Konkretna dostignuća predstavljena na 12. sastanku Upravnog odbora

Poboljšanje pristupa pravdi za sve na Kosovu, jačanje kapaciteta institucija korisnika i poboljšanje zakonodavnog okvira bili su neki od dostignuća predstavljenih tokom 12. sastanka Upravnog odbora projekta EUKOJUST, održanog 30. oktobra u Prištini.

Zamenik ministra pravde Vigan Qorolli i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Theobald su kopredsedavili redovnim sastankom na kojem su predstavljena dostignuća projekta do ove faze i ciljevi za naredna tri meseca.

Sastanku su prisustvovali i: ministarka pravde gđa. Albulena Haxhiu, predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj , predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Jetish Maloku, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Agron Qalaj , ambasador Njemačke na Kosovu, Jorn Rohde, ambasador Hrvatske, Danijela Barišić , direktorica projekta EUKOJUST iz IRZ, gđa Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije, g. Volkmar Theobald i stručnjaci EUKOJUST-a predstavili su dostignuća projekta tokom tromesečnog izveštajnog perioda. U ovom periodu projekat je ostvario značajan napredak u podršci među-institucionalnom koordinacionom mehanizmu i njenih korisnika (Ministarstvo pravde, Akademija pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova) sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za sistematsku koordinaciju i stabilnost unutar celokupnog pravosudnog sistema i vladavine prava.

Projekat je pružio sistematsku podršku radnim grupama koje su osnovane odlukom MP-a o imenovanju šest (6) radnih grupa za procenu, koncepciju i izradu zakonskih inicijativa navedenih u Zajedničkoj izjavi o posvećenosti. Ovu izjavu pod nazivom „Izjava za reformu pravosuđa“ potpisali su svi predsednici pravosudnih institucija. Projekat je pomogao u konsolidaciji nalaza svih radnih grupa u konačni izveštaj.

Projekat je nastavio da doprinosi poboljšanju pristupa pravdi za sve na Kosovu, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom, ranjive, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe. To je postignuto jačanjem mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanjem pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu na nevećinskim jezicima, takođe jačanjem slobodnih advokatskih profesija u okviru strategije za borbu protiv nasilja u porodici i strategije vladavine prava, i osiguravanjem njihove implementacije.

Što se tiče jačanja kapaciteta korisnika tokom ovog perioda, bio je visok odziv, učešće i posvećenost predstavnika institucija i korisnika u svim programima izgradnje kapaciteta, obukama, radionicama ili drugim događajima podržanim od strane EUKOJUST projekta. Ovo je pokazalo njihov veliki interes da aktivno učestvuju u procesu sektorske reforme i da se prilagode novim odgovornostima i prilagodbama.

U zakonodavnom okviru, tokom ovog perioda, EUKOJUST je podržao svoje korisnike u izradi tri (3) primarna zakona, uključujući Zakonik o parničnom postupku, Nacrt zakona o Upravnom sudu i Nacrt omnibus zakona o harmonizaciji posebnih zakona. Nadalje, projekat je pomogao korisnicima u izradi petnaest (15) podzakonskih akata. Takođe je pružena podrška za izradu osam (8) izveštaja sa preporukama za različite oblasti sektora pravde i pet (5) priručnika. Projekat je dodatno pomogao u pripremi deset (10) tehničkih dokumenata kao što su akcioni planovi, tehničke specifikacije, SOP-ovi i upitnici.

Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su izradili i ažurirali dvanaest (12) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU-a, kao i sproveli dve (2) procene potreba za obukom. Dokazi podataka od organizacija za izgradnju kapaciteta sistematski su prikupljani od strane projekta i klasifikovani po spolu.

Svrha EUKOJUST projekta je da podrži sektor pravde na Kosovu i poboljša kvalitet pravosuđa za građane Kosova na putu ka EU. Projekat dalje ima za cilj da pomogne Kosovu u reformisanju pravosudnog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i pripremi njene institucije za proces članstva u EU pružanjem stručnosti i tehničke pomoći na visokom nivou za ceo sektor pravde na Kosovu.

Projekat sprovode konzorcijum IRZ, CILC i Ministarstvo pravosuđa i javne uprave Hrvatske, dok grupa stručnjaka uključenih u realizaciju aktivnosti ima veliko iskustvo u saradnji sa kosovskim institucijama na bilateralnoj osnovi u okviru Projekata koje finansira EU. Projekat se takođe zasniva na prethodnim iskustvima i naučenim lekcijama iz drugih EU asistencija na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj januara kao datum za naredni sastanak Upravnog odbora i dogovorili njegovo predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet