Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava reformu potpunog pravosudnog sistema na Kosovu

Kao i za sve druge zemlje koje teže integraciji u EU, kao i za Kosovo, vladavina prava ostaje ključ za ceo proces. Dakle, Kosovo u potpunosti reformiše pravosudni sistem i ima za cilj da ga unapredi do evropskog standarda. Projekat EUKOJUST već tri godine pruža podršku na ovom putu.

“Glavni cilj je da se pravosudni sistem Kosova uskladi sa evropskim standardima, odnosno standardima EU. Dakle, to je ono što želimo da postignemo i naravno nismo sami u tom cilju, kao što sam rekao u početku, postoje partneri sa kojima sarađujemo. Dakle, mislim da smo na dobrom putu da podržimo Kosovo u ovom aspektu, kosovsko pravosuđe, ali ima još mnogo toga da se uradi,” , rekao Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST.

“Najznačajniji uticaj ili glavni ciljevi koji su koordinisani sa EUKOJUST Programom odnose se na Strategiju vladavine prava, koja je višegodišnja Strategija, a zatim i na reorganizaciju i resistematizaciju ili organogram Ministarstva Pravda. I u stvarima vezanim za koncept dokumente kao što su građanski zakoni ili krivični zakoni i drugi posebni zakoni,” kaze Vigan Qorolli, zamenik ministra pravde.

Aktivnosti EUKOJUST-a fokusirane su na rešavanje problema i orijentisane su na potrebe, tako da rešenja služe sektoru pravde i građanima, uz sprovođenje 4 specifična cilja:

  • Izgradnja kapaciteta i međuinstitucionalna koordinacija u sektoru pravde;
  • Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, profesionalizma, kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti pravosuđa;
  • Unapređenje konsolidacije i daljeg usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa evropskim zakonodavstvom, standardima i praksom i sprovođenjem zakona; i
  • Poboljšanje pristupa pravdi, posebno za žene i ugrožene ili marginalizovane grupe.

Ključne institucije koje su imale koristi od ovog projekta su: Ministarstvo pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova, Pravna akademija, kao i Pravna kancelarija premijera zemlje.

Категорије
Uncategorized

Brojna dostignuća predstavljena tokom 13. sastanka Upravnog odbora

Podrška mehanizmu među-institucionalne koordinacije, podrška uspostavljanju radnih grupa za procenu, početak i izradu pravnih inicijativa, podrška jačanju kapaciteta Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Sudskog saveta Kosova (SSK) i Kosovske Akademije pravde (KAP), neka su od dostignuća predstavljena na 13. sastanku Upravnog odbora projekta EUKOJUST, održanom 31. januara u Prištini.

Novi predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, Ardian Hajdaraj i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Teobald, ko predsedavali su redovnim sastankom na kome su predstavljena dostignuća projekta tokom januara-decembra 2023. godine. Sastanku su prisustvovali i zamenik ministra pravde, Vigan Qorolli, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Agron Qalaj, predsednik Vrhovnog suda, Fejzullah Rexhepi, direktor Kosovske akademije pravde, Enver Fejzullahu, Šef pravne kacelarije kabineta premijer, Mentor Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ-a gđa Tereza ​​Talhammer, kao i g. Nicola Skaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije, Theobald i eksperti EUKOJUST-a predstavili su dostignuća projekta tokom tromesečne faze izveštavanja. Tokom ovog perioda, projekat je pružio podršku među-institucionalnom mehanizmu koordinacije i njegovim akterima (Ministarstvo pravde, Akademija pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova) kako bi se poboljšali njihovi kapaciteti za sistematsku i održivu koordinaciju celokupnog pravosudnog sistema i vladavine prava, i tretman suštinskih reformi u sektoru na Kosovu prema usvojenoj Strategiji vladavine prava.

Pored toga, projekat je podržao radne grupe koje su osnovane odlukom Ministarstva pravde za formiranje šest (6) radnih grupa za procenu, koncipiranje i izradu zakonskih inicijativa, inicijativa za unapređenje mehanizama integriteta u sektoru vladavine prava, predviđene u Zajedničkoj izjavi o posvećenosti. Ovu izjava pod nazivom „Izjava o reformi pravosuđa“ potpisali su svi čelnici pravosudnih institucija u proleće 2023. godine.

EUKOJUST je nastavio da pruža podršku u jačanju kapaciteta TSK, SSK i APK u upravljanju, administraciji, ljudskim resursima i planiranju pravosudnog i tužilačkog sistema kako bi se obezbedila nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost, profesionalizam i bolja transparentnost pravosuđa.

Tokom ovog izveštajnog perioda, projekat je održao svoj doprinos poboljšanju pristupa pravdi za sve na Kosovu, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom i ranjive, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe. Jačanje mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanje pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu na nevećinskim jezicima i jačanje slobodnih advokatskih profesija u skladu sa strategijom protiv nasilja u porodici i Strategijom vladavine prava, obezbeđujući njeno sprovođenje.

Pored toga, projekat je nastavio da pruža značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta za niz aktera u oblasti vladavine prava, fokusirajući se na nasilje u porodici, rodno zasnovano nasilje, ljudska prava i ranjive ljude i marginalizovane grupe.

U pogledu zakonodavnog okvira, tokom ovog perioda EUKOJUST je podržao svoje korisnike u izradi četiri (4) primarna zakona, uključujući Nacrt zakona o Upravnom sudu, Nacrt zakona o upravnim sporovima, Nacrt omnibus zakona o harmonizaciji posebnih zakona, i Zakon o Posebnoj komori Vrhovnog suda za pitanja privatizacije, kao i Koncept dokumenta za građanske unije. Projekat je podržao svoje korisnike u izradi sedam (7) podzakonskih akata.

Takođe je pružena podrška u izradnju pet (5) izveštaja sa preporukama za različite oblasti sektora pravde i devet (9) priručnika. Projekat je dalje podržao četrnaest (14) tehničkih dokumenata kao što su strategije, akcioni planovi, tehničke specifikacije i Standardne operativne procedure.

Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su pripremili i ažurirali šest (6) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU. Svrha projekta EUKOJUST je podrška sektoru pravde na Kosovu i poboljšanje kvaliteta pravde za građane Kosova na putu ka EU. Projekat dalje ima za cilj da podrži Kosovo u reformi pravosudnog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i da pripremi svoje institucije za proces članstva u EU, pružanjem stručnosti i tehničke pomoći na visokom nivou za ceo sektor pravde na Kosovu.

Категорије
Uncategorized

Kosovo posvećena jačanju glavnog stuba demokratije – stuba pravde (video)

Kosovo je, zajedno sa svojim EUKOJUST partnerima, posvećeno daljem jačanju glavnog stuba demokratije – stuba pravde, kroz reforme na svim instancama, uključujući i one u Tužilačkom savetu i Sudskom savetu.

“Na Savetu je naš pristup bio da uvek budemo prisutni. Dakle, da budemo resurs za savet, za članove saveta, za glavne tužioce, za tužioce naravno, za članove uprave, da uvek budemo tu, da mogu da nam postavljaju pitanja svaki put. Kad god smo im bili potrebni, bili smo tu,” kaže Cristian Nicoara, zamenik vođe tima EUKOJUST-a.

“Bez ikakve sumnje, podrška projekta EUKOJUST u poslednje tri godine bila je zaista veoma važna. Naročito kada uzmemo u obzir koji procesi su pratili Tužilački sistem Kosova. Stručnjaci ovog projekta su uvek bili bliski nama i Tužilačkom savetu Kosova kao deo naših timova,” kaže Jetish Maloku, predsjedavajući Tužilačkog saveta Kosova.

Podrška je pružena na nekoliko komponente, ali je najvažnija bila ona za izradu Strateškog plana, te izradu procedura i propisa za izgradnju unutrašnjih kapaciteta.

“Do sada je Strateški plan bio samo dokument, parče papira. Ono što smo hteli da postignemo je promena njihovog razmišljanja i ponašanja prema planiranju i mislim da smo u tome uspeli,” rekao Nicoara.

Podrška je ponuđenap u mnogim oblastima, celom tužilačkom sistemu, kao što su odgovornost, komunikacija, reforma uprave i napredovanje u karijeri za tužioce i administrativno osoblje

Danas komunikacija i tehnologija igraju izuzetnu ulogu u izgradnji poverenja, što je predstavljalo izazov za pravosuđe na Kosovu. Izazov kojim se bavi EUKOJUST projekat.

“Ako bih izdvojio nešto iz ovih aktivnosti, to bi bile preporuke najbolje međunarodne prakse u zakonskim izmenama za disciplinsku odgovornost tužilaca; doprinos koji smo dali i suštinsku podršku u formiranju Komisije za profesionalnu etiku za tužioce; kao i nedavno koordinirali angažovanje civilnog društva na izradi Komunikacione strategije sistema gonjenja za period 2024-2026. Zajedno sa predstavnicima Tužilaštva, izradili smo ovu strategiju i pozabavili se svim problemima civilnog društva,” kaše Nita Bejta, pravni savetnik EUKOJUST-a. “I ne samo to. Međutim, stručnjaci projekta su dali mnogo iu ICT – SMIL regulatornom okviru, ne samo za Tužilački savet Kosova već i za sva tužilaštva u zemlji,” zakljućuje Maloku.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava Ministarstvu pravde Kosova (video)

Kako Kosovo stoji na pragu napretka, Strateški plan Ministarstva pravde za period 2022-2025 ilustruje posvećenost sveobuhvatnoj reformi u oblasti vladavine prava, posebno na putu evropskih integracija. Ovu reformu podržava projekat EUKOJUST.

“Najznačajniji uticaj ili glavni ciljevi koji su usklađeni sa EUKOJUST-ovim programom odnose se na strategiju vladavine prava koja je višegodišnja strategija, a zatim u reorganizaciji ili resistematizaciji ili organogramu Ministarstva pravde, i u pitanjima koja su vezana sa konceptualnim dokumentima kao što su građanski zakoni ili krivični zakoni i drugi posebni zakoni,” kaže Vigan Qorolli, zamenik ministra pravde.

EUKOJUST-ova podrška seže na različitim frontovima. Od jačanja usluga u Kazneno-popravnim službama obezbeđivanjem efikasnije rehabilitacione infrastrukture do podrške odeljenju za međunarodnu pravnu saradnju i odeljenju za evropske integracije. Sve to radi podsticanja usklađivanja sa najboljim međunarodnim standardima.

“Bili smo uključeni u izradu uredbe, ali smo takođe bili uključeni u izradu strateškog plana razvoja za MP 2022-2025,” kaze Kristijan Turkalj, stručnjak EUKOJUST-a.

Iako Ustav Kosova garantuje pravne lekove u mnogim sferama, Kosovo i dalje ima izazove zbog nedostatka pravnih lekova u građanskoj, krivičnoj i administrativnoj oblasti.

EUKOJUST je rešio ove izazove, posebno podržavajući Ministarstvo u stvaranju digitalne baze podataka o krivičnim delima.

“Rezultat naše podrške je činjenica da konačno Ministarstvo pravde ima iste funkcije kao u zemljama članicama EU. Formirane su nove jedinice, Jedinica za statistiku i analitiku, zatim IT jedinica, takođe jedinica za pravosudnu politiku. Sada Ministarstvo pravde više liči na ministarstvo pravde zemalja članica EU,” kaže Turkalj.

“U principu, verujemo da su svi zakoni koji proizilaze iz nas, usklađeni sa svim standardima koji ih ispunjavaju, ili sa onim što je poznato kao Acquis Communautaire ili usklađivanje zakonodavstva Kosova sa zakonodavstvom Evropske unije. EUKOJUST je pružio izuzetnu pomoć, nepoštednu pomoć, a veruje se da će se ta pomoć nastaviti i dalje, jer nije reč samo o reciprocitetu ili saradnji projekta i državne institucije. Međutim, reč je o saradnji koja je uz pomoć stručnjaka angažovanih kroz program i naše strategije u oblasti vladavine prava standardizovane i potpuno usklađene sa međunarodnim strategijama,” kaže Qorolli.

Na ovom zajedničkom putu ka pravednijem društvu i pouzdanijem sistemu vladavine prava, Ministarstvo pravde i projekat EUKOJUST stoje ruku pod ruku, stvarajući put ka svetlijoj i ravnopravnijoj budućnosti. “Najvažnija preporuka se odnosi na proces integracije Kosova. U novoj metodologiji pregovora sektor vladavine prava postaje najvažniji. Oblast koja će odrediti tempo integracije Kosova u EU. Ovo se odnosi na poglavlja posebno na poglavlja 23 i 24. Naša preporuka Vladi Kosova je da podrži, ojača i investira u Ministarstvo pravde kako bi Ministarstvo pravde moglo da postigne neophodan napredak” zaključuje Turkalj.

Категорије
Uncategorized

Akademija Pravde igra ključnu ulogu u pravnom i sudskom sistemu Kosova (video)

Akademija Pravde Kosova igra ključnu ulogu u pravnom i sudskom sistemu Kosova, u pripremi novih generacija čuvara pravde u kosovskom društvu. Stoga, Evropska unija, preko projekta EUKOJUST, podržala je rad Akademije na razne načine.

Pomoć je bila usredsređena na izradu sveobuhvatnog plana razvoja Akademije, unapređenje unutrašnje organizacije i analizu svih unutrašnjih pravilnika.

Značajna podrška je takođe pružena za izgradnju kapaciteta stručnjaka, posebno u oblasti adresiranja ljudskih prava, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Drugo dostignuće EUKOJUST-a je podrška pružena Pravnoj akademiji u potpisivanju Memoranduma o razumevanju sa nekoliko organizacija civilnog društva, stvarajući tako Mrežu prijatelja Akademije, s ciljem hvatanja u koštac sa problemima koji se odnose na ugrožene grupe na Kosovu.

Категорије
Uncategorized

Spektar podrške EUKOJUST-a za Pravnu kancelariju kabineta premijera

Podrška EUKOJUST-a za Pravnu kancelariju kabineta premijera je značajna i raznovrsna.

Ona sadrži:

– Izradu 59 zakona, koji pokazuju značajnu posvećenost razvoju zakonodavnih okvira, koji pokrivaju širok spektar oblasti u okviru upravljanja i politika.

– Izradu 2 podzakonska akta, posebno administrativnog i regulatornog uputstva, koje pokazuje detaljan fokus na upravljanje administrativnim procedurama i usklađenost sa propisima.

– Kreiranje 2 priručnika za izradu pravnih akata i usklađivanje zakonodavstva sa ackuis-em EU, čime se naglašava posvećenost održavanju pravne koherentnosti i usklađenosti sa standardima Evropske unije.

– Analizu 22 pravna mišljenja koja odražava posvećenost temeljnom razmatranju i tumačenju složenih pravnih pitanja, obezbeđujući informisano donošenje odluka i poštovanje pravnih principa.

Ova širina posla ukazuje na sveobuhvatan i posvećen napor EUKOJUST-a u podršci pravnoj kancelariji KP, dajući značajan doprinos pravnom i regulatornom okruženju.

Категорије
Uncategorized

Dokument politike za digitalizaciju sektora pravde

EUKOJUST je 9. i 10. novembra 2023. godine u saradnji sa Ministarstvom pravde organizovao dvodnevnu radionicu o Dokumentu politike za digitalizaciju sektora pravde za novi Akcioni plan Strategije vladavine prava  (2024-2026).

Ova radionica je okupila relevantne predstavnike Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog saveta Kosova i drugih institucija za raspravu i razmenu stavova u vezi sa novim aktivnostima Akcionog plana strategije za vladavinu prava (2024-2026) koji imaju za cilj dalje unapređenje digitalizacije pravosudnih institucija na Kosovu.

Категорије
Uncategorized

Konkretna dostignuća predstavljena na 12. sastanku Upravnog odbora

Poboljšanje pristupa pravdi za sve na Kosovu, jačanje kapaciteta institucija korisnika i poboljšanje zakonodavnog okvira bili su neki od dostignuća predstavljenih tokom 12. sastanka Upravnog odbora projekta EUKOJUST, održanog 30. oktobra u Prištini.

Zamenik ministra pravde Vigan Qorolli i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Theobald su kopredsedavili redovnim sastankom na kojem su predstavljena dostignuća projekta do ove faze i ciljevi za naredna tri meseca.

Sastanku su prisustvovali i: ministarka pravde gđa. Albulena Haxhiu, predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj , predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Jetish Maloku, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Agron Qalaj , ambasador Njemačke na Kosovu, Jorn Rohde, ambasador Hrvatske, Danijela Barišić , direktorica projekta EUKOJUST iz IRZ, gđa Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije, g. Volkmar Theobald i stručnjaci EUKOJUST-a predstavili su dostignuća projekta tokom tromesečnog izveštajnog perioda. U ovom periodu projekat je ostvario značajan napredak u podršci među-institucionalnom koordinacionom mehanizmu i njenih korisnika (Ministarstvo pravde, Akademija pravde, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova) sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za sistematsku koordinaciju i stabilnost unutar celokupnog pravosudnog sistema i vladavine prava.

Projekat je pružio sistematsku podršku radnim grupama koje su osnovane odlukom MP-a o imenovanju šest (6) radnih grupa za procenu, koncepciju i izradu zakonskih inicijativa navedenih u Zajedničkoj izjavi o posvećenosti. Ovu izjavu pod nazivom „Izjava za reformu pravosuđa“ potpisali su svi predsednici pravosudnih institucija. Projekat je pomogao u konsolidaciji nalaza svih radnih grupa u konačni izveštaj.

Projekat je nastavio da doprinosi poboljšanju pristupa pravdi za sve na Kosovu, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom, ranjive, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe. To je postignuto jačanjem mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanjem pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu na nevećinskim jezicima, takođe jačanjem slobodnih advokatskih profesija u okviru strategije za borbu protiv nasilja u porodici i strategije vladavine prava, i osiguravanjem njihove implementacije.

Što se tiče jačanja kapaciteta korisnika tokom ovog perioda, bio je visok odziv, učešće i posvećenost predstavnika institucija i korisnika u svim programima izgradnje kapaciteta, obukama, radionicama ili drugim događajima podržanim od strane EUKOJUST projekta. Ovo je pokazalo njihov veliki interes da aktivno učestvuju u procesu sektorske reforme i da se prilagode novim odgovornostima i prilagodbama.

U zakonodavnom okviru, tokom ovog perioda, EUKOJUST je podržao svoje korisnike u izradi tri (3) primarna zakona, uključujući Zakonik o parničnom postupku, Nacrt zakona o Upravnom sudu i Nacrt omnibus zakona o harmonizaciji posebnih zakona. Nadalje, projekat je pomogao korisnicima u izradi petnaest (15) podzakonskih akata. Takođe je pružena podrška za izradu osam (8) izveštaja sa preporukama za različite oblasti sektora pravde i pet (5) priručnika. Projekat je dodatno pomogao u pripremi deset (10) tehničkih dokumenata kao što su akcioni planovi, tehničke specifikacije, SOP-ovi i upitnici.

Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su izradili i ažurirali dvanaest (12) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU-a, kao i sproveli dve (2) procene potreba za obukom. Dokazi podataka od organizacija za izgradnju kapaciteta sistematski su prikupljani od strane projekta i klasifikovani po spolu.

Svrha EUKOJUST projekta je da podrži sektor pravde na Kosovu i poboljša kvalitet pravosuđa za građane Kosova na putu ka EU. Projekat dalje ima za cilj da pomogne Kosovu u reformisanju pravosudnog sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i pripremi njene institucije za proces članstva u EU pružanjem stručnosti i tehničke pomoći na visokom nivou za ceo sektor pravde na Kosovu.

Projekat sprovode konzorcijum IRZ, CILC i Ministarstvo pravosuđa i javne uprave Hrvatske, dok grupa stručnjaka uključenih u realizaciju aktivnosti ima veliko iskustvo u saradnji sa kosovskim institucijama na bilateralnoj osnovi u okviru Projekata koje finansira EU. Projekat se takođe zasniva na prethodnim iskustvima i naučenim lekcijama iz drugih EU asistencija na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj januara kao datum za naredni sastanak Upravnog odbora i dogovorili njegovo predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

Strateški plan razvoja Ministarstva pravde za period 2022-2025

„Ocena realizacije Strateškog plana razvoja Ministarstva pravde za period 2022 – 2025. godina“ bila je na zajedničkom dnevnom redu radionice organizovane od strane EUKOJUST-a i Ministarstva pravde, koja je održana 19. i 20. oktobra 2023. godine.

Događaj je okupio sve relevantne aktere MP-a i njenih agencija kako bi razgovarali o nivou implementacije Strateškog plana razvoja.

Sastanak je pozdravila ministarka Albulena Haxhiu, koja je istakla značaj posvećenosti svih u Ministarstvu pravde u sprovođenju reformskih aktivnosti.

U pratnji ministra bili su zamenici ministra Blerim Sallahu i Vigan Qorrolli i generalni sekretar MP-a Anita Kalenderi. Predstavnik EUKOJUST-a je istakao ključni značaj MP-a u poglavljima 23 i 24, a samim tim i za ceo proces integracije Kosova u EU.

Tokom dvodnevne radionice analizirane su sve aktivnosti Strateškog plana razvoja, kao i stepen realizacije odobrenih mera.

Категорије
Uncategorized

Pravni službenici besplatne pravne pomoći su obučeni od strane EUKOJUST-a da zastupaju žrtve nasilja u porodici

Podizanje profesionalnih kapaciteta pravnih službenika besplatne pravne pomoći za „praktičnu primenu međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici i razvoj mekih veština za dinamiku situacija nasilja u porodici“ bilo je u fokusu dvo- dnevnog treninga koji je organizovan u koordinaciji i saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć.

Jedanaest pravnih službenika besplatne pravne pomoći (FLA) iz svih regiona Kosova i mobilnih kancelarija učestvovalo je u obuci koju je održao dugogodišnji ekspert projekta EUKOJUST za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Obuka „Implementacija međunarodnog i kosovskog pravnog okvira za zaštitu od nasilja u porodici“ i pripadajući materijal prilagođen je i ima za cilj da pravnim službenicima NJF-a pruži znanja i veštine koje su im potrebne da žrtvama nasilja u porodici pruže suštinsku pomoć u sljedeće ciljeve:

– razumevanje dinamike nasilja u porodici,

– pravni lekovi za nasilje u porodici,

– intervjuisanje i savetovanje sa žrtvama nasilja u porodici,

– Sigurnosno planiranje,

– rad sa organima za sprovođenje zakona,

– kulturna osetljivost,

– Samozbrinjavanje i tretman traume žrtava nasilja u porodici.

Obuka je imala za cilj da pruži pravnim službenicima BPP-a-a vredne informacije kako bi se osiguralo da žrtve nasilja u porodici imaju pristup sudovima i pravnim lekovima, dostupnim za rešavanje različitih oblika nasilja u porodici i koji utiču na prava i sigurnost žrtava. Osim toga, pristup pravdi također se proteže na osobe koje su deo života žrtava, kao što su deca ili drugi članovi porodice.

Učesnici su visoko cenili ovaj trening i imali su koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa, a u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i sa Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama zajedno sa njihovim akcionim planovima.

Категорије
Uncategorized

Upotreba alternativnih sankcija za razliku od zatvorskih sankcija

Upotreba alternativnih sankcija za razliku od zatvorskih sankcija bila je glavna tema okruglog stola koji je organizovao Program Evropske Unije za sektor pravde na Kosovu (EUKOJUST) u saradnji sa Ministarstvom pravde, Sudskim savetom Kosova i Tužilačkim savetom Kosova.

Događaj organizovan u utorak, 17. oktobra 2023. godine u Prištini, okupio je sve relevantne aktere (sudije, tužioce, kazneno-popravnu i probacionu službu) u okviru Sektora pravde i razgovarao o izricanju alternativnih sankcija i razmatranju mogućnosti njihovog jačanja. Učesnici su pozdravili izbor teme Okruglog stola i istakli značaj koji ona ima za kosovsko društvo.

Na Kosovu su zaživele alternativne sankcije, u okviru reforme krivičnog prava, ali uglavnom za maloletnike. Stoga je potrebno dalje promovirati primenu alternativnih sankcija. Negativne posledice zavodskog kažnjavanja i lišavanja slobode posebno su evidentne kod izdržavanja kratkih zatvorskih kazni, zbog toga izricanje alternativnih sankcija posebno važno za ove slučajeve.

Cilj ovog okruglog stola bio je jačanje saradnje između tužilaštva, pravosuđa, veća za uslovni otpust, kazneno-popravnih i probacijskih službi. Otvorena i dinamična diskusija potvrdila je postojanje velike potrebe za uspostavljanjem redovnog dijaloga između ovih aktera u cilju unapređenja sistema krivične politike, a posebno politike izricanja alternativnih kazni na Kosovu. Zaključak ovog Okruglog stola je bio da bi trebalo biti više ovakvih diskusija na kojima svi akteri uključeni u alternativne sankcije mogu podeliti svoja iskustva. Postoji potreba za čvršćom saradnjom između institucija sektora pravde i profesionalaca kako bi se alternativne sankcije koristile češće i kada je to prikladno.

Категорије
Uncategorized

Obuka o upotrebi pravnih pojmova za sudske prevodioce i tumače

Dvodnevna obuka o upotrebi pravnih pojmova i „Priručnika za sudske prevodioce i tumače“ organizovana je i održana prošle nedelje u Prištini, u saradnji sa Sudskim savetom Kosova i Pravnom akademijom Kosova.

Modul obuke je razvio i predstavio EUKOJUST-ov srednjoročni stručnjak, Filloreta Hoxha, i fokusirao se na različite aspekte kao što su:

Osnove pravnog sistema i pravna terminologija.

Sudski prevod i tumačenje, uključujući terminologiju u sudnici, terminologiju građanskog i krivičnog prava i proceduralne koncepte.

Praktična primena pravne terminologije kroz korišćenje praktičnih skripti za prevođenje i simulacije sudskih ročišta.

U obuci su učestvovali prevodioci i tumači iz svih kosovskih sudova.

Ova aktivnost je deo EUKOJUST-ovog cilja – Pristup pravdi, koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta prevođenja i tumačenja u sudovima i tužilaštvima;  takođe je deo kosovske strategije vladavine prava.

Obuka je bila intenzivna i uz aktivno učešće obe grupe, koje su pokazale veliko interesovanje i sve vreme bile uključene u diskusije i vežbe. Učesnici su visoko cenili organizaciju i metodologiju obuke.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST nastavlja da pruža podršku kosovskim institucijama u procesu reforme upravnog pravosuđa

Radna grupa za izradu Zakona o Upravnom sudu sastala se u utorak, 19. septembra 2023. godine u Prištini.

Uz prisustvo zamenika ministra pravde, g. Blerim Sallahu, predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova (SSK), Albert Zogaj, zajedno sa sudijama Administrativnog odeljenja, drugim predstavnicima Ministarstva pravde, Kancelarije EU, USAID-a, i drugih relevantnih aktera, održan je uvodni sastanak Radne grupe za izradu Zakona o Upravnom sudu.

Tokom okruglog stola, radna grupa je razmatrala sadržaj Nacrta zakona o Upravnom sudu. Oni su takođe raspravljali o raznim aspektima za koje se očekuje da će biti rešeni kroz ovu zakonodavnu inicijativu.

EUKOJUST pruža podršku kosovskim institucijama kroz raspoređivanje ekspertize, sa posebnim fokusom na angažovanje stručnjaka kao što su g. Sokol Sadushi, predsednik Vrhovnog suda Albanije, i g. Visar Morina, stručnjak za upravno pravo. Pored toga, EUKOJUST izdvaja i druge neophodne resurse za pružanje tehničke i stručne podrške ovoj inicijativi.

Категорије
Uncategorized

Druga obuka za upravljanje zatvorima sa naglaskom na rodnu osetljivost

Nakon pozitivnog uticaja i uspešnog sprovođenja prve sesije obuke, EUKOJUST u saradnji sa EULEX-om, odnosno Chiara Tagliani, savetnik za rodna pitanja i Christiana Malmgren, nadgledač u korektivnoj službi, kao dodatni trener, održao je drugu sesiju za upravljanje zatvorima, sa naglaskom na rodnu osetljivost za korektivnu službu Kosova.

Na drugoj sesiji učestvovali su direktor Korektivnog centra u Lipljanu, više rukovodstvo i korektivni službenici. Ova sesija je rezultat procene koju je sproveo EUKOJUST u vezi sa pristupom pravdi za zatvorenice i žene u sudskom pritvoru, sprovedene u periodu januar-mart 2022. godine u Ženskom korektivnom centru (ŽKC) u Lipljanu, upoznajući korektivno osoblje sa Pravilima UN-a za tretman zatvorenica i vanzatvorske mere za žene koje su počinile krivična dela (Bankoška pravila), uključujući druge međunarodne standarde i norme.

Obuku su organizovali i moderirali ekspert EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, i kratkoročni ekspert EUKOJUST-a za obučavanje korektivnog osoblja, Alban Muriqi.

Категорије
Uncategorized

Optuživanju i kažnjavanju u predmetima nasilja u porodici o fokus EUKOJUST obuke

Izgradnja stručnih kapaciteta sudija i tužilaca, uključujući i stručne saradnike u vezi „Optuživanja i kažnjavanja u predmetima nasilja u porodici“- praktična primena međunarodnih standarda u postupanju po predmetima nasilja u porodici, i nacionalni pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici- bili su fokus treće obuke, održane u utorak, 5 septembar 2023 u Prištini, pod okriljem Kosovske Akademije pravde.

Preko 30 učesnika, od kojih 21 sudija, i 10 tužioca iz osnovnih sudova i tužilaštava iz regiona Prištine, Peći, Prizrena, Uroševca, Gnjilane, Djakovice i Mitrovice prisustvovali su obuku koju je održala dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Optuživanje i kažnjavanje u predmetima nasilja u porodici“, uključujući i materijal, skrojena je i ima za cilj:

– Poboljšanje  tužilačkog i sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici,

– Razumevanje ozbiljnosti i složenosti slučajeva nasilja u porodici, kako bi doprineli i povećali doslednost u postupanju po predmetima nasilja u porodici i proširili njihove resurse zasnovane na praksi.

– Zaštitu i postizanje optuživanja i kažnjavanja slučajeva nasilja u porodici, srazmerno težini krivičnog dela, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravnim standardima.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kako iz profesionalnog apsekta, tako i od dobrog iskustva eksperta.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa- i u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i njihovog Akcionih planova.

Категорије
Uncategorized

U saradnji sa EULEX-om, održana je obuka u vezi rodno osetljivog upravljanja zatvorima

Alina Matache, ekspert EUKOJUST-za pristup pravdi, Chiara Tagliani, savetnica EULEX-a za rodna pitanja, i Heidi Kajander, korektivni savetnik EULEX-a, održali su obuku o specifičnim rodno osetljivim politikama u zatvorskom sistemu.

Obuka je obuhvatila teorijski i praktični pristup Pravilima Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicama i nezatvorske mere za žene počiniteljke (Bankoška pravila), Evropskim zatvorskim pravilima i drugim međunarodnim standardima i normama. Takođe je odvijen i rad u grupi, te i  diskusije u vezi sa principom nediskriminacije, konceptom roda, prijemom, registraciji i raspodeli žena i dece, rodno specifičnim zdravstvenim uslugama, te zaštiti i bezbednosti.

Pored toga, održan je modul o radu zasnovanom na traumi kako bi se razgovaralo o važnosti razumevanja traume koju mnoge počiniteljke nose sa sobom, kako bi se izbegla ponovna traumatizacija.

Obuka je održana nakon procene sprovedene od strane EUKOJUST-a u Korektivnom centru za žene u Lipljanu, a koja je usredređena na trend i prekršaje koji se čine pri lišavanju slobode žena; karakteristike i poreklo žena počiniteljka, uključujući i istoriju zlostavljanja; procena pristupa pravnoj podršci i informacijama; prakse i uslovi u zatvoru koji utiču na zdravlje i mentalno blagostanje zatvorenica i pristup aktivnostima obrazovanja, zapošljavanja i rehabilitacije.

Категорије
Uncategorized

Na 11. sastanku Upravnog odbora istaknuta su poboljšanja u sektoru pravde

Jačanje kapaciteta i međuinstitucionalna koordinacija, kao i nezavisnost i transparentnost bili su neki od ključnih rezultata tromesečnog izveštaja EUKOJUST-a, april – jun 2023. godine, predstavljenog na 11. sastanku Upravnog odbora, održanom 26. jula 2023. godine, u Prištini.

Direktor Pravne kancelarije u okviru Kancelarije premijera, g. Mentor Borovci, i vođa tima EUKOJUST-a g. Volkmar Theobald, ko predsedavali su redovnim sastankom Upravnog odbora Programa za sektor pravde za Kosovo, koji finansira Evropska unija. Prisutni su bili i: zamenik ministra pravde g. Vigan Çorolli, predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, Zamenik Glavnog Državnog tužioca, g. Agron Qalaj, Direktorka IRZ-a gđa. Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom zajedničke prezentacije g. Volkmar Theobald i pravni savetnik EUKOJUST-a, Nita Bejta, istakli su poboljšanje konsolidacije i usklađivanja kosovskog pravnog i institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU i sprovođenje zakona. Zakonodavni plan Vlade za 2023. godinu predviđao je izmenu 100 zakona, od kojih je 10 u nadležnosti Ministarstva pravde. EUKOJUST će pružati kontinuiranu podršku za njih 8.

Postoji značajno poboljšanje i u pogledu pristupa pravdi, posebno za žene i grupe u nepovoljnom položaju. Obezbeđene su intenzivne aktivnosti na izgradnji kapaciteta sudijama, tužiocima, stručnim saradnicima i advokatima kako bi se povećalo njihovo razumevanje međunarodnih standarda i kosovskog pravnog okvira o nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Glavna podrška i rezultati pruženi glavnim zainteresovanim stranama, koje su spomenuli predstavnici projekta, takođe uključuju podršku aktivnostima koje proizilaze iz Zajedničke izjave o posvećenosti. EUKOJUST u tome pruža podršku u smislu koordinacije i stručne podrške radnim grupama koje se formiraju za procenu i izradu zakonskih inicijativa u cilju jačanja zakonskog okvira.

Isporučene su aktivnosti na izgradnji kapaciteta za aktere vladavine prava sa fokusom na pristup pravdi, rodnu osetljivost i praktičnu implementaciju pravnog okvira NP-a.

Među rezultatima projekta je takođe navedena podrška u izradi izveštaja i analiza, kao i politika za različite institucije sektora pravde; stručna ekspertiza i komentari dati na zakone, pravne dokumente, propise, koncept dokumente i akcione planove; razvoj materijala za obuku za poboljšanje pristupa pravdi, rodnu osetljivost i za implementaciju okvira za nasilje u porodici.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj oktobra kao datum održavanja naredne sednice Upravnog odbora i dogovorili njeno predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

Više od 500 kosovskih advokata koristili su obuku EUKOJUST-a o zastupanju žrtava nasilja u porodici

Oko 70 advokata iz regiona Prištine, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KBA) učestvovali su u drugu obuku u glavnom gradu Prištini koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Ovom obukom zaokružen je ciklus obuke advokata o ovom važnom segmentu ljudskih prava, a koristili su ga više od 500 advokata iz svih delova Kosova.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja,” koja je ranije održana u svim glavnim gradovima Kosova, Peć, Djakovica, Prizren, Uroševac, Gnjilane i Mitrovica, ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

Na ovoj poslednjoj obuci održanoj 15. jula 2023. u Prištini, ekspert Krasniqi razgovarala je sa advokatima potrebu implementacije standarda ljudskih prava koji preizilaze iz Istambulske konvencije, Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropske konvencije o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. Razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je imala za cilj povećanje standarda advokatske prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate. Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST pruza prištinskim advokatima obuku o zastupanju žrtava nasilja u porodici

Blizu 80 advokata iz regiona Prištine, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK) učestvovalo je u obuci koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Na ovaj način se povećava broj advokata pripremljenih za najkompetentnije zastupanje žrtava nasilja u porodici.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, koja je ranije održana u svim regionima Kosova, ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

Stručnjak EUKOJUST-a Krasniqi razgovarala je sa advokatima potrebu implementacije standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate. Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa. Do sada je projekat trenirao oko 440 advokata iz svih regiona Kosova.

Категорије
Uncategorized

Održana obuka o zastupanju žrtava nasilja u porodici za advokate iz Mitrovice

U junu je nastavljeno proširenje spektra obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnim i nacionalnim pravnim okviru za zaštitu od nasilja u porodici. Oko 50 advokata iz regiona Mitrovice, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK) učestvovalo je u obuci koju je sproveo dugogodišnji stručnjak EUKOJUST projekta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi. Na ovaj način se povećava broj advokata pripremljenih za najkompetentnije zastupanje žrtava nasilja u porodici.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, koja je ranije održana u drugim regionima Kosova, ima za cilj da razvija meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Ova obuka je takođe organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem APK.

U jednom otovorenom razgovoru stručnjak EUKOJUST-a Krasniqi razgovarala sa advokatima potrebu implementacije standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i korišćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. razgovaralo se o čoveku u kosovskoj jurisprudenciji kao i o novim standardima predviđanim u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre nekoliko nedelja.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada je u porodici nasilje je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera, te su svi dobili certifikate. Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa. Do sada je projekat trenirao oko 360 advokata u šest regiona Kosova.