Akademia e Drejtësisë nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me shoqërinë civile

Akademia e Drejtësisë e Kosovës (AD) nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me disa Organizata të Shoqërisë Civile të Kosovës (OSHC), duke përfshirë BIRN dhe Internews Kosova, Kosovo Democratic Institute, Kosovo Law Institute, Advocacy Training & Resource Center – ATRC, Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, Cel Kosovo, CSGD, të martën më 31 maj 2022.

Memorandumi përfshin përdorimin e përvojës dhe kapaciteteve të organizatave joqeveritare në promovimin e praktikave më të mira për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin mbështetës në çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, anti-korrupsionin, krimin e organizuar, qasjen në drejtësi dhe llogaridhënien, nën Rrjetin e quajtur “Miqtë e Akademisë”. Në përputhje me Strategjinë e Kosovës për Sundimin e Ligjit dhe Planin e Veprimit, nënshkrimit të Memorandumit i paraprijnë konsultime intensive ndërmjet organizatave joqeveritare, Akademisë së Drejtësisë së Kosovës dhe ekspertes së EUKOJUST për qasje në drejtësi, Alina Laura Matache.

Për më tepër, në këtë ngjarje AD-ja dhe Shoqëritë Civile patën mundësinë të shkëmbejnë informacion mbi cilësinë e plan-programeve të tyre të trajnimit dhe mësimin e të rriturve në sektorin gjyqësor, ndërsa Dragomir Yordanov, Ekspert i EUKOJUST për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve, mbajti një prezantim mbi praktikat më të mira në metodologjinë e trajnimit gjyqësor.

Me fjalë konkrete, Memorandumi i Mirëkuptimit synon:

  • Një aftësi e shtuar e Akademisë së Drejtësisë së Kosovës për të kryer vlerësimin e nevojave për trajnim, për të mbledhur dhe analizuar informacione të dobishme dhe në kohë lidhur me mangësitë ligjore.
  • Rritjen e aftësisë së AD-së dhe OSHC-ve për të punuar së bashku në zhvillimin e qasjeve novatore dhe afatgjata për të përmirësuar trajnimin gjyqësor.
  • Përpjekjen e përbashkët drejt përmirësimit të sundimit të ligjit nëpërmjet kontributit në arsimimin me cilësi të lartë lidhur me të drejtat e njeriut.
  • Përpjekjen e përbashkët në avancimin e agjendës së barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave, përmes platformave mbështetëse për të siguruar që palët e interesit të sektorit të drejtësisë janë të sensibilizuar në aspektin gjinor lidhur me qasjen e tyre për sa i përket grave të mbijetuara të dhunës duke marrë parasysh kuadrin ligjor kombëtar dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
  • Të rris qasjen në drejtësi të komuniteteve të ndjeshme nëpërmjet mekanizmit të  koordinuar të  reagimit nga ana e shtetit, gjyqësorit dhe komunitetit juridik dhe palët e tjera të interesit.
p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet