Категорије
Uncategorized

Unapređenje statusa državnih službenika u pravosuđu

Inicijativa za poboljšanje statusa državnih službenika u pravosudnom sistemu, pokrenuta prije godinu dana, ove nedelje dobila je novi i značajan zamah. Predstavnici pravosuđa, sindikata i relevantnih udruženja, uz pomoć eksperata EUKOJUST-a, bavili su se preostalim pitanjima tokom dvodnevne radionice održane u Peći.

Status državnih službenika u pravosuđu je ključni element nezavisnosti pravosuđa i zahteva jasnu, stabilnu, predvidljivu i pravnu osnovu. U tom smislu, Ustavni sud Kosova je pre skoro dve godine odlučio da pomoćno osoblje u pravosuđu mora imati regulisan status, nezavisno od opštih državnih službenika u javnoj upravi.

Stoga, EUKOJUST podržava Ministarstvo pravde, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova u pronalaženju zajedničkog osnova za zakonsko i zakonodavno rešenje. Održani su opširni pregovori i diskusije sa svim uključenim zainteresovanim stranama, a istraživanje i dokumentovanje su izvršile sve institucije uključene u proces.

Nakon početne radionice održane u martu 2022. godine, EUKOJUST je tokom ove radionice pružio platformu za sve strane koje su uključene u proces za diskusiju o koncept dokumentu i za diskusiju i debatu o svim identifikovanim opcijama. Cilj je bio da se sve strane dogovore o daljem putu, da se reše svi problemi i pitanja i da se sve institucije, sindikati i profesionalna udruženja postroje iza jedinstvenog pristupa koji se može unaprediti u nacrt zakona o statusu državnih službenika u kosovskom pravosuđu.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST nastavlja sa jačanjem kapaciteta za zaštitu od nasilja u porodici

Predmet izgradnje profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, je bio fokus jednodnevne obuke održane u Gnjilane, 22 septembra 2022.godine. Oko 70 advokata iz regiona Gnjilana, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (AKK), učestvovalo je obuci koju je održao Bardhë Krasniqi, Dugoročni Stručnjak za Javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST-a

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“, održana ranije i u drugim regionima Kosova, je takođe imala za cilj da izgradi meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici – kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK-a.

Raspravljalo se o potrebi primene standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV), Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u kosovskoj pravnoj praksi.

Obuka je podigla standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, tako što ih je opremio alatima za rešavanje nasilja u porodici ili za ispitivanje nasilja u porodici i pružanje odgovarajućih pravnih saveta kada je nasilje u porodici identifikovano kao poteškoća.

Učesnici su visoko cenili ovu obuku  i imali su korist kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa.

Категорије
Uncategorized

Različiti stručnjaci su angažovani na izradi Koncept dokumenta za ostvarivanje građanskih prava

Podrška u izradi Koncept dokumenta za ostvarivanje građanskih prava na Kosovu, uključujući pravo na pravično suđenje u razumnom roku i efikasne pravne lekove, koju pruža EUKOJUST, napreduje. Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Odeljenjem za evropske integracije, organizovala je dvodnevnu radionicu sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući sudije, pravne stručnjake, državne službenike i predstavnike kancelarije Ombudsmana.

Fokus radionice je bio na raspravi o prvom nacrtu koncept dokumenta, koji su pripremili Bardha Maxhuni i Avni Puka. Ovaj Koncept dokument, aktivnost predviđena Kosovskom strategijom vladavine prava, istaklo je glavne izazove u ostvarivanju građanskih prava na Kosovu. Iako su ova prava zagarantovana Ustavom i nacionalnim zakonodavstvom, Kosovo još uvek pati od nedostatka delotvornih pravnih lekova u krivičnim, građanskim i upravnim stvarima. Razmotreno je nekoliko opcija o tome kako prevazići ovaj izazov i predstavljeno Radnoj grupi. Štaviše, prezentaciju o najboljim međunarodnim praksama održao je i ekspert za zakonodavni okvir EUKOJUST-a Idlir Peci.

Koncept dokument će integrisati komentare članova Radne grupe i biće blagovremeno otvoren za javnu raspravu.

Категорије
Uncategorized

Analiza ustavnosti za „Čišćenje zakonodavstva“ deo dnevnog reda projekta EUKOJUST

U saradnji sa Pravnom kancelarijom premijera, EUKOJUST je u utorak, 13. septembra 2022. godine organizovao radionicu – Analiza ustavnosti na temu „Čišćenje zakonodavstva“.

“Razjašnjenje zakonodavstva” znači uklanjanje bilo koje postojeće ili tekuće nejasnoće u vezi sa zakonom na snazi ​​na Kosovu.

Relativno česte i drastične promene vlasti tokom poslednjih decenija na Kosovu dovele su do različitih vrsta zakona na snazi, stvarajući konfuziju i nekoherentnu primenu zakona od strane sudova i drugih javnih institucija.

Konačni rezultat ove aktivnosti je sveobuhvatna ustavna analiza važećeg zakonodavstva u skladu sa Ustavom Kosova i Uredbom UNMIK-a br. 1999/24. O prvom nacrtu analize danas je razgovarano sa relevantnim akterima. Svi podaci prezentovani danas će se odraziti u konačnoj verziji nacrta. Sastanak je takođe poslužio kao događaj senzibilizacije gde će se o pitanjima identifikovanim u izveštaju razgovarati sa relevantnim akterima kao što su sudije, pravni savetnici iz Skupštine Kosova i Ustavnog suda i pravni službenici PKKP-a i Ministarstva pravde.

Treba napomenuti da uprkos suštinskoj promeni koja je nastala usvajanjem i stupanjem na snagu Ustava Republike Kosovo u junu 2008. godine i njegovih zakonskih odredbi – uključujući nastavak međunarodnih sporazuma i zakona na snazi ​​– međutim, nije postojao nijedan naknadni pravni akt koji bi formalno ukinuo ili zamenio Uredbu UNMIK-a br. 1999/24 o Zakonu na snazi ​​na Kosovu.

Nakon usvajanja Ustava Kosova 2008. godine, uspostavljen je potpuno novi poredak, uključujući vrste resursa i hijerarhiju normi. Između ostalog, Ustav sadrži prelaznu odredbu, kojom se predviđa nastavak primene zakona koji je važio na dan stupanja na snagu Ustava u onoj meri u kojoj je ovaj zakon u skladu sa Ustavom „do njegovog stavljanja van snage“, zamenjen ili izmenjen“.

U svakom slučaju, iako Ustav više ne predviđa proglašenje UNMIK Uredbi kao takvih, on ih svakako ne ukida automatski niti poništava njihov kontinuitet, bar ne dok se ne ukinu, zamene ili izmene aktima priznatim u Ustavu.

Stručnjaci EUKOJUST-su dobili komentare, sugestije i predloge za rešavanje pitanja o kojima se razgovaralo tokom radionice i odraziće ih u konačnoj analizi Ustava za zakon koji je na snazi ​​na Kosovu, koji će biti podstavljen svim relevantnim akterima.

Категорије
Uncategorized

Otvorena diskusija o normama i standardima o uslugama podrške žrtvama

U okviru aktivnosti na jačanju pristupa pravdi za ugrožene grupe, u sredu, 31. avgusta 2022. godine, održan je okrugli sto o normama i standardima podrške žrtvama iz zemalja članica EU, u organizaciji EUKOJUST-a i stručnjaka za pristup pravosuđu Alina Matache,  zajedno sa 11 branitelja žrtava.

Za ovim stolom je uporednu analizu podrške žrtvama iz zemalja članica EU predstavila Sandra Buzlieva stručnjak  EUKOJUST-a za jačanje Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama (KZPZ).

Analiza je fokusirana na minimalne standarde o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminala i pravnu podršku i pomoć koju pružaju država i nevladine organizacije (NVO). Navedeni su primeri iz nekoliko država članica EU kao što su Švedska, Finska, Francuska, Italija, Hrvatska i Slovačka.

Ovom događaju je prisustvovala i ’Victims Support Europe’ (VSE), krovna mreža od 40 organizacija koje svake godine pružaju pomoć za više od dva miliona ljudi pogođenih kriminalom, u 26 evropskih zemalja.

Zamenica direktora Aleksandra Ivanković predstavila je aktivnosti VSE-a i najbolje studije slučaja u definisanju nacionalnog okvira za usluge podrške žrtvama.

