Brojna dostignuća predstavljena tokom 13. sastanka Upravnog odbora

Podrška mehanizmu među-institucionalne koordinacije, podrška uspostavljanju radnih grupa za procenu, početak i izradu pravnih inicijativa, podrška jačanju kapaciteta Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Sudskog saveta Kosova (SSK) i Kosovske Akademije pravde (KAP), neka su od dostignuća predstavljena na 13. sastanku Upravnog odbora projekta EUKOJUST, održanom 31. januara u Prištini.

Novi predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Ardian Hajdaraj i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Teobald, ko predsedavali su redovnim sastankom na kome su predstavljena dostignuća projekta tokom januara-decembra 2023. godine. Sastanku su prisustvovali i zamenik ministra pravde, Vigan Qorolli, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Agron Qalaj, predsednik Vrhovnog suda, Fejzullah Rexhepi, direktor Kosovske akademije pravde, Enver Fejzullahu, Šef pravne kacelarije kabineta premijer, Mentor Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ-a gđa Tereza ​​Talhammer, kao i g. Nicola Skaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije, Theobald i eksperti EUKOJUST-a predstavili su dostignuća projekta tokom tromesečne faze izveštavanja. Tokom ovog perioda, projekat je pružio podršku među-institucionalnom mehanizmu koordinacije i njegovim akterima (Ministarstvo pravde, Akademija pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova) kako bi se poboljšali njihovi kapaciteti za sistematsku i održivu koordinaciju celokupnog pravosudnog sistema i vladavine prava, i tretman suštinskih reformi u sektoru na Kosovu prema usvojenoj Strategiji vladavine prava.

Pored toga, projekat je podržao radne grupe koje su osnovane odlukom Ministarstva pravde za formiranje šest (6) radnih grupa za procenu, koncipiranje i izradu zakonskih inicijativa, inicijativa za unapređenje mehanizama integriteta u sektoru vladavine prava, predviđene u Zajedničkoj izjavi o posvećenosti. Ovu izjava pod nazivom „Izjava o reformi pravosuđa“ potpisali su svi čelnici pravosudnih institucija u proleće 2023. godine.

EUKOJUST je nastavio da pruža podršku u jačanju kapaciteta TSK, SSK i APK u upravljanju, administraciji, ljudskim resursima i planiranju pravosudnog i tužilačkog sistema kako bi se obezbedila nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost, profesionalizam i bolja transparentnost pravosuđa.

Tokom ovog izveštajnog perioda, projekat je održao svoj doprinos poboljšanju pristupa pravdi za sve na Kosovu, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom i ranjive, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe. Jačanje mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanje pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu na nevećinskim jezicima i jačanje slobodnih advokatskih profesija u skladu sa strategijom protiv nasilja u porodici i Strategijom vladavine prava, obezbeđujući njeno sprovođenje.

Pored toga, projekat je nastavio da pruža značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta za niz aktera u oblasti vladavine prava, fokusirajući se na nasilje u porodici, rodno zasnovano nasilje, ljudska prava i ranjive ljude i marginalizovane grupe.

U pogledu zakonodavnog okvira, tokom ovog perioda EUKOJUST je podržao svoje korisnike u izradi četiri (4) primarna zakona, uključujući Nacrt zakona o Upravnom sudu, Nacrt zakona o upravnim sporovima, Nacrt omnibus zakona o harmonizaciji posebnih zakona, i Zakon o Posebnoj komori Vrhovnog suda za pitanja privatizacije, kao i Koncept dokumenta za građanske unije. Projekat je podržao svoje korisnike u izradi sedam (7) podzakonskih akata.

Takođe je pružena podrška u izradnju pet (5) izveštaja sa preporukama za različite oblasti sektora pravde i devet (9) priručnika. Projekat je dalje podržao četrnaest (14) tehničkih dokumenata kao što su strategije, akcioni planovi, tehničke specifikacije i Standardne operativne procedure.

Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su pripremili i ažurirali šest (6) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU. Svrha projekta EUKOJUST je podrška sektoru pravde na Kosovu i poboljšanje kvaliteta pravde za građane Kosova na putu ka EU. Projekat dalje ima za cilj da podrži Kosovo u reformi pravosudnog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i da pripremi svoje institucije za proces članstva u EU, pružanjem stručnosti i tehničke pomoći na visokom nivou za ceo sektor pravde na Kosovu.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet