Категорије
Uncategorized

EUKOJUST pomaže u licenciranju albansko-srpskih prevodilaca i sudskih tumača

Sudski savet Kosova (SSK) je, po  prvi put ove nedelje organizovao pismeni ispit za licenciranje albansko-srpskih prevodilaca i tumača.

Približno 100 kandidata učestvovalo je na testu koji su organizovali Komisija za testiranje i ocenjivanje SSK-a i pomoćno osoblje SSK-a. Program za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS su pratili proces.

EUKOJUST je takođe doprineo Uredbi o licenciranju sudskih tumača. Pored toga, EUKOJUST je aktivno uključen u podršku i savetovanje Sudskog saveta Kosova o uspostavljanju normi i propisa za profesionalno upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima.

Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi – Alina Laura Matache nastavlja da podržava i prati ceo proces, dok Program nastavlja da unapređuje pristup pravdi, posebno za žene i grupe u nepovoljnom položaju i ugrožene grupe. Jedna od njegovih specifičnih aktivnosti fokusira se na poboljšanje kvaliteta prevoda, uključujući zvanične jezike manjina.

SSK je zahvalio posmatračima na njihovom doprinosu ovom procesu, jer cilj je da se poveća transparentnost i obezbedi nesmetano odvijanje procesa licenciranja za prevodioce i sudske tumače za grupu jezika albanski-srpski.

Категорије
Uncategorized

Razmatra se Strateški plan razvoja Ministarstva pravde 2022-2025

Tokom dvodnevne radionice, koja je počela 12. maja u Prizrenu, zvaničnici Ministarstva pravde i stručnjaci EUKOJUST-a razmatraju Strateški plan razvoja Ministarstva pravde za period 2022-2025.

Sveukupno, aktivnost ima za cilj da pruži podršku Ministarstvu pravde u procesu restrukturiranja kako bi Ministarstvo moglo da se uspešno suoči sa izazovima procesa evropskih integracija i sprovede reforme u sektoru vladavine prava. S tim u vezi, Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu za izradu i finalizaciju Strateškog plana razvoja Ministarstva pravde za period 2022-2025. godine, a cilj je da Plan bude finalizovan tokom ove radionice.

Radionica takođe služi za raspravljanje o nadležnostima, ulogama i odgovornostima Ministarstva pravde i njegovih unutrašnjih jedinica.

Категорије
Uncategorized

Nastavlja se podrška EUKOJUST-a za SSK u kompletiranju regulatornog okvira

Podrška projekta EUKOJUST za Sudski savet Kosova (SSK) u unapređenju regulatornog okvira, nastavljena je 28. i 29. aprila, preko radionice koja je održana u Peći.
U okviru ove radionice, Sudski savet, predsednici sudova, sudije, pravni eksperti Saveta, rade u radnim grupama za izradu nacrta/finalizaciju šest različitih akata. To obuhvata:

– Katalog opisivanja radnih mesta u sudovima, sekretarijatu i jedinici za sudsku inspekciju. 

– Uredba o funkcionisanju SSSK-a i JSI-a. 

– Nacrt uredba o statusu, pravima, obavezama, proceni učinka, disciplinskom postupku i prestanku radnog odnosa stručnih saradnika.

– Nacrt uredba o nefinansijskim imovinama. 

– Nacrt uredba o izmeni uredbe o premeštanju sudija. 

– Diskusija o kvalitetu podataka, elektronskom dosijeu sudija, kao i upućivanje pitanja koje se odnose na krivičnu evidenciju, i o drugim problemima u okviru funkcionisanja sudstva.  

Eksperti Programa EUKOJUST, Alban Krasniqi i Arben Isufi, podržavaju ovu aktivnost na nivou ekspertize u odgovarajućim oblastima.  

