Категорије
Uncategorized

Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje rodnih pitanja i kapaciteta za poštovanje kodeksa ponašanja

Obuka za razvoj kapaciteta osoblja Akademije pravde Kosova (USK) o rodnim pitanjima i kodeksu ponašanja zasnovanog na standardima međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira koji se primenjuju na državne službenike – bio je fokus jednodnevne obuke u Prištini. 22 osoblja APK-a  je učestvovalo u obuci koju je sproveo dugoročni ekspert EUKOJUST-a, Bardhë Krasniqi.

Cilj obuke o rodnoj osetljivosti i kodeksu ponašanja na radnom mestu je dvojak. S jedne strane, imao je za cilj razvijanje sposobnosti prepoznavanja rodnih pitanja, posebno sposobnosti prepoznavanja različitih percepcija o ženama i muškarcima, a interesi koji proizilaze iz njihovih različitih društvenih aspekata i rodnih uloga doprinose sposobnosti rodne senzibilizacije na radnom mestu. S druge strane, imao je za cilj da razvije kapacitete za usklađenost sa principima kodeksa ponašanja i standardima sveobuhvatne etike koji igra važnu ulogu u rešavanju etičkog ponašanja na radnom mestu i prenošenju očekivanja ponašanja, njegovih osnovnih vrednosti, misije, stvaranju zdrave radne kultura u kojoj se zaposleni osećaju kao da su „jednako tretirani i da rade zajedno“.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova.

Категорије
Uncategorized

Program Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST (video)

Poboljšanje pravosudnog sistema na Kosovu je ono na čemu EUKOJUST radi svaki dan. Podrška reformi sistema pravde je u toku.
Pogledajte video:

Категорије
Uncategorized

Na devetom sastanku Upravnog odbora diskutovano je o aktivnostima i rezultatima reforme pravosuđa

Na devetom sastanku Upravnog odbora projekta koji je održan u sredu, 25. januara 2023. god. u Prištini, diskutovano je o aktivnostima i dostignućima Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST u periodu oktobar-decembar 2023. godine

Sastankom je kopredsedavao g. Enver Fejzulahu, direktor Pravne akademije Kosova, i g. Volkmar Teobald, vođa tima EUKOJUST-a. Sastanku su prisustvovali zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, sudija Vrhovnog suda, gđa. Valdete Daka, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Kosova, g. Veton Shabani, direktor Pravne kancelarije u okviru kabineta premijera g. Mentori Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ gđa. Tereza ​​ Thalhammer kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU-a na Kosovu.

Tokom prezentacije dostignuća u poslednjem kvartalu 2022. godine, projekat EUKOJUST-a istakao je poboljšanja u dva segmenta: Konsolidacija i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa acquisom EU-a i sprovođenje zakona kao i pristup pravdi, posebno za žene i ranjive grupe.

Tokom ovog perioda, projekat je nastavio da pruža stručnu podršku u reformi pravosudnog sistema pružajući pomoć institucijama korisnicama.

Između ostalog, podrška je pružena u sledećim procesima i pitanjima: priprema međuinstitucionalnog koordinacionog mehanizma za praćenje sprovođenja Strategije vladavine prava (2022-2025) i rešavanje važnih pitanja vezanih za ovaj proces; Akcioni plan i opšta procena IKT sistema u sektoru pravde, koji je od suštinskog značaja kako bi imali transparentan i efikasan pravosudni sistem za građane Kosova; izrada Strateškog plana razvoja (SPR) i reorganizacija MP-a prema preporukama projekta, kao i rad na Koncept dokumentu za reformu upravnog pravosuđa na Kosovu.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa dogovorili su datum održavanja sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje istog, dok je projekat EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

Категорије
Uncategorized

10 radionica o pristupu pravdi za ugrožene i marginalizovane grupe organizovanih tokom 2022

Sa timom domaćih i međunarodnih stručnjaka, stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, sprovela je značajne aktivnosti izgradnje kapaciteta, u bliskoj saradnji sa Kosovskom pravosudnom akademijom (KPA), Advokatskom komorom Kosova (AKK) i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć (ABPP).

Aktivnosti u vidu radionica i obuka doprinele su jačanju veština sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka o međunarodnim, regionalnim i nacionalnim okvirima ljudskih prava o govoru mržnje i zločinima iz mržnje, rodno i seksualno motiviranom nasilju, standardima za zaštitu osoba sa invaliditetom i anticiganizmom, sa posebnim fokusom na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (KPOI).

Категорије
Uncategorized

Ministarstvo pravde Kosova koristi hrvatska iskustva za jačanje vladavine prava

Delegacija Ministarstva pravde Kosova, koju predvodi ministarka Albulena Haxhiu, imala je homolognu posetu u Republici Hrvatskoj, koja je organizovana od Programa EUKOJUST.

Kosovska delegacija, koju čine predstavnici Ministarstva i EUKOJUST-a, prvo se sastala sa ministrom pravde i javne uprave Ivanom Malenicom. Razgovaralo se o različitim temama iz sfere pravosuđa, kao što su rad i organizacija Ministarstva, digitalizacija pravosuđa, rad sistema podrške svedocima, kao i odnosi i saradnja Ministarstva pravde i nezavisnih institucija u pravosuđe.

Tokom posete, kosovska delegacija imala je sastanak sa predsedavajućim Državnog sudskog saveta Darkom Malekovićem i zamenikom predsednika Državnog veća tužilaca prof. dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas. Treći dan posete nastavljen je sastancima sa glavnim državnim tužiocem, predsednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsednikom Ustavnog suda i predsednikom saborskog Odbora za pravosuđe.

Kosovska delegacija je ocenila posetu kao korisnu, jer je bila dobra prilika da se upoznaju sa dobrim praksama hrvatskih institucija u jačanju vladavine prava.

Категорије
Uncategorized

Okrugli sto o međuinstitucionalnoj koordinaciji u pogledu usluga prevođenja i tumačenja

U Prištini je održan okrugli sto o saradnji i koordinaciji između službi za prevođenje i tumačenje Kosovske policije, Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova. Organizovala ga je i moderirala Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, a podržala Stručnjak EUKOJUST-a za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Ovaj okrugli sto je bio jedinstvena prilika za tri institucije da razgovaraju o izazovima i mogućnostima u vezi sa pružanjem usluga prevođenja i tumačenja i da se konačno izradi Memorandum razumevanja koji će regulisati saradnju. Poverenik za jezike iz Kabineta premijera Slaviša Mladenović, kao ključni govornik, takođe je ponovio važnost jezičke usklađenosti i među institucionalne koordinacije

Категорије
Uncategorized

Izrada Strateškog plana za Arhiv pravosuđa

U okviru tekuće podrške Sudskom savetu Kosova (SSK), u ponedeljak, 12. decembra 2022. godine, projekat EUKOJUST je organizovao radionicu za izradu Strateškog plana za arhive pravosuđa.

Svrha radionice je bila predstavljanje i diskusija o nalazima i preporukama početnog nacrta.

Strateški plan precizno i ​​sistematski naglašava nekontrolisane prakse koje ometaju efikasnost sistematizacije, automatizacije i digitalizacije arhiviranja predmeta u svim sudovima širom Kosova.

Nacrt strateškog plana pragmatično definiše konkretne radnje za intervenciju i predlaže potrebne alate i radnje u pravcu digitalizacije i automatizacije arhiva u sudovima.

Predsedavajući SSK-a, g. Albert Zogaj, pozdravio je radionicu EUKOJUST-a i podršku izradi Strateškog plana arhiva. On se založio za proaktivnu podršku SSK-a u usvajanju Strategije.

Категорије
Uncategorized

Ciklus jačanja kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici se nastavlja

Ciklus obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, nastavljen je jednodnevnom obukom održanom u Đakovici. 42 advokata iz ovog regiona, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KAB) učestvovala su u obuci koju je sproveo Dugoročni stručnjak za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST projekta, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, održana ranije u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvije meke veštine advokata, da bi razumeli dinamiku situacija nasilja u porodici. Obuka je organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem KAB-a.

Raspravljalo se o potrebi primene  standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u sudskoj praksi Kosova kao i novi standardi predviđeni u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji će biti primenjen 2023. godine.

Obuka je poboljšao standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, takođe ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada nasilje u porodici je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

Projekat EUKOJUST je do sada obučio preko 260 pravnika u četiri regiona Kosova, dok je poslednja obuka održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ protiv rodno zasnovanog nasilja.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava SSK u razvoju E-Sistema za sudije

Predstavnici EUKOJUST-a zajedno sa predstavnicima Kancelarije EU i izabranom kompanijom za razvoj E-Dosijea za sistem sudija, imali su prvi uvodni sastanak sa predsedavajućim Sudskog saveta Kosova i radnom grupom za početak rada na razvoju ovog sistema.

Kroz ovu aktivnost, Sudski savet Kosova namerava da uspostavi napredni sistem za elektronsko upravljanje sudijskim dosijeima. Ovaj elektronski sistem će omogućiti SSK-u da sprovodi i upravlja kritičnim procesima koji se odnose na zapošljavanje novih sudija, ocenjivanje rada, profesionalni razvoj, unapređenje sudija i sprovođenje disciplinskih postupaka na efikasniji i transparentniji način.

Категорије
Uncategorized

ISUP – efikasan alat koji se široko koristi od strane tužilaca na Kosovu

Informacioni sistem za upravljanje predmetima (ISUP) se sada primenjuje i koristi u celom tužilačkom sistemu Kosova. Nakon početne pilot faze, ISUP je trenutno kritično sredstvo koje koriste tužioci i uprave u obavljanju svojih pravosudnih aktivnosti. Ovo je važan korak napred u modernizaciji i digitalizaciji kosovskih tužilačkih i pravosudnih aktivnosti.

Međutim, kao i kod svakog novog sistema koji se primenjuje, praksa je uvek komplikovanija nego što se na prvi pogled misli. Stoga je 17. i 18. novembra 2022.,  EUKOJUST projekat organizovao radionicu sa ključnim korisnicima i višim rukovodstvom tužilačkog sistema na Kosovu, nudeći praktičarima platformu za diskusiju o nalazima, identifikovanje izazova i pronalaženje rešenja.

Istovremeno, podsticana je horizontalna unutrašnja komunikacija između tužilaštava, znajući da su rešenja tu; jednostavno ih treba identifikovati i podeliti sa kolegama.

Категорије
Uncategorized

Nacrt dokumenta za Upravni i radni sud pri kraju

Uz podršku EUKOJUST programa, tokom dva dana, 14. i 15. novembra 2022. godine, održana je radionica Radne grupe za Koncept dokumenat za Upravni i radni sud.

Radionica je bila nastavak rada na zajedničkom sprovođenju reformi između Ministarstva pravde, Sudskog saveta i Vrhovnog suda, a koordinaciju je omogućio Program EUKOJUST.

Radionica je započela prezentacijom uporedne analize institucionalnih struktura za upravno pravosuđe u nekoliko zemalja EU i regiona, sprovedene od strane g. Visar Morina, stručnjak EUKOJUST-s za upravno pravosuđe Zatim su učesnici izrazili svoje stavove o pojedinim delovima koncept dokumenta, koji će definisati strukturu reforme koja će se provoditi u smislu pravosudnog institucionalnog okvira o upravnom pravosuđu.

Категорије
Uncategorized

Unapređena saradnja između Kosovske Pravosudne Akademije i civilnog društva u oblasti pravosudnog obrazovanja

Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Kosovske pravosudne akademije i nekoliko nevladinih organizacija, uspostavljajući Mrežu prijatelja akademije, EUKOJUST je vodio treći okrugli sto na kojem se razgovaralo o programu obuke Akademije, održanom 7. novembra 2022. godine.

Direktor Akademije Enver Fejzullahu informisao je organizacije civilnog društva o aktivnostima koje su sprovedene tokom 2022. godine i nacrtu programa obuke za 2023. godinu sa fokusom na specijalizovanu obuku o organizovanom kriminalu, korupciji, nasilju u porodici i pristupu pravdi.

Tokom okruglog stola obrađeni su prioriteti nastavnih planova i programa obuke u određenim tematskim oblastima, uključujući predloge specifičnih modula OCD-a nakon procene njihovih potreba.

Osim toga, otvoren je i poseban kutak Mreže prijatelja Akademije, umetnut na web stranicu Akademije. Kutak će pružiti priliku OCD-ima da blizu prate zajedničke aktivnosti i rezultate saradnje između KPA i OCD.

Prvi okrugli sto je bio posvećen predstavljanju koncepta Mreže za nekoliko OCD i njenom značaju u jačanju saradnje između OCD i KPA u pogledu pravosudnog obrazovanja. Drugi okrugli sto je bio posvećen potpisivanju Memoranduma o razumevanju između OCD i KPA. Osim toga, učesnici su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu nastavnih planova i programa obuke i učenju odraslih u pravosudnom sektoru, uključujući prezentaciju najboljih praksi u metodologiji pravosudne obuke.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST pomaže u izmeni i dopuni Zakona o Posebnoj komori Vrhovnog suda

Program EUKOJUST-a podržao je Ministarstvo pravde i radnu grupu u dvodnevnoj radionici za izradu nacrta Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 06/L-086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju. Radionica je održana 3. i 4. novembra 2022. god.

