Категорије
Uncategorized

Druga obuka o optuživanju i kažnjavanju u predmetima nasilja u porodici

Izgradnja stručnih kapaciteta sudija i tužilaca, uključujući i stručne saradnike u vezi „Optuživanja i kažnjavanja u predmetima nasilja u porodici“- praktična primena međunarodnih standarda u postupanju po predmetima nasilja u porodici, i nacionalni pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici- bili su fokus druge obuke, održane pod okriljem Kosovske Akademije pravde.

18 učesnika, od kojih 14 sudija, tri tužioca i jednog stručnog saradnika, iz šest regiona: Priština, Peći, Prizren, Uroševac, Gnjilane i Mitrovica prisustvovali su obuku koju je održala dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Optuživanje i kažnjavanje u predmetima nasilja u porodici“, uključujući i materijal, skrojena je i ima za cilj:

– Poboljšanje  tužilačkog i sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici,

– Razumevanje ozbiljnosti i složenosti slučajeva nasilja u porodici, kako bi doprineli i povećali doslednost u postupanju po predmetima nasilja u porodici i proširili njihove resurse zasnovane na praksi.

– Zaštitu i postizanje optuživanja i kažnjavanja slučajeva nasilja u porodici, srazmerno težini krivičnog dela, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravnim standardima.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kako iz profesionalnog apsekta, tako i od dobrog iskustva eksperta.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa- i u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i njihovog Akcionih planova.

Категорије
Uncategorized

Kreiranje platforme za centralizaciju prevodilačkih usluga

U Prištini je održana radionica za kreiranje platforme za centralizaciju prevodilačkih usluga u pravosudnom sistemu Kosova.

Sastanak, kojim su ko-predsedavali EUKOJUST Dugoročni stručnjak za pristup pravdi, Alina Matache i predsedavajući Komisije za sudsku upravu u Sudskom savetu Kosova, Fahret Vellija, okupio je predsednike sudova, sudske administratore, članove SSK-a i prevodioce, da raspravljaju o mogućnostima centralizacije prevodilačkih usluga.

Prisutni su imali priliku da raspravljaju o prednostima i nedostacima dve opcije predstavljene u Konceptu „Centralizacija prevodilačkih usluga u pravosudnom sistemu Kosova“ nacrtan od Srednjoročnog EUKOJUST Stručnjaka za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST je održao deseti sastanak Upravnog odbora

Na desetom sastanku Upravnog odbora Programa za sektor pravde na Kosovu, koji finansira Evropska unija, razgovarano je o dostignućima za period januar-april 2023. Sastankom, održanom 26. aprila u Prištini, kopredsedavao je Predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj i g. Volkmar Theobald, vođa tima EUKOJUST-a.

Sastanku su prisustvovali i: zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Jetish Maloku, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Besim Kelmendi, direktor Pravne kancelarije kabineta premijera g. Mentor. Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ-a gđa. Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom prezentacije, naglašeno je da je EUKOJUST generalno postigao napredak u podršci međuinstitucionalnom mehanizmu koordinacije između institucije korisnice, Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog saveta Kosova i Pravne akademije Kosova, sa ciljem uspostavljanja njihovih kapaciteta za sistematsku koordinaciju uopšte u oblasti vladavine prava i u pravosudnom sistemu.

Takođe, projekat je pružio podršku u jačanju kapaciteta za bolju koordinaciju i komunikaciju između institucija i njihovih predstavnika, kao suštinskog dela dobrog funkcionisanja opšteg pravosudnog sistema.

Dalje, podržana je velika promena pravnog poretka na Kosovu u smislu usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Paralelno, projekat takođe podržava proces pravnog pročišćavanja i pravne konsolidacije kako bi se stvorio koherentan i lako primenjiv pravni poredak.

Projekat je doprineo poboljšanju pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom, ugrožene, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe, jačanjem mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanjem pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu, na jezicima nevećinskih zajednica, i osnaživanjem pravnih profesija prema strategiji borbe protiv nasilja u porodici i strategiji vladavine prava, i obezbediti njeno sprovođenje.

Tokom ovog perioda, EUKOJUST je podržao institucije korisnice sa osamnaest (18) evaluacionih i istraživačkih izveštaja, izradio četiri (4) koncept dokumenta; pružio podršku u izradi pet (5) podzakonskih akata i podržao sedam (7) strategija i akcionih planova; izradio je sedam (7) priručnika i SOP. Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su osmislili osam (8) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU i njihova implementacija je počela. Na kraju, stručnjaci su izradili memorandum o saradnji između KSK i Centra za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje. Tokom ova tri meseca, projekat je organizovao 20 događaja uključujući studijsku posetu prevodiocima i tumačima prevodilačkim službama Evropskog parlamenta i Evropske komisije u Briselu.

Podaci sa događaja za izgradnju kapaciteta su sistematski prikupljani od strane projekta i razvrstani po polu. Projekat je dalje sarađivao sa paralelnom pomoći i svim donatorima sektora na Kosovu, kako bi se stvorila dobra sinergija i koordinirale njihove aktivnosti, kako bi se izbeglo svako moguće dupliranje. Nakon rasprave, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj jula kao datum za naredni sastanak Upravnog odbora i dogovorili njegovo predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

Advokati u Uroševcu su obučeni da zastupaju žrtve nasilja u porodici

U februaru je nastavljeno proširenje spektra obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnim i nacionalnim pravnim okviru za zaštitu od nasilja u porodici. Oko 50 advokata iz regiona Uroševca, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK) učestvovalo je u obuci koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Na ovaj način se povećava broj advokata pripremljenih za najkompetentnije zastupanje žrtava nasilja u porodici.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, koja je održana prošle godine u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

Tokom obuke, ukazano je na potrebu implementacije standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa. Do sada je projekat trenirao oko 310 advokata u pet regiona Kosova.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST projekat podržao je praćenje primene Zakona o zaštiti od diskriminacije

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Izveštaja o Ex-Post oceniZakona o zaštiti od diskriminacije održan je u sredu, 22. februara 2023. godine u Prištini. Ovaj izveštaj je važan korak ka sprovođenju sveobuhvatnog pregleda nivoa implementacije ovog suštinskog zakona. Ovaj izveštaj će direktno pomoći institucijama u donošenju informiranih odluka o mogućim potrebama za zakonskim promenama u oblasti ovog izveštaja.

EUKOJUST podržava Pravnu kancelariju Kancelarije premijera (PK-KP) i Radnu grupu u ovom procesu pružanjem tehničke ekspertize preko dva stručnjaka (g. Alban Krasniqi i g. Bedri Bahtiri). Procena sprovođenja zakona ostaje jedna od ključnih oblasti u kojima EUKOJUST pruža direktnu podršku KP-u i Ministarstvu pravde.

Категорије
Uncategorized

Pristup pravdi za ugrožene osobe i marginalizovane grupe

Obuka o pristupu usmerenom na žrtve

U utorak, 21. februara 2023. godine, održana je obuka o pristupu usmerenom na žrtve, koju je organizovala stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u okviru aktivnosti na jačanju pristupa pravdi za ugrožene osobe i marginalizirane grupe.

Sandra Buzlieva, stručnjak EUKOJUST-a za jačanje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama (VAAO), pružila je učesnicima neophodna znanja o osnovnim međunarodnim standardima koji se odnose na prava žrtve i pristup usmeren na žrtvu. Pristup usmeren na žrtve daje prioritet pravima i dostojanstvu žrtava. Fokusira se na borbu protiv nekažnjivosti, izgradnju multilateralne mreže podrške i preusmeravanje pristupa strateškoj komunikaciji ka transparentnosti. EUKOJUST nastavlja da podržava kosovske institucije u pružanju žrtvama odgovarajućeg pristupa pravdi.

Категорије
Uncategorized

Sa ekspertima EUKOJUST-a razgovarano je o izazovima KPK-a u 2022. godini i načinima njihovog rešavanja

Priština, 8 februar 2023 – Kao deo tekuće podrške tužilačkom sistemu na Kosovu koju pruža Program EU za sektor pravde na Kosovu-EUKOJUST, zamenik vođe tima, Cristian Nicoara, ko-predsedavao je dvodnevnom radionicom sa zamenikom predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova , g. Veton Šabani. Glavne teme radionice bile su Godišnji izveštaj za 2022. godinu Stalne komisije TSK-a za administraciju tužilaštva i izradu Plana rada za 2023. godinu.

Ova radionica je bila prilika da stručnjaci EUKOJUST-a razgovaraju sa visokim članovima administracije sistema tuzilastva i članovima stalne komisije o izazovima sa kojima se sistem suočavao tokom 2022. godine i načinima za njihovo rešavanje u 2023. godini u cilju poboljšanja i modernizacije administracije tužilaštva.

Ovaj forum je takođe pružio platformu za sinhronizaciju aktivnosti koje nudi administracija sa prioritetima projekta EUKOJUST i Kancelarije EU na Kosovu, koju je na ovoj radionici predstavljao g. Mats Persson. Drugog dana radionice, učesnici su identifikovali i raspravljali o izazovima i preprekama predviđanim u 2023. godini i načinima kreiranja mehanizama za njihovo rešavanje. Konačni cilj je osigurati da u narednim godinama administracija tužilačkog sistema radi po najboljim standardima profesionalizma i efikasnosti.

Категорије
Uncategorized

Uz podršku projekta EUKOJUST, Pravna akademija je predstavila dva važna dokumenta koja su izrađena

Priština, 7 februar 2023 – Projekat EUKOJUST organizovao je radionicu za akademiju Pravde Kosova. Direktor Akademije, Enver Fejzullahu, predstavio je dva važna dokumenta izrađena uz podršku Programa EU za sektor pravde na Kosovu- EUKOJUST: Uredbu za trenere i Strateški plan 2023-2025.

Učešće Tužilačkog saveta i Sudskog saveta Kosova na njihovom najvišem nivou rukovodstva i raznih organizacija aktivnih u oblasti podrške pravosuđu je bilo veoma značajno, pošto je bilo više učesnika nego što se prvobitno očekivalo, posebno iz kosovskog pravosuđa.

Zvaničnici iz različitih institucija pozdravili su oba dokumenta i detaljno o njima razgovarali, doprinoseći poboljšanju sadržaja i obezbeđujući da budu sinhronizovani sa pravosudnom realnošću na Kosovu.

„U vremenima velikog pritiska na pravosudni sistem Kosova, hvale vredni su zajednički napori svih aktera pravosuđa – Sudskog saveta, Tužilačkog saveta i Pravosudne akademije – zajedno sa njihovim međunarodnim kolegama, koji pokazuju nepokolebljivu podršku unapređenju i jačanje pravosudnog sistema na Kosovu“ – rekao je zamenik vođe EUKOJUST tima, Cristian Nicoara.

Učešće iz Inicijative za vladavinu prava Zapadnog Balkana (WBROLI), g. David Wells i g. Blend Zyrapi je bio posebno dobrodošao.

Категорије
Uncategorized

Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje rodnih pitanja i kapaciteta za poštovanje kodeksa ponašanja

Obuka za razvoj kapaciteta osoblja Akademije pravde Kosova (USK) o rodnim pitanjima i kodeksu ponašanja zasnovanog na standardima međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji se primenjuju na državne službenike – bio je fokus jednodnevne obuke u Prištini. 22 osoblja APK-a  je učestvovalo u obuci koju je sproveo dugoročni ekspert EUKOJUST-a, Bardhë Krasniqi.

Cilj obuke o rodnoj osetljivosti i kodeksu ponašanja na radnom mestu je dvojak. S jedne strane, imao je za cilj razvijanje sposobnosti prepoznavanja rodnih pitanja, posebno sposobnosti prepoznavanja različitih percepcija o ženama i muškarcima, a interesi koji proizilaze iz njihovih različitih društvenih aspekata i rodnih uloga doprinose sposobnosti rodne senzibilizacije na radnom mestu. S druge strane, imao je za cilj da razvije kapacitete za usklađenost sa principima kodeksa ponašanja i standardima sveobuhvatne etike koji igra važnu ulogu u rešavanju etičkog ponašanja na radnom mestu i prenošenju očekivanja ponašanja, njegovih osnovnih vrednosti, misije, stvaranju zdrave radne kultura u kojoj se zaposleni osećaju kao da su „jednako tretirani i da rade zajedno“.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova.

Категорије
Uncategorized

Program Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST (video)

Poboljšanje pravosudnog sistema na Kosovu je ono na čemu EUKOJUST radi svaki dan. Podrška reformi sistema pravde je u toku.
Pogledajte video:

Категорије
Uncategorized

Na devetom sastanku Upravnog odbora diskutovano je o aktivnostima i rezultatima reforme pravosuđa

Na devetom sastanku Upravnog odbora projekta koji je održan u sredu, 25. januara 2023. god. u Prištini, diskutovano je o aktivnostima i dostignućima Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST u periodu oktobar-decembar 2023. godine

Sastankom je kopredsedavao g. Enver Fejzulahu, direktor Pravne akademije Kosova, i g. Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST-a. Sastanku su prisustvovali zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, sudija Vrhovnog suda, gđa. Valdete Daka, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, direktor Pravne kancelarije u okviru kabineta premijera g. Mentori Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ gđa. Tereza ​​ Thalhammer kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU-a na Kosovu.

Tokom prezentacije dostignuća u poslednjem kvartalu 2022. godine, projekat EUKOJUST-a istakao je poboljšanja u dva segmenta: Konsolidacija i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa acquisom EU-a i sprovođenje zakona kao i pristup pravdi, posebno za žene i ranjive grupe.

Tokom ovog perioda, projekat je nastavio da pruža stručnu podršku u reformi pravosudnog sistema pružajući pomoć institucijama korisnicama.

Između ostalog, podrška je pružena u sledećim procesima i pitanjima: priprema međuinstitucionalnog koordinacionog mehanizma za praćenje sprovođenja Strategije vladavine prava (2022-2025) i rešavanje važnih pitanja vezanih za ovaj proces; Akcioni plan i opšta procena IKT sistema u sektoru pravde, koji je od suštinskog značaja kako bi imali transparentan i efikasan pravosudni sistem za građane Kosova; izrada Strateškog plana razvoja (SPR) i reorganizacija MP-a prema preporukama projekta, kao i rad na Koncept dokumentu za reformu upravnog pravosuđa na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa dogovorili su datum održavanja sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje istog, dok je projekat EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

10 radionica o pristupu pravdi za ugrožene i marginalizovane grupe organizovanih tokom 2022

Sa timom domaćih i međunarodnih stručnjaka, stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, sprovela je značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta, u bliskoj saradnji sa Kosovskom pravosudnom akademijom (KPA), Advokatskom komorom Kosova (AKK) i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP).

Aktivnosti u vidu radionica i obuka doprinele su jačanju veština sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka o međunarodnim, regionalnim i nacionalnim okvirima ljudskih prava o govoru mržnje i zločinima iz mržnje, rodno i seksualno motiviranom nasilju, standardima za zaštitu osoba sa invaliditetom i anticiganizmom, sa posebnim fokusom na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (KPOI).

Категорије
Uncategorized

Ministarstvo pravde Kosova koristi hrvatska iskustva za jačanje vladavine prava

Delegacija Ministarstva pravde Kosova, koju predvodi ministarka Albulena Haxhiu, imala je homolognu posetu u Republici Hrvatskoj, koja je organizovana od Programa EUKOJUST.

Kosovska delegacija, koju čine predstavnici Ministarstva i EUKOJUST-a, prvo se sastala sa ministrom pravde i javne uprave Ivanom Malenicom. Razgovaralo se o različitim temama iz sfere pravosuđa, kao što su rad i organizacija Ministarstva, digitalizacija pravosuđa, rad sistema podrške svedocima, kao i odnosi i saradnja Ministarstva pravde i nezavisnih institucija u pravosuđe.

Tokom posete, kosovska delegacija imala je sastanak sa predsedavajućim Državnog sudskog saveta Darkom Malekovićem i zamenikom predsednika Državnog veća tužilaca prof. dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas. Treći dan posete nastavljen je sastancima sa glavnim državnim tužiocem, predsednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsednikom Ustavnog suda i predsednikom saborskog Odbora za pravosuđe.

Kosovska delegacija je ocenila posetu kao korisnu, jer je bila dobra prilika da se upoznaju sa dobrim praksama hrvatskih institucija u jačanju vladavine prava.

Категорије
Uncategorized

Okrugli sto o međuinstitucionalnoj koordinaciji u pogledu usluga prevođenja i tumačenja

U Prištini je održan okrugli sto o saradnji i koordinaciji između službi za prevođenje i tumačenje Kosovske policije, Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova. Organizovala ga je i moderirala Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, a podržala Stručnjak EUKOJUST-a za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Ovaj okrugli sto je bio jedinstvena prilika za tri institucije da razgovaraju o izazovima i mogućnostima u vezi sa pružanjem usluga prevođenja i tumačenja i da se konačno izradi Memorandum razumevanja koji će regulisati saradnju. Poverenik za jezike iz Kabineta premijera Slaviša Mladenović, kao ključni govornik, takođe je ponovio važnost jezičke usklađenosti i među institucionalne koordinacije

Категорије
Uncategorized

Izrada Strateškog plana za Arhiv pravosuđa

U okviru tekuće podrške Sudskom savetu Kosova (SSK), u ponedeljak, 12. decembra 2022. godine, projekat EUKOJUST je organizovao radionicu za izradu Strateškog plana za arhive pravosuđa.

Svrha radionice je bila predstavljanje i diskusija o nalazima i preporukama početnog nacrta.

Strateški plan precizno i ​​sistematski naglašava nekontrolisane prakse koje ometaju efikasnost sistematizacije, automatizacije i digitalizacije arhiviranja predmeta u svim sudovima širom Kosova.

Nacrt strateškog plana pragmatično definiše konkretne radnje za intervenciju i predlaže potrebne alate i radnje u pravcu digitalizacije i automatizacije arhiva u sudovima.

Predsedavajući SSK-a, g. Albert Zogaj, pozdravio je radionicu EUKOJUST-a i podršku izradi Strateškog plana arhiva. On se založio za proaktivnu podršku SSK-a u usvajanju Strategije.

Категорије
Uncategorized

Ciklus jačanja kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici se nastavlja

Ciklus obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, nastavljen je jednodnevnom obukom održanom u Đakovici. 42 advokata iz ovog regiona, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KAB) učestvovala su u obuci koju je sproveo Dugoročni stručnjak za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST projekta, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, održana ranije u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvije meke veštine advokata, da bi razumeli dinamiku situacija nasilja u porodici. Obuka je organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem KAB-a.

Raspravljalo se o potrebi primene  standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u sudskoj praksi Kosova kao i novi standardi predviđeni u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji će biti primenjen 2023. godine.

Obuka je poboljšao standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, takođe ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada nasilje u porodici je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

Projekat EUKOJUST je do sada obučio preko 260 pravnika u četiri regiona Kosova, dok je poslednja obuka održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ protiv rodno zasnovanog nasilja.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava SSK u razvoju E-Sistema za sudije

Predstavnici EUKOJUST-a zajedno sa predstavnicima Kancelarije EU i izabranom kompanijom za razvoj E-Dosijea za sistem sudija, imali su prvi uvodni sastanak sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova i radnom grupom za početak rada na razvoju ovog sistema.

Kroz ovu aktivnost, Sudski savet Kosova namerava da uspostavi napredni sistem za elektronsko upravljanje sudijskim dosijeima. Ovaj elektronski sistem će omogućiti SSK-u da sprovodi i upravlja kritičnim procesima koji se odnose na zapošljavanje novih sudija, ocenjivanje rada, profesionalni razvoj, unapređenje sudija i sprovođenje disciplinskih postupaka na efikasniji i transparentniji način.

Категорије
Uncategorized

ISUP – efikasan alat koji se široko koristi od strane tužilaca na Kosovu

Informacioni sistem za upravljanje predmetima (ISUP) se sada primenjuje i koristi u celom tužilačkom sistemu Kosova. Nakon početne pilot faze, ISUP je trenutno kritično sredstvo koje koriste tužioci i uprave u obavljanju svojih pravosudnih aktivnosti. Ovo je važan korak napred u modernizaciji i digitalizaciji kosovskih tužilačkih i pravosudnih aktivnosti.

Međutim, kao i kod svakog novog sistema koji se primenjuje, praksa je uvek komplikovanija nego što se na prvi pogled misli. Stoga je 17. i 18. novembra 2022.,  EUKOJUST projekat organizovao radionicu sa ključnim korisnicima i višim rukovodstvom tužilačkog sistema na Kosovu, nudeći praktičarima platformu za diskusiju o nalazima, identifikovanje izazova i pronalaženje rešenja.

Istovremeno, podsticana je horizontalna unutrašnja komunikacija između tužilaštava, znajući da su rešenja tu; jednostavno ih treba identifikovati i podeliti sa kolegama.

Категорије
Uncategorized

Nacrt dokumenta za Upravni i radni sud pri kraju

Uz podršku EUKOJUST programa, tokom dva dana, 14. i 15. novembra 2022. godine, održana je radionica Radne grupe za Koncept dokumenat za Upravni i radni sud.

Radionica je bila nastavak rada na zajedničkom sprovođenju reformi između Ministarstva pravde, Sudskog saveta i Vrhovnog suda, a koordinaciju je omogućio Program EUKOJUST.

Radionica je započela prezentacijom uporedne analize institucionalnih struktura za upravno pravosuđe u nekoliko zemalja EU i regiona, sprovedene od strane g. Visar Morina, stručnjak EUKOJUST-s za upravno pravosuđe Zatim su učesnici izrazili svoje stavove o pojedinim delovima koncept dokumenta, koji će definisati strukturu reforme koja će se provoditi u smislu pravosudnog institucionalnog okvira o upravnom pravosuđu.

Категорије
Uncategorized

Unapređena saradnja između Kosovske Pravosudne Akademije i civilnog društva u oblasti pravosudnog obrazovanja

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Kosovske pravosudne akademije i nekoliko nevladinih organizacija, uspostavljajući Mrežu prijatelja akademije, EUKOJUST je vodio treći okrugli sto na kojem se razgovaralo o programu obuke Akademije, održanom 7. novembra 2022. godine.

Direktor Akademije Enver Fejzullahu informisao je organizacije civilnog društva o aktivnostima koje su sprovedene tokom 2022. godine i nacrtu programa obuke za 2023. godinu sa fokusom na specijalizovanu obuku o organizovanom kriminalu, korupciji, nasilju u porodici i pristupu pravdi.

Tokom okruglog stola obrađeni su prioriteti nastavnih planova i programa obuke u određenim tematskim oblastima, uključujući predloge specifičnih modula OCD-a nakon procene njihovih potreba.

Osim toga, otvoren je i poseban kutak Mreže prijatelja Akademije, umetnut na web stranicu Akademije. Kutak će pružiti priliku OCD-ima da blizu prate zajedničke aktivnosti i rezultate saradnje između KPA i OCD.

Prvi okrugli sto je bio posvećen predstavljanju koncepta Mreže za nekoliko OCD i njenom značaju u jačanju saradnje između OCD i KPA u pogledu pravosudnog obrazovanja. Drugi okrugli sto je bio posvećen potpisivanju Memoranduma o razumevanju između OCD i KPA. Osim toga, učesnici su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu nastavnih planova i programa obuke i učenju odraslih u pravosudnom sektoru, uključujući prezentaciju najboljih praksi u metodologiji pravosudne obuke.