Категорије
Uncategorized

Održan šesti sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

U sredu, 27. aprila 2022. godine, u Prištini je održan šesti sastanak Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu / EUKOJUST. Sastankom je predsedavao predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj, prisutni su bili i  ministarka pravde gđa. Albulena Haxhiu, Direktor projekta EUKOJUST iz IRZ  gđa. Tereza ​​Talhammer i g. Nikola Skaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Na ovom sastanku, predstavnici ključnih pravosudnih institucija na Kosovu razgovarali su o aktivnostima i dostignućima Projekta, predstavljenim u petom tromesečnom izveštaju koji pokriva period januar – mart 2022. godine i izneli svoje stavove za put napred.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa, uključujući g. Albert Zogaj – predsedavajući Sudskog saveta, g. Enver Peci – predsednik Vrhovnog suda, g.  Jetish Maloku – predsedavajući  Tužilačkog saveta, g-đa Sevdije Morina – Zamenik glavnog državnog tužioca, g-đa Kadrije Bicaj iz Akademije pravde, g. Mentor Borovci iz Kabineta premijera i g. Naser Canolli  iz Službenog lista dogovorili su datum sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje ovim sastankom.

Категорије
Uncategorized

Počelo je usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima

Osnovna tema radionice održanoj 15. aprila 2022. godine u Prištini, koju su zajedno  organizovali Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera i EUKOJUST, bila je harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima. U radionici su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, Skupštine, pravosuđa i advokati i predstavili su svoje stavove o ovom važnom pitanju.

Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera je nedavno preduzela pilot projekat u pogledu harmonizacije posebnih zakona koji spadaju pod administrativnom odgovornosti Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, i koji je danas predstavljen.

Rezultati ovog pilotiranja pokazali su izuzetnu važnost procesa u vezi sa osnovnim principima zakonitosti i poštovanja ljudskih prava, osiguravajući da su manji prekršaji i njihove prateće sankcije utvrđene samo zakonima, a ne podzakonskim aktima, isto tako i na princip pravne sigurnosti omogućavanjem građanima i drugim subjektima da svoje radnje planiraju i prilagode u skladu sa zakonima koji su stabilni, dostupni, predikativni i dosledni. Štaviše, pilotiranje je istaknuo važnost harmonizacije Zakona o prekršajima sa pravnom tekovinom EU, posebno šest direktiva o proceduralnim pravima koje je Pravna Kancelarija KP-a zajedno sa EUKOJUST-om već́ planirao da koristi kao pilot u vezi sa tematskim pristupom pri-skrininga.

Ostaje veliki broj zakona u drugim ministarstvima koja su u potpunosti suprotstavljena principima predviđanim gore pomenutim instrumentima. Zbog toga, Pravna Kancelarija KP-a i EUKOJUST planiraju da nastave ovu osnovnu pravnu reformu koja poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava, dovodi jedan korak napred, rekao je vođa ekipe EUKOJUST-a  Volkmar Theobald.

„Smatramo da je potrebno identifikovati ove posebne zakone koje je potrebno promeniti kako bi se osigurala potrebna pravna harmonizacija. Takav proces harmonizacije treba da se uradi u koordinaciji sa resornim ministarstvima „, rekao je Theobald.

Ovom radionicom, EUKOJUST je imao za cilj da se sa svim dionicima raspravljaju modaliteti akcija za sledeću fazu procesa pravne usklađenosti. Harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima će predstavljati važnu pravnu reformu.

Категорије
Uncategorized

Počela je reforma u tri važne oblasti vladavine prava

Počela je radionica o izradi nacrta reforme u tri važne oblasti vladavine prava na Kosovu. EUKOJUST, Projekat finansiran od EU, podržava pravosudne institucije u izradi Koncept dokumenta o Zakonu o parničnom postupku, Koncept dokumenta o upravnom i radnom pravosuđu i o inicijativi za izmenu Zakona o Posebnoj komori Vrhovnog suda. Sadašnje reforme predstavljaju idealnu priliku za konkretno poboljšanje u tri oblasti kojima se ovi dokumenti žele baviti.

Predstavnici viših institucija pravosudnog sistema na Kosovu izneli su optimizam i posvećenost da doprinesu procesu izrade koncept papira koji će pomoći u procesu reformisanja do sada zaostalih segmenata.

Ministarka pravde, Albulena Haxhiu, u svom uvodnom izlaganju obećala je da će adresirati sve što Ministarstvo pravde zahteva. „Svesna sam problema sa kojima se svakodnevno suočavate. Znam da imamo mnogo izazova, ali kao što ne nedostaje volje, mi ćemo dati prioritet problemima i angažirati se do njihovog potpunog rešavanja”, rekla je ona. Ministar Haxhiu je pohvalila pomoć́ i podršku koju EUKOJUST nudi u ovom veoma važnom procesu za građane, državu i pravosudni sistem uopšte.

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Albert Zogaj, izrazio je zadovoljstvo što se inicijativa Saveta, Ministarstva pravde i Vrhovnog suda sada konkretizuje uz podršku EUKOJUST-a. Ovo me tera da verujem da će rezultati biti brzi i vidljivi“, rekao je Zogaj. On je pohvalio učešće pravosuđa u tako velikom i obimnom sastavu kao sto je ovakva inicijativa, možda po prvi put. Zogaj je rekao da identifikacija pitanja koja su u sistemu identifikovali Savet, Ministarstvo i Vrhovni sud zahteva suštinsku reformu procesnog pravosuđa na Kosovu.

Predsednik Vrhovnog suda, Enver Peci, izrazio je zadovoljstvo širokom posvećenošću institucija na ovoj radionici za važan proces reforme pravosudnog sistema, posebno zbog konstruktivnog i pozitivnog duha rada na radionici. On se složio sa potrebom reforme u pogledu funkcionisanja pojedinih jedinica, u kojima je došlo do zaostalosti u radu. Peci je rekao da je rešavanje ovih pitanja izazov, ali je izrazio optimizam da će se uz volju i zalaganje svih, pronaći najbolji pravni modaliteti u smislu dobrog funkcionisanja.

Vođa EUKOJUST tima, g. Volkmar Theobald je rekao da je zadovoljan rastućom saradnjom sa institucijama i da je svedok intenziviranja podrške koju projekat pruža. Theobald je istakao da današnji događaj označava početak reformi u tri oblasti, u kojima će EUKOJUST podržati MP i SSK. U ime Kancelarije EU na Kosovu, prisutnima na radionici obratio se g. Nicola Scaramuzzo.

Категорије
Uncategorized

Uz podršku EUKOJUST-a u toku je izrada nove Uredbe o korišćenju CMIS-a

EUKOJUST 7. i 8. aprila, podržava Sudski savet Kosova radionicom o izradi nove uredbe o korišćenju Informacionog sistema za upravljanje predmetima u pravosudnom sistemu (CMIS). Ova dvodnevna radionica služi kao platforma za identifikaciju i adresiranje novih pitanja u vezi sa upotrebom CMIS-a od strane sudija, sudskog pomoćnog osoblja i SSK-a. Dodatno, seminar se bavi ključnim aspektima CMIS-a, koji uključuju rad osnovnih sudova, Apelacionog suda i Vrhovnog suda u odnosu na jednostavne procese koji se odnose na statističko izveštavanje i povezivanje ovog sistema sa drugim postojećim platformama.

Uredba je zamišljena kao šema koja će omogućiti jasan opis svih radnih procesa pravosudnog sistema kroz CMIS, počevši od prijema podnesaka/dosijea, registracije, skeniranja i automatske distribucije predmeta sudijama, preko CMIS-a. Takođe će se pratiti sve radnje sudije, komunikacija sudija sa sudovima kroz sistem. Novi nacrt uredbe ima za cilj da dodatno pojasni komunikaciju između pravosudnog sistema: Osnovnog suda – Apelacionog suda – Vrhovnog suda, i elektronska razmena podataka sa Tužilaštvom, biće efikasnija.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST podržava Kancelariju Premijera u stvaranju strukturisanijeg pristupa usklađivanju zakona

EUKOJUST podržava Kancelariju Premijera i druge relevantne aktere u stvaranju strukturisanijeg pristupa usklađivanju zakona, tj. nakon Nacionalnog programa za implementaciju SSP-a, da na sveobuhvatan način oceni usklađenost nacionalnog prava sa pravnim tekovinama EU, u odnosu na oblasti identifikovane u tom Programu. Ovo je novi pristup i zahteva smernice i izgradnju kapaciteta.

Ovaj vodič i njegova metodologija navedeni su u Priručniku za aproksimaciju, koji je ažurirao EUKOJUST i gde je uvođenje tematskog pristupa u pravnu aproksimaciju pravnoj tekovini EU od suštinskog značaja. Imajući u vidu značaj Priručnika za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u smislu približavanja EU, EUKOJUST je u saradnji sa Pravna Kancelarija u Kancelariju Premijera  organizovao dvodnevnu radionicu, 29. i 30. marta 2022. godine u Peći, na kojoj je predstavljen prvi nacrt. Nacrt Priručnika, ažuriran i razrađen od strane EUKOJUST-a, razmatran je i usaglašen sa relevantnim akterima, kao što su Pravna Kancelarija u Kancelariju Premijera, Ministarstvo Pravde i Skupština.

Stručnjaci EUKOJUST-a su tokom radionice objasnili razliku između tematskog i ad hoc pristupa, upotrebu terminologije koja dosledno pravi razliku između sveobuhvatnog koncepta približavanja, uključujući usklađivanje nacionalnog prava sa pravnim aktom EU koji je direktno primenjiv s jedne strane i transpoziciju direktiva s druge strane. Različiti zahtevi za aproksimaciju za direktno primenjive pravne akte i direktive EU sugeriraju drugačiji analitički fokus za tabele usklađenosti (TU) za direktno primenjive direktive i akte EU, predlažući standarde za citiranje zakona EU, pružajući detaljne smernice za obradu TU-a i ažuriranja (nova sudska praksa, nedostajuća diferencijacija…).

Bilo je evidentno da su predstavnici korisnika svesni procesa i izazova u usklađivanju zakona. Shvaćena je razlika između tematskog i ad hoc pristupa i priznate prednosti tematskog pristupa, iako zahteva intenzivniji rad. Takođe, prepoznate su prednosti drugačijeg pristupa usklađivanju direktno primenjivog zakonodavstva i direktiva EU, koje je potrebno transponovati. Međutim, učesnici su naglasili da će biti potrebna sveobuhvatna obuka kako bi se ove novine upoznale sa zakonima u svim resornim ministarstvima i organima uprave koji se bave usklađivanjem zakona.

Категорије
Uncategorized

Glavni tužilac Lumezi primio je na sastanku predstavnike projekta EUKOJUST

Priština, 4. april 2022. – Glavni državni tužilac, Aleksandër Lumezi, primio je na sastanku predstavnike projekta EUKOJUST, koje predvodio bivši glavni tužilac EULEX-a Johannes Van Veerswijk, angažovan kao stručnjak na ovom projektu, u pratnji drugog stručnjaka, Cristiana Nicoare.

Glavni tužilac Lumezi i stručnjaci Veerswijk i Nicoara imali su produktivne razgovore o zajedničkim aktivnostima koje su se do sada odvijale i onima koje se očekuju u okviru projekta EUKOJUST, a koje imaju za cilj unapređenje tužilačkog sistema, posebno u unapređenju transparentnosti, odgovornosti i jačanje etike tužilaca.

Takođe su razmenjena mišljenja o jačanju uloge i položaja tužilaca, kao i o njihovom specijaliziranju u vođenju krivičnih predmeta.