Ovo predstavlja inicijativu koja je zajednička i koordinisana između Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova i Vrhovnog suda, koordinacija koja je postignuta uz podršku programa EUKOJUST za reformu sistema pravde na Kosovu.

Категорије
Uncategorized

Održan je osmi sastanak Upravnog odbora EUKOJUST-a u Prištini

Osmi sastanak Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu- EUKOJUST, održan je u četvrtak, 3. novembra 2022. god.

Sastankom je predsedavao g. Jetish Maloku- predsedavajući Tužilačkog saveta, a sastanku su prisustvovali zamenik ministra pravde, g. Blerim Sallahu, predsednik Vrhovnog suda, Enver Peci, vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca, g. Besim Kelmendi, direktor Akademije pravde na Kosovu, g. Enver Fejzullahu, direktor Pravne kancelarije u okviru Kancelarije premijera, g. Mentor Borovici, i direktor projekta EUKOJUST-a iz IRZ-a, gđa. Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz kancelarije EU-a na Kosovu.

Predstavnici glavnih pravosudnih institucija na Kosovu, diskutovali su na ovom sastanku o aktivnostima i dostignućima  projekta, koje su predstavljene u tromesečnom izveštaju koji obuhvata period juli-septembar 2022. god., te su izneli svoje stavove o aktivnostima koje dalje treba preduzeti. Nakon diskusija, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa, usaglasili su se o datumu narednog sastanka Upravnog odbora i o predsedavanju sastankom.

Категорије
Uncategorized

Obuka o optuživanju i kažnjavanju u predmetima nasilja u porodici

Izgradnja stručnih kapaciteta sudija i tužilaca, uključujući i stručne saradnike u vezi „Optuživanja i kažnjavanja u predmetima nasilja u porodici“- praktična primena međunarodnih standarda u postupanju po predmetima nasilja u porodici, i nacionalni pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici- bili su fokus jednodnevne obuke, održane pod okriljem Kosovske Akademije pravde.

Obuci su prisustvovali nekoliko sudija, tužilaca i stručnih saradnika, a koju je održala dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Optuživanje i kažnjavanje u predmetima nasilja u porodici“, uključujući i materijal, skrojena je i ima za cilj:

– Poboljšanje  tužilačkog i sudskog odgovora na slučajeve nasilja u porodici,

– Razumevanje ozbiljnosti i složenosti slučajeva nasilja u porodici, kako bi doprineli i povećali doslednost u postupanju po predmetima nasilja u porodici i proširili njihove resurse zasnovane na praksi.

– Zaštitu i postizanje optuživanja i kažnjavanja slučajeva nasilja u porodici, srazmerno težini krivičnog dela, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravnim standardima.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kako iz profesionalnog apsekta, tako i od dobrog iskustva eksperta.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa- i u skladu je sa Strategijom za vladavinu prava i Strategijom za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i njihovog Akcionih planova.

Категорије
Uncategorized

Ljudska prava i osobe sa invaliditetom

Podizanje svesti među pripadnicima pravosuđa i osoblja Agencije za besplatnu pravnu pomoć o pravima osoba sa invaliditetom na Kosovu bilo je tema četvoro dnevne obuke, od 24. do 27. oktobra, koju je održala Kratkoročni stručnjak EUKOJUST-a Ina. Xhepa.

Stručnjak je učesnicima pružio neophodna znanja o ključnim međunarodnim standardima o pravima osoba sa invaliditetom u okviru Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope, kao i razgovarao o relevantnim kosovskom pravnom okviru.

Cilj četvorodnevne obuke bio je povećanje kapaciteta pravosudnih profesionalaca da se pridržavaju standarda o pravima osoba sa invaliditetom utvrđenim sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD).

Категорије
Uncategorized

Podizanje stručnih kapaciteta u vidljivosti i efektivnoj komunikaciji

Podizanje stručnih kapaciteta osoblja Ministarstva pravde, koji su odgovorni za „Vidljivost i efektivnu komunikaciju“ je epicentar jednodnevne obuke, održane 7. oktobra 2022.god. u Prištini. U ovom događaju, obučeno je 12 civilnih službenika i osoblje kabineta, koji su uopšteno i na specifična način stekli znanja o efektivnoj komunikaciji i pružanju vidljivosti u sprovođenju Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, uključujući i deo komunikacije u kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Obuku je održao Srednjoročni ekspert EUKOJUST-a za komunikaciju i vidljivost, Berat Kryeziu, uz tehničku podršku dugoročnog eksperta za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe, Bardhë Krasniqi.