Branitelji  žrtava su podelili svoju zabrinutost u vezi sa pružanjem usluga žrtvama na Kosovu i razgovarali o tome kako poboljšati i ojačati nacionalni sistem u pružanju poboljšanih i prilagođenih usluga na osnovu potreba žrtava i u skladu sa standardima EU.

Категорије
Uncategorized

Projekat EUKOJUST održava sedmi sastanak Upravnog odbora

U sredu, 27. jula 2022. godine, u Prištini je održan sedmi sastanak Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST.

Sastankom je predsedavao direktor Pravne kancelarije Kabineta premijera Vlade g. Mentor Borovci, u kojoj su učestvovali: ministarka pravde gđa. Albulena Haxhiu, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj, g. Jetish Maloku – predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Enver Peci – predsednik Vrhovnog suda, g. Besim Kelmendi – vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca, direktor Kosovske akademije pravde, g. Enver Fejzullahu, direktor EUKOJUST-a Projekat iz IRZ-a, gđa Tereza ​​Talhamer i g-din Nikola Skaramuco iz Kancelarije EU na Kosovu.

Predstavnici glavnih institucija pravosuđa na Kosovu aktivno su doprineli diskusiji o aktivnostima i dostignućima Projekta predstavljenom u 6. tromesečnom izveštaju koji pokriva period april – jun 2022. godine i izneli svoje stavove o daljem putu. Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa, dogovorili su se o datumu sledećeg sastanka Upravnog odbora i njegovom predsedavanju.

Категорије
Uncategorized

EUKOJUST Program nastavlja da podržava inicijativu o reformi upravnog pravosuđa

Dana 26.07.2022, uz podršku Programa EUKOJUST, organizovana je koordinaciona radionica za naredne korake u vezi sa reformom upravnog pravosuđa.

Učesnicima su se obratili zamenik ministra pravde Blerim Sallahu, predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK) Albert Zogaj i predstavnik Kancelarije EU na Kosovu g-din Nicola Scaramuzzo.

U otvorenoj diskusiji, učesnici su razgovarali o reformisanju pravnog i institucionalnog okvira za upravno pravosuđe i koordinaciji ove inicijative sa narednim inicijativama iz srodnih oblasti.

Današnji sastanak predstavlja nastavak koordinisanih napora u okviru Pisma posvećenosti koje su potpisali Vrhovni sud, Ministarstvo pravde i Sudski savet, za zajedničko sprovođenje reformi u tri glavne oblasti: Nacrt Zakonika o parničnom postupku, reforma upravnog pravosuđa i restrukturiranje Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja privatizacije.

Категорије
Uncategorized

Preko 180 sertifikovanih prevodilaca na Kosovu

Sudski savet Kosova (SSK) i EUKOJUST organizovali su u četvrtak, 14. jula 2022. godine, ceremoniju dodele sertifikata za preko 100 sertifikovanih pravosudnih prevodilaca.

Vođa tima EUKOJUST-a, Volkmar Theobald, čestitao je SSK-u što je prvi put organizovao ovo takmičenje, veoma neophodno, za sertifikaciju kosovskih prevodilaca, i izrazio spremnost da u budućnosti podrži Savet u poboljšanju kvaliteta prevoda, uključujući i službene jezike nevećinskih zajednica.

„Pravilna upotreba službenih jezika u pravosudnim i tužilačkim sistemima na Kosovu je od najveće važnosti za garantovanje međunarodnih standarda pravičnog suđenja i pristupa pravdi za sve. Uloga prevodioca je veoma važna i ključna u pristupu pravdi”, rekao je Theobald.

Predsedavajući SSK-a, Albert Zogaj, rekao je da je sertifikacija prevodilaca veoma važna za pravosudni sistem. „Sertifikacija prevodilaca je od vitalnog značaja za pravilan pravni sistem. Bez jasne komunikacije između sudija, advokata i stranaka, pravda možda neće biti zadovoljena“, rekao je Zogaj.

“Značaj ove sertifikacije garantuje kvalitet usluge u pravosudnom sistemu. Ovom sertifikacijom otvaramo i put novim prevodiocima koji će povećati kvalitet prevođenja i tumačenja na različitim jezicima. Sada ćemo imati novu, ažuriranu listu sudskih tumača sa kojima će svi sudovi biti opremljeni”, rekao je on.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović rekao je da su učinjeni pozitivni pomaci u pružanju prevodilačkih usluga u sudovima, gde su prevodioci opremljeni najsavremenijom elektronskom opremom za prevođenje, povećan je broj prevodilaca i obuka za prevodioce obezbeđena. Stoga veruje da će i ova sertifikacija dodatno povećati poverenje javnosti, nudeći građanima korektniji pristup prevedenim sudskim procesima.

Za sudskog tumača za albansko-srpski jezički par je 78 kandidata, dok su za albansko-engleski jezički par 104 kandidata.

Категорије
Uncategorized

Pristup pravdi za zatvorenice u Ženskom popravnom centru u Lipljanu

Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, i pravna savetnica EUKOJUST-a, Nita Bejta, u partnerstvu sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć i Institucijom ombudsmana, organizirale su 6. jula Informativnu sesiju o pristupu pravdi za žene zatvorene u Ženskom popravnom centru. Svrha sesije je bila da se zatvorenice informišu o njihovim pravima, pristupu besplatnoj pravnoj pomoći, procesu uslovnog otpusta, različitim mehanizmima upućivanja i pritužbe, te mogućnostima za rehabilitaciju i reintegraciju nakon puštanja na slobodu.

Direktorica Agencije za besplatnu pravnu pomoć Anita Alaj Kalanderi i šefica Odeljenja za pravne usluge Flutura Berbati Zena su zatvorenicima predstavili usluge Agencije i razgovarali o izazovima i rešenjima za dobijanje besplatne pravne pomoći u zatvorima. Fidane Zekaj, pravni savetnik u Nacionalnom preventivnom mehanizmu u Instituciji ombudsmana, govorio je o podršci ombudsmana zatvorenicima kad god se suoče sa izazovima u zatvoru.

Категорије
Uncategorized

Radionica za izradu Priručnika za prevodioce/tumače u sudovima

Sudski savet Kosova (SSK), uz podršku Evropske unije / Programa sektora pravde na Kosovu – EUKOJUST, priprema Priručnik za sudske prevodioce i tumače.

U sredu, 29. juna 2022. godine, organizovana je radionica za ovaj priručnik u Prizrenu sa Sudskim savetom Kosova, Kancelarijom za prevođenje SSK-a, Normativnom komisijom i prevodiocima i tumačima iz sudova. Radionicu je moderirala stručnjak  EUKOJUST-a za pristup pravdi, Alina Matache, a podržala je stručnjak EUKOJUST-a za upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima, Filloreta Hoxha.

Radionica je nastavak EUKOJUST-ovih 25 preporuka za suočavanje sa nagomilanim predmetima za prevođenje u sudovima na Kosovu i za poboljšanje upravljanja prevodilačkim uslugama u pravosuđu.

Priručnik postavlja standarde i norme za prevodioce i tumače u pravosudnom sektoru, počevši od određivanja broja stranica koje će se dnevno prevesti, broja sati koje tumač treba da provede na sednici i efikasnog korišćenja ljudskih resursa. Unapređenje kvaliteta prevoda, uključujući službeni jezik nevećinskih zajednica, jedna je od glavnih aktivnosti Cilja 4 EUKOJUST projekta, koji je posvećen pristupu pravdi. Pravno tumačenje i prevođenje u dvojezičnom kontekstu od fundamentalne su važnosti za zaštitu prava osoba koje ne govore ili ne razumeju jezik postupka, a takođe su od suštinskog značaja za očuvanje pravičnosti sudskog postupka.

Категорије
Uncategorized

Postizanje napretka u okviru informacionog sistema za upravljanje predmetima (CMIS)

Tužilački savet Kosova (TSK) ide u korak sa savremenim alatima u upravljanju predmetima kroz primenu Informacionog sistema za upravljanje predmetima (CMIS) u kosovskom tužilačkom sistemu. Projekat EUKOJUST podržava ovaj napor kao deo aktivnosti na poboljšanju kvaliteta usluga tužilaštva. Dugoročni stručnjak EUKOJUST-a (LTE), Arben Isufi, pruža značajnu podršku u izradi CMIS Uredbe, a sada zajedno sa EUKOJUST LTE, Cristian Nicoara podržava TSK u sprovođenju novousvojene CMIS uredbe. U tom cilju, svi administratori, CMIS treneri i IT osoblje TSK-a okupljeni su na EUKOJUST organizovanoj radionici u Peći, gde su postavljena sva pitanja i izazovi i identifikovani najbolji načini za nastavak rada.

Radionica je imala dvostruki cilj: osiguranje da su kritični faktori u tužilaštvima svesni funkcionalnog sadržaja CMIS sistema i njegove primene s jedne strane i s druge strane upravljačkih procesa koji su potrebni kako bi se osiguralo da primena CMIS-a na njihovim radnim lokacijama bude prihvaćena kao deo standardnih radnih obrazaca tužilačkog osoblja.

Na ovaj način, dugogodišnji stručnjaci EUKOJUST-a pružaju stalnu podršku TSK-u da unapredi sposobnosti administracije na centralnom i lokalnom nivou da koristi CMIS sistem u svom svakodnevnom radu. Kao relativno novo sredstvo sa malim sistemskim uticajem do sada, CMIS će masovno postati deo uspostavljenih radnih obrazaca u tužilaštvima.

Категорије
Uncategorized

Jačanje kapaciteta za zaštitu od nasilja u porodici

Predmet izgradnje profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, je bio fokus jednodnevne obuke održane u Prizrenu. Obuka je organizovana u saradnji sa Advokatskom komorom Kosova (AKK) i sprovedena od strane dugoročnog stručnjaka EUKOJUST-a za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe Bardhë Krasniqi i pravne savetnice Nita Bejta. Skoro 70 advokata iz prizrenskog regiona licenciranih od AKK je pohađalo obuku.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava nasilja u porodici“ je takođe imala za cilj da izgradi meke veštine advokata da razumeju dinamiku situacija nasilja u porodici – kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem AKK-a.

Predavači su raspravljali o potrebi primene standarda ljudskih prava kao što su Istanbulska konvencija, Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAV), Evropska konvencija o ljudskim pravima (ECHR) i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u kosovskoj pravnoj praksi. Ova obuka je podigla standard prakse za advokate koji će se baviti slučajevima nasilja u porodici i opremiće advokate koji praktikuju u svim oblastima sa neophodnim alatima za rešavanje nasilja u porodici ili za ispitivanje nasilja u porodici i pružanje odgovarajućih pravnih saveta kada je nasilje u porodici identifikovano kao poteškoća.

Učesnici su visoko cenili ovaj trening i imali su korist kako sa profesionalne tačke gledišta, tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je održana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ugroženih ili marginalizovanih grupa.

Категорије
Uncategorized

Unapređenje regulatornog okvira za bolju administraciju sudova

Članovi Sudskog saveta Kosova (SSK) i šefovi Sekretarijata Saveta prisustvuju trodnevnoj intenzivnoj radionici koju je organizovao EUKOJUST u cilju izmene i daljeg unapređenja regulatornog okvira koji se odnosi na bolju administraciju SSK-a i sudova na Kosovu.

Ovo uključuje korišćenje informacionog sistema za upravljanje predmetima, administraciju SSK-a i sudova, funkcionisanje Sekretarijata SSK-a i Jedinice za sudsku inspekciju, status, prava, obaveze, ocenjivanje rada, disciplinski postupak i prestanak radnog odnosa stručnih saradnika, kao i na ne finansijska sredstva i transfer sudija.

Pored toga, uz podršku ekspertize EUKOJUST-a, SSK koncipira regulatornu osnovu za implementaciju sistema E-plaćanja u sudovima i uvodi koncept izrade detaljnog strateškog plana i akcionog plana za sistematizaciju, automatizaciju i digitalizaciju pravosudnih arhiva.

Radionicu je otvorio Predsedavajući Albert Zogaj  i u ime Sudskog saveta Kosova zahvalio EUKOJUST na kontinuiranoj podršci pravosudnom sistemu Kosova, koji ima za cilj unapređenje pravosudnog sistema i povećanje transparentnosti i odgovornosti.

Категорије
Uncategorized

Završna faza izrade zakona o Centralnom sistemu krivičnih zapisa

Danas je treći dan radionice koju EUKOJUST organizuje za među institucionalnu radnu grupu za izradu zakona o Centralnom sistemu krivičnih zapisa.

Pored toga, EUKOJUST je pružio direktnu ekspertizu u korist što tačnije i jasnije izrade zakonskih odredbi.

Kroz nacrt zakona koji se pokušava da se završi u ovoj radionici i pripremi za usvajanje od strane Vlade Kosova, upravljanje centralnim sistemom za krivične zapise, uloga Ministarstva pravde i Sudskog saveta Kosova u ovom segmentu će biti uređena, kao i lakši pristup građanima u sistemu za dobijanje uverenja iz krivičnih  evidencija. Nacrt zakona će u praksi funkcionalizovati centralni sistem krivične evidencije i napraviti korak napred ka digitalizaciji pravosudnog sistema i olakšanju pristupa pravdi za građane.

EUKOJUST stalno podržava Ministarstvo pravde i nezavisne institucije, Sudski i Tužilački savet, u cilju stvaranja najboljih politika za sistem, uvek sa ciljem da podrži istinsku među institucionalnu saradnju.

Категорије
Uncategorized

Akademija pravde potpisala je MoZ sa civilnom društvom

Kosovska akademija pravde (AKP) potpisala je Memorandum o razumevanju sa nekoliko kosovskih organizacija civilnog društva (OCD), uključujući BIRN i Internews Kosova, Kosovo Democratic Institute, Kosovo Law Institute, Advocacy Training & Resource Center – ATRC, Qendra Kosovare për Studime Gjinore, Voice of Roma, Ashkali and Egyptians, Cel Kosovo, CSGD, u utorak, 31 maj 2022 god.

Memorandum uključuje korišćenje iskustva i kapaciteta nevladinih organizacija u promovisanju najboljih praksi za sudije, tužioce i pomoćno osoblje u pitanjima koja se tiču ljudskih prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, pristupa pravdi i odgovornosti u okviru Mreže tzv. „Prijatelji Akademije”. U skladu sa Kosovskom strategijom i akcionim planom za vladavinu prava, potpisivanju Memoranduma prethode intenzivne konsultacije između nevladinih organizacija, Kosovske akademije pravde i Stručnjaka EUKOJUST-a za Pristup pravdi, Alina Laura Matache.

Takođe, na ovom događaju AKP i civilno društvo su imali priliku da razmene informacije o kvalitetu svojih nastavnih planova i programa obuke i učenja u pravosudnom sektoru, dok je Dragomir Yordanov -Stručnjak EUKOJUST-a za Obuku i izgradnju kapaciteta, održao prezentaciju o najboljim praksama u forenzičkoj obuci.

Konkretno, Memorandum o razumevanju ima za cilj:

  • Povećanu sposobnost Kosovske akademije pravde da sprovede procenu potreba za obukom, da prikupi i analizira korisne i blagovremene informacije u vezi sa pravnim nedostacima.
  • Povećati sposobnost AD i OCD da rade zajedno na razvoju inovativnih i dugoročnih pristupa poboljšanju obuke u pravosuđu.
  • Zajednički napori za unapređenje vladavine prava, doprinoseći visokokvalitetnom obrazovanju o ljudskim pravima.
  • Zajednički napori da se unapredi agenda rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, kroz platforme za podršku kako bi se osiguralo da akteri u sektoru pravde budu rodno osetljivi u pogledu svog pristupa ženama koje su preživele nasilje, uzimajući u obzir nacionalni pravni okvir i najbolju međunarodnu praksu.
  • Povećati pristup pravdi za ugrožene zajednice putem koordinisanog mehanizma reagovanja od strane države, pravosuđa i pravne zajednice, i drugih zainteresovanih strana.
Категорије
Uncategorized

EUKOJUST pomaže u licenciranju albansko-srpskih prevodilaca i sudskih tumača

Sudski savet Kosova (SSK) je, po  prvi put ove nedelje organizovao pismeni ispit za licenciranje albansko-srpskih prevodilaca i tumača.

Približno 100 kandidata učestvovalo je na testu koji su organizovali Komisija za testiranje i ocenjivanje SSK-a i pomoćno osoblje SSK-a. Program za sektor pravde na Kosovu – EUKOJUST i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS su pratili proces.