Glavni tužilac Lumezi je pohvalio podršku projekta EUKOJUST instituciji državnog tužioca, i izrazio je spremnost za produbljivanje saradnje i partnerstva sa EUKOJUST projektom u budućnosti.

Категорије
Uncategorized

Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici

Projekat EUKOJUST je u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova (AKK) organizovao jednodnevnu obuku na temu „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“. Obuku su održali dugoročni ekspert EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe Bardhe Krasniqi i pravni savetnik Nita Bejta, za preko 60 advokata licenciranih od strane AKK iz pećke oblasti.

Fokus obuke je bio izgradnja profesionalnih kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici, nacionalni pravni okvir uključujući najnovije trendove u međunarodnom pravu i jurisprudenciji, kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK, kao i izgradnja mekih veština. pravnika da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici. Učesnici su imali korist kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST o jačanju pristupa pravdi za sve građane Kosova.

Категорије
Uncategorized

Zaštita sudija i tužilaca u radu na slučajevima korupcije

Dana 29. i 30. marta 2022. godine, EULEX i EUKOJUST zajedno sa Kosovskom pravosudnom Akademijom, organizovali su zajedničku radionicu za sudije i tužioce, posebno za one koji rade na predmetima visokog profila u Posebnim odeljenjima Osnovnog suda u Prištini i Apelacionog suda, i u STRK. Tema radionice bila je zaštita koja je potrebna sudijama i tužiocima u rešavanju slučajeva korupcije i drugih sličnih predmeta.

Tema je izazvala veliko interesovanje učesnika, omogućivši razmenu ideja i profesionalnih iskustava. Prvi dan radionice bio je posvećen uspostavljanju međunarodne i domaće pravne osnove za potrebnu podršku, nakon čega je usledilo identifikovanje i temeljna rasprava o potencijalnim rizicima i pretnjama sa kojima se sudije i tužioci susreću ili bi mogli biti suočeni. Tokom drugog dana, predstavnici medija su pozvani na detaljnu diskusiju o ulozi koju mediji imaju u prenošenju različitih poruka, dok je ostatak dana bio posvećen temeljnoj debati o sredstvima i mehanizmima za rešavanje uočenih pretnji.

EUKOJUST-u je bilo drago što je partner sa EULEX-om u sprovođenju ove aktivnosti moderiranjem radionice i pružanjem solidne stručne ekspertize za debate. Ovakvu međuinstitucionalnu saradnju u okviru EU visoko su cenili svi učesnici i sigurno će se nastaviti i u budućnosti.

Категорије
Uncategorized

Jačanje pristupa pravosuđu kroz pravosudnu obuku u partnerstvu sa civilnim društvom

O potrebama i prednostima međusobne saradnje između Kosovske akademije pravde (KAP) i civilnog društva na Kosovu razgovarano je u Prištini u ponedeljak, 28. marta 2022. godine, na radionici koju su zajednički organizovali KAP i Program EU za sektor pravosuđa, EUKOJUST.

Radionica je imala za cilj da se razgovara o osnivanju konstruktivnog mehanizma koordinacije između Pravosudne akademije i organizacija civilnog društva u sprovođenju aktivnosti obuke i izgradnje kapaciteta u oblasti vladavine prava pod okriljem Prijatelja Akademije.

U skladu sa usvojenom Kosovskom strategijom i akcionim planom za vladavinu prava, EUKOJUST pomaže potpisivanje Memoranduma o razumevanju (MoR) između organizacija civilnog društva i Pravosudne akademije. Memorandum o razumevanju predviđa korišćenje iskustva i kapaciteta nevladinih organizacija u promovisanju dobre prakse za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se odnose na korupciju, organizovani kriminal i pristup pravdi.

