Категорије
Uncategorized

Pravni službenici besplatne pravne pomoći su obučeni da zastupaju žrtve nasilja u porodici

Podizanje profesionalnih kapaciteta pravnih službenika besplatne pravne pomoći za „praktičnu primenu međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici i razvoj mekih veština za dinamiku situacija nasilja u porodici“ bilo je u fokusu dvo- dnevnog treninga koji je organizovan u koordinaciji i saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć.

Sedam pravnih službenika besplatne pravne pomoći (FLA) iz svih regiona Kosova i mobilnih kancelarija učestvovalo je u obuci koju je održao dugogodišnji ekspert projekta EUKOJUST za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Obuka „Implementacija međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici“ i pripadajući materijal prilagođen je i ima za cilj da pravnim službenicima NJF-a pruži znanja i veštine koje su im potrebne da žrtvama nasilja u porodici pruže suštinsku pomoć u sljedeće ciljeve:

– razumevanje dinamike nasilja u porodici,

– pravni lekovi za nasilje u porodici,

– intervjuisanje i savetovanje sa žrtvama nasilja u porodici,

– Sigurnosno planiranje,

– rad sa organima za sprovođenje zakona,

– kulturna osetljivost,

– Samozbrinjavanje i tretman traume žrtava nasilja u porodici.

Obuka je imala za cilj da pruži pravnim službenicima BPP-a-a vredne informacije kako bi se osiguralo da žrtve nasilja u porodici imaju pristup sudovima i pravnim lekovima, dostupnim za rešavanje različitih oblika nasilja u porodici i koji utiču na prava i sigurnost žrtava. Osim toga, pristup pravdi također se proteže na osobe koje su deo života žrtava, kao što su deca ili drugi članovi porodice.

Učesnici su visoko cenili ovaj trening i imali su koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa, a u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i sa Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama zajedno sa njihovim akcionim planovima.

Категорије
Uncategorized

Dva saveta, na sveobuhvatan i jedinstven način,  rešavaju izazove sa kojima se suočavaju

Sudski savet i Tužilački savet Kosova okupili su se na zajedničkom sastanku kako bi se na sveobuhvatan i jedinstven način bavili pitanjima, izazovima i mogućnostima sa kojima se suočavaju pravosudni i tužilački sistem.

EUKOJUST je bio zadovoljan što je mogao da oba saveta okupi oko stola, predsednike sudova, glavne tužioce i više rukovodstvo u administraciji tužilaštva i pravosuđa kako bi raspravljali  o najhitnijim pitanjima.

Na ovaj način će pravosudni i tužilački sistem prevazići prepreke u nastojanju da imaju besprekornu saradnju u pravcu daljeg unapređenja transparentnosti, efikasnosti i pristupa građana pravdi.

Radionica je bila deo podrške EUKOJUST-a kosovskim pravosudnim institucijama u stvaranju mehanizma koordinacije za dalje sprovođenje Strategije vladavine prava i povećanje saradnje u međusektorskim pitanjima koja se tiču ​​svih institucija sektora pravde.

Категорије
Uncategorized

Advokati u Uroševcu su obučeni da zastupaju žrtve nasilja u porodici

U februaru je nastavljeno proširenje spektra obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnim i nacionalnim pravnim okviru za zaštitu od nasilja u porodici. Oko 50 advokata iz regiona Uroševca, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK) učestvovalo je u obuci koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Na ovaj način se povećava broj advokata pripremljenih za najkompetentnije zastupanje žrtava nasilja u porodici.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, koja je održana prošle godine u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

Tokom obuke, ukazano je na potrebu implementacije standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa. Do sada je projekat trenirao oko 310 advokata u pet regiona Kosova.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST projekat podržao je praćenje primene Zakona o zaštiti od diskriminacije

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Izveštaja o Ex-Post oceniZakona o zaštiti od diskriminacije održan je u sredu, 22. februara 2023. godine u Prištini. Ovaj izveštaj je važan korak ka sprovođenju sveobuhvatnog pregleda nivoa implementacije ovog suštinskog zakona. Ovaj izveštaj će direktno pomoći institucijama u donošenju informiranih odluka o mogućim potrebama za zakonskim promenama u oblasti ovog izveštaja.

EUKOJUST podržava Pravnu kancelariju Kancelarije premijera (PK-KP) i Radnu grupu u ovom procesu pružanjem tehničke ekspertize preko dva stručnjaka (g. Alban Krasniqi i g. Bedri Bahtiri). Procena sprovođenja zakona ostaje jedna od ključnih oblasti u kojima EUKOJUST pruža direktnu podršku KP-u i Ministarstvu pravde.

Категорије
Uncategorized

Pristup pravdi za ugrožene osobe i marginalizovane grupe

Obuka o pristupu usmerenom na žrtve

U utorak, 21. februara 2023. godine, održana je obuka o pristupu usmerenom na žrtve, koju je organizovala stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u okviru aktivnosti na jačanju pristupa pravdi za ugrožene osobe i marginalizirane grupe.

Sandra Buzlieva, stručnjak EUKOJUST-a za jačanje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama (VAAO), pružila je učesnicima neophodna znanja o osnovnim međunarodnim standardima koji se odnose na prava žrtve i pristup usmeren na žrtvu. Pristup usmeren na žrtve daje prioritet pravima i dostojanstvu žrtava. Fokusira se na borbu protiv nekažnjivosti, izgradnju multilateralne mreže podrške i preusmeravanje pristupa strateškoj komunikaciji ka transparentnosti. EUKOJUST nastavlja da podržava kosovske institucije u pružanju žrtvama odgovarajućeg pristupa pravdi.

Категорије
Uncategorized

Sa ekspertima EUKOJUST-a razgovarano je o izazovima KPK-a u 2022. godini i načinima njihovog rešavanja

Priština, 8 februar 2023 – Kao deo tekuće podrške tužilačkom sistemu na Kosovu koju pruža Program EU za sektor pravde na Kosovu-EUKOJUST, zamenik vođe tima, Cristian Nicoara, ko-predsedavao je dvodnevnom radionicom sa zamenikom predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova , g. Veton Šabani. Glavne teme radionice bile su Godišnji izveštaj za 2022. godinu Stalne komisije TSK-a za administraciju tužilaštva i izradu Plana rada za 2023. godinu.

Ova radionica je bila prilika da stručnjaci EUKOJUST-a razgovaraju sa visokim članovima administracije sistema tuzilastva i članovima stalne komisije o izazovima sa kojima se sistem suočavao tokom 2022. godine i načinima za njihovo rešavanje u 2023. godini u cilju poboljšanja i modernizacije administracije tužilaštva.

Ovaj forum je takođe pružio platformu za sinhronizaciju aktivnosti koje nudi administracija sa prioritetima projekta EUKOJUST i Kancelarije EU na Kosovu, koju je na ovoj radionici predstavljao g. Mats Persson. Drugog dana radionice, učesnici su identifikovali i raspravljali o izazovima i preprekama predviđanim u 2023. godini i načinima kreiranja mehanizama za njihovo rešavanje. Konačni cilj je osigurati da u narednim godinama administracija tužilačkog sistema radi po najboljim standardima profesionalizma i efikasnosti.

Категорије
Uncategorized

Uz podršku projekta EUKOJUST, Pravna akademija je predstavila dva važna dokumenta koja su izrađena

Priština, 7 februar 2023 – Projekat EUKOJUST organizovao je radionicu za akademiju Pravde Kosova. Direktor Akademije, Enver Fejzullahu, predstavio je dva važna dokumenta izrađena uz podršku Programa EU za sektor pravde na Kosovu- EUKOJUST: Uredbu za trenere i Strateški plan 2023-2025.

Učešće Tužilačkog saveta i Sudskog saveta Kosova na njihovom najvišem nivou rukovodstva i raznih organizacija aktivnih u oblasti podrške pravosuđu je bilo veoma značajno, pošto je bilo više učesnika nego što se prvobitno očekivalo, posebno iz kosovskog pravosuđa.

Zvaničnici iz različitih institucija pozdravili su oba dokumenta i detaljno o njima razgovarali, doprinoseći poboljšanju sadržaja i obezbeđujući da budu sinhronizovani sa pravosudnom realnošću na Kosovu.

„U vremenima velikog pritiska na pravosudni sistem Kosova, hvale vredni su zajednički napori svih aktera pravosuđa – Sudskog saveta, Tužilačkog saveta i Pravosudne akademije – zajedno sa njihovim međunarodnim kolegama, koji pokazuju nepokolebljivu podršku unapređenju i jačanje pravosudnog sistema na Kosovu“ – rekao je zamenik vođe EUKOJUST tima, Cristian Nicoara.

Učešće iz Inicijative za vladavinu prava Zapadnog Balkana (WBROLI), g. David Wells i g. Blend Zyrapi je bio posebno dobrodošao.

Категорије
Uncategorized

Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje rodnih pitanja i kapaciteta za poštovanje kodeksa ponašanja

Obuka za razvoj kapaciteta osoblja Akademije pravde Kosova (USK) o rodnim pitanjima i kodeksu ponašanja zasnovanog na standardima međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji se primenjuju na državne službenike – bio je fokus jednodnevne obuke u Prištini. 22 osoblja APK-a  je učestvovalo u obuci koju je sproveo dugoročni ekspert EUKOJUST-a, Bardhë Krasniqi.

Cilj obuke o rodnoj osetljivosti i kodeksu ponašanja na radnom mestu je dvojak. S jedne strane, imao je za cilj razvijanje sposobnosti prepoznavanja rodnih pitanja, posebno sposobnosti prepoznavanja različitih percepcija o ženama i muškarcima, a interesi koji proizilaze iz njihovih različitih društvenih aspekata i rodnih uloga doprinose sposobnosti rodne senzibilizacije na radnom mestu. S druge strane, imao je za cilj da razvije kapacitete za usklađenost sa principima kodeksa ponašanja i standardima sveobuhvatne etike koji igra važnu ulogu u rešavanju etičkog ponašanja na radnom mestu i prenošenju očekivanja ponašanja, njegovih osnovnih vrednosti, misije, stvaranju zdrave radne kultura u kojoj se zaposleni osećaju kao da su „jednako tretirani i da rade zajedno“.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova.

Категорије
Uncategorized

Program Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST (video)

Poboljšanje pravosudnog sistema na Kosovu je ono na čemu EUKOJUST radi svaki dan. Podrška reformi sistema pravde je u toku.
Pogledajte video:

Категорије
Uncategorized

Na devetom sastanku Upravnog odbora diskutovano je o aktivnostima i rezultatima reforme pravosuđa

Na devetom sastanku Upravnog odbora projekta koji je održan u sredu, 25. januara 2023. god. u Prištini, diskutovano je o aktivnostima i dostignućima Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST u periodu oktobar-decembar 2023. godine

Sastankom je kopredsedavao g. Enver Fejzulahu, direktor Pravne akademije Kosova, i g. Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST-a. Sastanku su prisustvovali zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, sudija Vrhovnog suda, gđa. Valdete Daka, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, direktor Pravne kancelarije u okviru kabineta premijera g. Mentori Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ gđa. Tereza ​​ Thalhammer kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU-a na Kosovu.

Tokom prezentacije dostignuća u poslednjem kvartalu 2022. godine, projekat EUKOJUST-a istakao je poboljšanja u dva segmenta: Konsolidacija i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa acquisom EU-a i sprovođenje zakona kao i pristup pravdi, posebno za žene i ranjive grupe.

Tokom ovog perioda, projekat je nastavio da pruža stručnu podršku u reformi pravosudnog sistema pružajući pomoć institucijama korisnicama.

Između ostalog, podrška je pružena u sledećim procesima i pitanjima: priprema međuinstitucionalnog koordinacionog mehanizma za praćenje sprovođenja Strategije vladavine prava (2022-2025) i rešavanje važnih pitanja vezanih za ovaj proces; Akcioni plan i opšta procena IKT sistema u sektoru pravde, koji je od suštinskog značaja kako bi imali transparentan i efikasan pravosudni sistem za građane Kosova; izrada Strateškog plana razvoja (SPR) i reorganizacija MP-a prema preporukama projekta, kao i rad na Koncept dokumentu za reformu upravnog pravosuđa na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa dogovorili su datum održavanja sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje istog, dok je projekat EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

10 radionica o pristupu pravdi za ugrožene i marginalizovane grupe organizovanih tokom 2022

Sa timom domaćih i međunarodnih stručnjaka, stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, sprovela je značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta, u bliskoj saradnji sa Kosovskom pravosudnom akademijom (KPA), Advokatskom komorom Kosova (AKK) i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP).

Aktivnosti u vidu radionica i obuka doprinele su jačanju veština sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka o međunarodnim, regionalnim i nacionalnim okvirima ljudskih prava o govoru mržnje i zločinima iz mržnje, rodno i seksualno motiviranom nasilju, standardima za zaštitu osoba sa invaliditetom i anticiganizmom, sa posebnim fokusom na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (KPOI).

Категорије
Uncategorized

Ministarstvo pravde Kosova koristi hrvatska iskustva za jačanje vladavine prava

Delegacija Ministarstva pravde Kosova, koju predvodi ministarka Albulena Haxhiu, imala je homolognu posetu u Republici Hrvatskoj, koja je organizovana od Programa EUKOJUST.

Kosovska delegacija, koju čine predstavnici Ministarstva i EUKOJUST-a, prvo se sastala sa ministrom pravde i javne uprave Ivanom Malenicom. Razgovaralo se o različitim temama iz sfere pravosuđa, kao što su rad i organizacija Ministarstva, digitalizacija pravosuđa, rad sistema podrške svedocima, kao i odnosi i saradnja Ministarstva pravde i nezavisnih institucija u pravosuđe.

Tokom posete, kosovska delegacija imala je sastanak sa predsedavajućim Državnog sudskog saveta Darkom Malekovićem i zamenikom predsednika Državnog veća tužilaca prof. dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas. Treći dan posete nastavljen je sastancima sa glavnim državnim tužiocem, predsednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsednikom Ustavnog suda i predsednikom saborskog Odbora za pravosuđe.

Kosovska delegacija je ocenila posetu kao korisnu, jer je bila dobra prilika da se upoznaju sa dobrim praksama hrvatskih institucija u jačanju vladavine prava.

Категорије
Uncategorized

Okrugli sto o međuinstitucionalnoj koordinaciji u pogledu usluga prevođenja i tumačenja

U Prištini je održan okrugli sto o saradnji i koordinaciji između službi za prevođenje i tumačenje Kosovske policije, Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova. Organizovala ga je i moderirala Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, a podržala Stručnjak EUKOJUST-a za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Ovaj okrugli sto je bio jedinstvena prilika za tri institucije da razgovaraju o izazovima i mogućnostima u vezi sa pružanjem usluga prevođenja i tumačenja i da se konačno izradi Memorandum razumevanja koji će regulisati saradnju. Poverenik za jezike iz Kabineta premijera Slaviša Mladenović, kao ključni govornik, takođe je ponovio važnost jezičke usklađenosti i među institucionalne koordinacije

Категорије
Uncategorized

Izrada Strateškog plana za Arhiv pravosuđa

U okviru tekuće podrške Sudskom savetu Kosova (SSK), u ponedeljak, 12. decembra 2022. godine, projekat EUKOJUST je organizovao radionicu za izradu Strateškog plana za arhive pravosuđa.

Svrha radionice je bila predstavljanje i diskusija o nalazima i preporukama početnog nacrta.

Strateški plan precizno i ​​sistematski naglašava nekontrolisane prakse koje ometaju efikasnost sistematizacije, automatizacije i digitalizacije arhiviranja predmeta u svim sudovima širom Kosova.

Nacrt strateškog plana pragmatično definiše konkretne radnje za intervenciju i predlaže potrebne alate i radnje u pravcu digitalizacije i automatizacije arhiva u sudovima.

Predsedavajući SSK-a, g. Albert Zogaj, pozdravio je radionicu EUKOJUST-a i podršku izradi Strateškog plana arhiva. On se založio za proaktivnu podršku SSK-a u usvajanju Strategije.

Категорије
Uncategorized

Ciklus jačanja kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici se nastavlja

Ciklus obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, nastavljen je jednodnevnom obukom održanom u Đakovici. 42 advokata iz ovog regiona, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KAB) učestvovala su u obuci koju je sproveo Dugoročni stručnjak za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST projekta, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, održana ranije u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvije meke veštine advokata, da bi razumeli dinamiku situacija nasilja u porodici. Obuka je organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem KAB-a.

Raspravljalo se o potrebi primene  standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u sudskoj praksi Kosova kao i novi standardi predviđeni u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji će biti primenjen 2023. godine.

Obuka je poboljšao standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, takođe ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada nasilje u porodici je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

Projekat EUKOJUST je do sada obučio preko 260 pravnika u četiri regiona Kosova, dok je poslednja obuka održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ protiv rodno zasnovanog nasilja.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava SSK u razvoju E-Sistema za sudije

Predstavnici EUKOJUST-a zajedno sa predstavnicima Kancelarije EU i izabranom kompanijom za razvoj E-Dosijea za sistem sudija, imali su prvi uvodni sastanak sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova i radnom grupom za početak rada na razvoju ovog sistema.

Kroz ovu aktivnost, Sudski savet Kosova namerava da uspostavi napredni sistem za elektronsko upravljanje sudijskim dosijeima. Ovaj elektronski sistem će omogućiti SSK-u da sprovodi i upravlja kritičnim procesima koji se odnose na zapošljavanje novih sudija, ocenjivanje rada, profesionalni razvoj, unapređenje sudija i sprovođenje disciplinskih postupaka na efikasniji i transparentniji način.

Категорије
Uncategorized

ISUP – efikasan alat koji se široko koristi od strane tužilaca na Kosovu

Informacioni sistem za upravljanje predmetima (ISUP) se sada primenjuje i koristi u celom tužilačkom sistemu Kosova. Nakon početne pilot faze, ISUP je trenutno kritično sredstvo koje koriste tužioci i uprave u obavljanju svojih pravosudnih aktivnosti. Ovo je važan korak napred u modernizaciji i digitalizaciji kosovskih tužilačkih i pravosudnih aktivnosti.

Međutim, kao i kod svakog novog sistema koji se primenjuje, praksa je uvek komplikovanija nego što se na prvi pogled misli. Stoga je 17. i 18. novembra 2022.,  EUKOJUST projekat organizovao radionicu sa ključnim korisnicima i višim rukovodstvom tužilačkog sistema na Kosovu, nudeći praktičarima platformu za diskusiju o nalazima, identifikovanje izazova i pronalaženje rešenja.

Istovremeno, podsticana je horizontalna unutrašnja komunikacija između tužilaštava, znajući da su rešenja tu; jednostavno ih treba identifikovati i podeliti sa kolegama.

Категорије
Uncategorized

Nacrt dokumenta za Upravni i radni sud pri kraju

Uz podršku EUKOJUST programa, tokom dva dana, 14. i 15. novembra 2022. godine, održana je radionica Radne grupe za Koncept dokumenat za Upravni i radni sud.

Radionica je bila nastavak rada na zajedničkom sprovođenju reformi između Ministarstva pravde, Sudskog saveta i Vrhovnog suda, a koordinaciju je omogućio Program EUKOJUST.

Radionica je započela prezentacijom uporedne analize institucionalnih struktura za upravno pravosuđe u nekoliko zemalja EU i regiona, sprovedene od strane g. Visar Morina, stručnjak EUKOJUST-s za upravno pravosuđe Zatim su učesnici izrazili svoje stavove o pojedinim delovima koncept dokumenta, koji će definisati strukturu reforme koja će se provoditi u smislu pravosudnog institucionalnog okvira o upravnom pravosuđu.

Категорије
Uncategorized

Unapređena saradnja između Kosovske Pravosudne Akademije i civilnog društva u oblasti pravosudnog obrazovanja

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Kosovske pravosudne akademije i nekoliko nevladinih organizacija, uspostavljajući Mrežu prijatelja akademije, EUKOJUST je vodio treći okrugli sto na kojem se razgovaralo o programu obuke Akademije, održanom 7. novembra 2022. godine.

Direktor Akademije Enver Fejzullahu informisao je organizacije civilnog društva o aktivnostima koje su sprovedene tokom 2022. godine i nacrtu programa obuke za 2023. godinu sa fokusom na specijalizovanu obuku o organizovanom kriminalu, korupciji, nasilju u porodici i pristupu pravdi.

Tokom okruglog stola obrađeni su prioriteti nastavnih planova i programa obuke u određenim tematskim oblastima, uključujući predloge specifičnih modula OCD-a nakon procene njihovih potreba.

Osim toga, otvoren je i poseban kutak Mreže prijatelja Akademije, umetnut na web stranicu Akademije. Kutak će pružiti priliku OCD-ima da blizu prate zajedničke aktivnosti i rezultate saradnje između KPA i OCD.

Prvi okrugli sto je bio posvećen predstavljanju koncepta Mreže za nekoliko OCD i njenom značaju u jačanju saradnje između OCD i KPA u pogledu pravosudnog obrazovanja. Drugi okrugli sto je bio posvećen potpisivanju Memoranduma o razumevanju između OCD i KPA. Osim toga, učesnici su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu nastavnih planova i programa obuke i učenju odraslih u pravosudnom sektoru, uključujući prezentaciju najboljih praksi u metodologiji pravosudne obuke.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST pomaže u izmeni i dopuni Zakona o Posebnoj komori Vrhovnog suda

Program EUKOJUST-a podržao je Ministarstvo pravde i radnu grupu u dvodnevnoj radionici za izradu nacrta Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 06/L-086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju. Radionica je održana 3. i 4. novembra 2022. god.

Ovo predstavlja inicijativu koja je zajednička i koordinisana između Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova i Vrhovnog suda, koordinacija koja je postignuta uz podršku programa EUKOJUST za reformu sistema pravde na Kosovu.