Učesnici su visoko ocenili ovu obuku i imali su koristi kao iz profesionalnog aspekta, tako i od dobrog iskustva eksperata.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST-a, za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, a posebno pružanjem tehničke i suštinske podrške Ministarstvu pravde i nacionalnom koordinatoru protiv nasilja u porodici, u saopštavanju rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2024.

Категорије
Uncategorized

Unapređenje statusa državnih službenika u pravosuđu

Inicijativa za poboljšanje statusa državnih službenika u pravosudnom sistemu, pokrenuta prije godinu dana, ove nedelje dobila je novi i značajan zamah. Predstavnici pravosuđa, sindikata i relevantnih udruženja, uz pomoć eksperata EUKOJUST-a, bavili su se preostalim pitanjima tokom dvodnevne radionice održane u Peći.

Status državnih službenika u pravosuđu je ključni element nezavisnosti pravosuđa i zahteva jasnu, stabilnu, predvidljivu i pravnu osnovu. U tom smislu, Ustavni sud Kosova je pre skoro dve godine odlučio da pomoćno osoblje u pravosuđu mora imati regulisan status, nezavisno od opštih državnih službenika u javnoj upravi.

Stoga, EUKOJUST podržava Ministarstvo pravde, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova u pronalaženju zajedničkog osnova za zakonsko i zakonodavno rešenje. Održani su opširni pregovori i diskusije sa svim uključenim zainteresovanim stranama, a istraživanje i dokumentovanje su izvršile sve institucije uključene u proces.

Nakon početne radionice održane u martu 2022. godine, EUKOJUST je tokom ove radionice pružio platformu za sve strane koje su uključene u proces za diskusiju o koncept dokumentu i za diskusiju i debatu o svim identifikovanim opcijama. Cilj je bio da se sve strane dogovore o daljem putu, da se reše svi problemi i pitanja i da se sve institucije, sindikati i profesionalna udruženja postroje iza jedinstvenog pristupa koji se može unaprediti u nacrt zakona o statusu državnih službenika u kosovskom pravosuđu.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST nastavlja sa jačanjem kapaciteta za zaštitu od nasilja u porodici

Predmet izgradnje profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, je bio fokus jednodnevne obuke održane u Gnjilane, 22 septembra 2022.godine. Oko 70 advokata iz regiona Gnjilana, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK), učestvovalo je obuci koju je održao Bardhë Krasniqi, Dugoročni Stručnjak za Javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST-a

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“, održana ranije i u drugim regionima Kosova, je takođe imala za cilj da izgradi meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici – kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK-a.

Raspravljalo se o potrebi primene standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV), Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u kosovskoj pravnoj praksi.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio alatima za rešavanje nasilja u porodici ili za ispitivanje nasilja u porodici i pružanje odgovarajućih pravnih saveta kada je nasilje u porodici identifikovano kao poteškoća.

Učesnici su visoko cenili ovu obuku  i imali su korist kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa.

Категорије
Uncategorized

Obuka o pristupu pravdi za ugrožene grupe

Dva dana intenzivne obuke o pristupu pravdi za ugrožene grupe organizovala je stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u koju je učestvovalo oko 35 sudija, tužilaca i stručnih saradnika u krivičnim i građanskim stvarima.

Isporučeni nastavni plan i program obuke dizajniran je da pruži smernice za pravosudne profesionalce o tome kako poboljšati pristup pravdi za Rome, Aškalije i Egipćane i osobe sa invaliditetom; takođe za lezbijke, gej, bi-seksualne, transrodne i interseksualne osobe, kao i da obezbedi alat za nacionalne institucije za obuku, odgovorne za obuku sudija, tužilaca i advokata u sprovođenju  početnog nastavnog plana i programa. Ovo uputstvo je zasnovano na postojećim međunarodnim, regionalnim i nacionalnim standardima.

Obuka je organizovana u bliskoj saradnji sa Kosovskom akademijom za pravosuđe kako bi se obezbedila doslednost sa modulima obuke i uključila dva trenera sudija.

Stručnjaci uključeni u izradu i izvođenje obuke bili su Edona Ahmetaj, Ina Xhepa, Fjolla Hoxha i Marije Vuksani.