Događaju je prisustvovalo nekoliko nevladinih organizacija koje predstavljaju svaki aspekt civilnog društva i koje su direktno uključene u praćenje pravosuđa, uključujući aktivnu ulogu u davanju komentara na zakonodavne inicijative. Organizacije civilnog društva koje su prisustvovale događaju kao što su Kosovski pravni institut (KPI), Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Kosovski demokratski institut (KDI), Kosovski centar za rodne studije (KGSC), Centar za obuku i iz zastupanja i resurse (ATRC), Centar za razvoj društvenih grupa (CSGD), Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL), Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), pozitivno su odgovorili na poziv da budu deo novog mehanizam koordinacije, kao što je „Prijatelji Akademije“.

Категорије
Uncategorized

Standardizacija statusa državnih službenika u pravosuđu

Izrada koncept dokumenta za državne službenike administrativnog osoblja sudova i tužilaštava, ušla je u važnu fazu. Predstavnici relevantnih institucija pravosudnog sistema uz pomoć eksperata projekta EUKOJUST o reformi pravosuđa, finansiran od EZ,  dali su vredan doprinos u unapređenju rada na koncept dokumentu, tokom dvodnevne radionice održane u Peći.

Nakon uvodne reči Predsedavajućeg radne grupe Ruzhdi Osmanija i zamenika Predsedavajućeg Shkelzen Maliqi i Valdrin Krasniqi  i Kristijana Nicoare – zamenika Vođe Tima EUKOJUST-a, učesnici su se uključili u suštinsku debatu o koncept dokumentu, uključujući diskusije o analizi i podacima koje je prikupila radna grupa, diskusije o postojećem zakonskom okviru – uključujući relevantne dokumente o politici, zakone i podzakonske akte. Takođe, diskusija i izrada dela o uzrocima i posledicama identifikovanih problema i uključivanje glavnih aktera; i okončanje tabele sa postojećim pravnim i političkim okvirom – analizirane su se institucije i njihove odgovornosti u vezi sa pitanjima politike.

U okviru ove aktivnosti projekat EUKOJUST ima za cilj da pomogne lokalnim institucijama da unaprede upravljačke sposobnosti pravosuđa, uključujući administraciju Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova, sudove i tužilaštva. Dakle, ova aktivnost ne obuhvata samo sudije i tužioce, već podjednako i osoblje koje pruža administrativnu ili drugu podršku u procesu sprovođenja pravde.

Категорије
Uncategorized

Sadržajna diskusija o standardima i principima za izradu pravnih akata

U ponedeljak 28. februara u Prištini je održana detaljna i sadržajna diskusija o standardima i principima izrade pravnih akata, u saradnji sa Pravnom kancelarijom Kancelarije premijera i projekta EUKOJUST.

U radionici su se raspravljala pitanja koja se odnose na ustavno tumačenje nekih pojmova kao što su pojam pravnih akata, njihova hijerarhija i njihova kategorizacija. Široka diskusija je bila i oko dileme koji organi mogu da donose pravne akte i u kom svojstvu.

Diskusija se odvijala u vreme kada kosovske vlasti čekaju nacrt zakona o pravnim aktima. Razgovarano je i o nekoliko ustavnih pitanja, koja su preduslov za nastavak rada na izradi relevantnih priručnika o standardima izrade zakona.

EUKOJUST ima za cilj, između ostalog, da pruži pomoć́ pravnoj kancelariji u okviru kabineta premijera da finalizuje nacrt administrativnog uputstva o standardima izrade pravnih akata.

Категорије
Uncategorized

U toku je izrada Koncept papira za ostvarivanje građanskih prava

Danas je u Peći počela dvodnevna radionica sa fokusom na Koncept dokumenat o ostvarivanju građanskih prava, uključujući pravo na pravično suđenje u razumnom roku, a zajednički su organizovali Ministarstvo pravde i projekat finansiran od EU – EUKOJUST.

Radionica ima za cilj izradu koncept papira u razumnom roku, okupljajući ključne aktere u institucijama vladavine prava i civilnom društvu.

Uz raznolik sastav učesnika, uključujući sudije, državne službenike, stručnjake i članove civilnog društva, od prvog dana radionice došlo je do korisne razmene mišljenja i doprinosa kako bi se obezbedio efikasan rad na izradi koncept papira.

Ova aktivnost je deo specifičnog cilja 4 EUKOJUST-a, Pristup pravdi, podrška Ministarstvu pravde u zakonodavnim inicijativama za građanska prava u skladu sa usvojenom Strategijom i Akcionim planom za vladavinu prava Kosova.

Strategijom je predviđena intervencija u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti pravnih lekova kroz unapređenje pravnih garancija i pravne zaštite ka obezbeđivanju osnovnih prava u krivičnim, građanskim i upravnim sporovima.

Cilj je da se građanima Kosova omogući da imaju koristi od ustavnog prava na pravično suđenje u razumnom roku i tako što će pravne lekove učiniti dostupnim i delotvornim u praksi. Dokument će pružiti niz rešenja u vezi sa efikasnim pravnim lekovima za slučajeve u kojima je došlo do kašnjenja u sudskim postupcima.

Категорије
Uncategorized

Održan okrugli sto o izgradnji statističkih i analitičkih kapaciteta

Program Evropske unije za sektor pravde Kosova- EUKOJUST, organizovao je 1. februara 2022. okrugli sto, u hibridnom formatu, o izgradnji statističkih i analitičkih kapaciteta i o mehanizmima koordinacije donatora. Kao što je navedeno u uvodnoj reči g. Cristiana Nicoare, zamenika vođe tima EUKOJUST-a, okrugli sto je okupio uvažene predstavnike Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Sudskog saveta Kosova (SSK) i Ministarstva pravde.

Pored prezentacija, ključnih nalaza i preporuka koje su dali stručnjaci EUKOJUST-a Kristian Turkalj, Martina Vrdoljak i Enes Sedić; poseban akcenat je stavljen na to, u kontekstu usvajanja Strategije o vladavini prava 2021-2026, kako su statistički podaci međusobno povezani sa konkretnim ciljevima, specifičnim indikatorima, merenjem napretka i procenom uticaja i zašto, uprkos ostvarenom napretku, među-institucionalna koordinacija i koordinacija donatora i dalje zahteva pažnju.

G-din. Besnik Ramosaj (direktor Odeljenja za statistiku SSK-a) je predstavio vrste statističkih izveštaja koji se trenutno mogu uzeti iz CMIS-a.

Teme i prezentacije raspravljane tokom okruglog stola otvorile su značajan i uzajamno ojačavajući dijalog među učesnicima okruglog stola.

Категорије
Uncategorized

U Prištini razgovarano o podeli vlasti i nezavisnosti pravosuđa

O podeli vlasti i nezavisnosti pravosuđa razgovarano je na okruglom stolu održanom 25. januara u Prištini, u organizaciji EUKOJUST-a, projekta za reformu pravosudnog sistema koji finansira EU. Na okruglom stolu je predstavljen Izveštaj o podeli vlasti i nezavisnosti sa uporednim ustavnim rešenjima, relevantnom praksom Evropskog suda pravde i uporednom strukturom Ministarstva pravde koju je pripremio prof. Ivan Vanja Savić, EUKOJUST STE.

Eksperti EUKOJUST-a i zvaničnici kosovskog pravosudnog sistema (Enver Peci, predsednik Vrhovnog suda Kosova, Aleksandër Lumezi, glavni državni tužilac, Blerim Sallahu, zamenik ministra, Albert Zogaj, predsednik Sudskog saveta Kosova, Jetish Maloku, predsednik Tužilačkog saveta Kosova i Enver Fejzullahu, direktor Pravosudne akademije) izneli su svoje stavove i razvoj zajedničkog osnova efikasne saradnje između tri grane vlasti u okviru kosovskog pravnog sistema (zakonodavna-izvršna-sudska) i pronalaženje mehanizma za postizanje bolje saradnje za reformske aktivnosti i za ispunjavanje kriterijuma EU za proces integracije bez ugrožavanja nezavisnosti pravosuđa.

