legjislacionit, etj. Projekt-udhëzimi është konceptualizuar si një udhëzim që do të shoqërohet me një Doracak për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike i cili përmban rregulla më të hollësishme dhe shembuj konkretë për të gjitha temat që i mbulon udhëzimi administrativ.

Duke marrë parasysh rëndësinë e këtyre dy akteve legjislative, projekti EUKOJUST dhe ZL-ZKM-ja organizuan një punëtori dyditore për të punuar intensivisht në përfundimin e tyre. Kjo është punëtoria e parë e serisë së atyre që janë planifikuar të organizohen e ku qëllimi përfundimtar është reformimi i standardeve të hartimit të legjislacionit, krijimi i metodologjisë për konsolidimin e legjislacionit dhe inicimi i procesit të pastrimit të legjislacionit në Kosovë.