Ovo je važno za postizanje zajedničkog razumevanja okvira u kojem pojedini akteri deluju, kao i za pronalaženje najboljih načina za međusobnu saradnju. Ovo je potrebno za reforme koje su suštinske za procese evropskih integracija Kosova.

Категорије
Uncategorized

Ka jasnoj viziji nadležnosti, uloga i odgovornosti Kazneno-popravne službe

Nedavno je u Peći održana trodnevna radionica za izradu Uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Kazneno-popravnoj službi Kosova, u organizaciji EUKOJUST-a.

U otvorenoj diskusiji službenici Kazneno-popravne službe Kosova i međunarodni eksperti EUKOJUST-a zajednički su radili na razvoju jasne vizije nadležnosti, uloga i odgovornosti Kazneno-popravne službe, na unutrašnjoj reorganizaciji u Generalnoj direkciji kao i u popravnim ustanovama.

Aktivnost je bila još jedan korak ka cilju izrade Uredbe koja će unaprediti i razviti kazneno-popravnu službu na Kosovu, kao važan mehanizam u okviru celokupnog kosovskog pravosudnog sistema. Reforma unutrašnje organizacije ima za cilj unapređenje Kazneno-popravne službe Kosova, njene funkcionalnosti, bolje uslove za zaposlene, kao i bolji tretman zatvorenika prema međunarodnim standardima.

Категорије
Uncategorized

Peti sastanak Upravnog odbora EUKOJUST-a

Peti sastanak Upravnog odbora EUKOJUST projekta, finansiran od EU, održan je u ponedeljak, 24 januara 2022 god, u Prištini u hibridnom formatu, uz fizičko i virtuelno prisustvo. Sastankom je predsedavala zamenica ministra pravde gđa. Nita Shala.

Ovom sastanku prisustvovali su i drugi članovi sa pravom glasa: g. Albert Zogaj – predsednik Sudskog saveta g. Enver Peci – predsednik Vrhovnog suda g. Jetiš Maloku – predsednik Tužilačkog saveta g. Enver Fejzullahu – direktor Akademije pravde g. Mentor Borovci – iz kabineta predsednika Vlade g. Fehmi Stublla – Službeni list.

Glavne teme razgovora bile su aktivnosti i postignuća Projekta tokom četvrtog tromesečnog izveštaja koji pokriva period oktobar – decembar 2021. godine.

Категорије
Uncategorized

Dalje unapređenje digitalizacije kamen temeljac za povećanje efikasnosti sudova i tužilaštava

Program Evropske unije za Sektor pravde Kosova – EUKOJUST organizovao je okrugli sto, u hibridnom formatu, kako bi predstavio nalaze i preporuke iz izveštaja o proceni Informaciono – komunikacione tehnologije (IKT) infrastrukture, infrastrukture sudnica i arhiva u sudovima i tužilaštvima.

Okruglom stolu su prisustvovali predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), g-din Albert Zogaj, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), g-din Jetish Maloku, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, predstavnici međunarodnih aktera, sudova i tužilaštava ‘ administratori i odgovarajuća odeljenja za IKT i arhive iz SSK-a i TSK-a.

Dalje unapređenje digitalizacije sudova i tužilaštava naglašeno je kao kamen temeljac za povećanje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti sudova i tužilaštava u ostvarivanju pravde.

Predsedavajući TSK-a i SSK-a pozdravili su organizaciju ovog okruglog stola i izrazili svoju posvećenost da predvode i podrže inicijative koje doprinose digitalizaciji radnih procesa u sudovima i tužilaštvima.