EUKOJUST je takođe doprineo Uredbi o licenciranju sudskih tumača. Pored toga, EUKOJUST je aktivno uključen u podršku i savetovanje Sudskog saveta Kosova o uspostavljanju normi i propisa za profesionalno upravljanje prevodilačkim uslugama u sudovima i tužilaštvima.

Stručnjak EUKOJUST-a za pristup pravdi – Alina Laura Matache nastavlja da podržava i prati ceo proces, dok Program nastavlja da unapređuje pristup pravdi, posebno za žene i grupe u nepovoljnom položaju i ugrožene grupe. Jedna od njegovih specifičnih aktivnosti fokusira se na poboljšanje kvaliteta prevoda, uključujući zvanične jezike manjina.

SSK je zahvalio posmatračima na njihovom doprinosu ovom procesu, jer cilj je da se poveća transparentnost i obezbedi nesmetano odvijanje procesa licenciranja za prevodioce i sudske tumače za grupu jezika albanski-srpski.

Категорије
Uncategorized

Razmatra se Strateški plan razvoja Ministarstva pravde 2022-2025

Tokom dvodnevne radionice, koja je počela 12. maja u Prizrenu, zvaničnici Ministarstva pravde i stručnjaci EUKOJUST-a razmatraju Strateški plan razvoja Ministarstva pravde za period 2022-2025.

Sveukupno, aktivnost ima za cilj da pruži podršku Ministarstvu pravde u procesu restrukturiranja kako bi Ministarstvo moglo da se uspešno suoči sa izazovima procesa evropskih integracija i sprovede reforme u sektoru vladavine prava. S tim u vezi, Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu za izradu i finalizaciju Strateškog plana razvoja Ministarstva pravde za period 2022-2025. godine, a cilj je da Plan bude finalizovan tokom ove radionice.

Radionica takođe služi za raspravljanje o nadležnostima, ulogama i odgovornostima Ministarstva pravde i njegovih unutrašnjih jedinica.

Категорије
Uncategorized

Nastavlja se podrška EUKOJUST-a za SSK u kompletiranju regulatornog okvira

Podrška projekta EUKOJUST za Sudski savet Kosova (SSK) u unapređenju regulatornog okvira, nastavljena je 28. i 29. aprila, preko radionice koja je održana u Peći.
U okviru ove radionice, Sudski savet, predsednici sudova, sudije, pravni eksperti Saveta, rade u radnim grupama za izradu nacrta/finalizaciju šest različitih akata. To obuhvata:

– Katalog opisivanja radnih mesta u sudovima, sekretarijatu i jedinici za sudsku inspekciju. 

– Uredba o funkcionisanju SSSK-a i JSI-a. 

– Nacrt uredba o statusu, pravima, obavezama, proceni učinka, disciplinskom postupku i prestanku radnog odnosa stručnih saradnika.

– Nacrt uredba o nefinansijskim imovinama. 

– Nacrt uredba o izmeni uredbe o premeštanju sudija. 

– Diskusija o kvalitetu podataka, elektronskom dosijeu sudija, kao i upućivanje pitanja koje se odnose na krivičnu evidenciju, i o drugim problemima u okviru funkcionisanja sudstva.  

Eksperti Programa EUKOJUST, Alban Krasniqi i Arben Isufi, podržavaju ovu aktivnost na nivou ekspertize u odgovarajućim oblastima.  

Категорије
Uncategorized

Održan šesti sastanak Upravnog odbora projekta EUKOJUST

U sredu, 27. aprila 2022. godine, u Prištini je održan šesti sastanak Upravnog odbora Programa Evropske unije za sektor pravde na Kosovu / EUKOJUST. Sastankom je predsedavao predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj, prisutni su bili i  ministarka pravde gđa. Albulena Haxhiu, Direktor projekta EUKOJUST iz IRZ  gđa. Tereza ​​Talhammer i g. Nikola Skaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Na ovom sastanku, predstavnici ključnih pravosudnih institucija na Kosovu razgovarali su o aktivnostima i dostignućima Projekta, predstavljenim u petom tromesečnom izveštaju koji pokriva period januar – mart 2022. godine i izneli svoje stavove za put napred.

Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa, uključujući g. Albert Zogaj – predsedavajući Sudskog saveta, g. Enver Peci – predsednik Vrhovnog suda, g.  Jetish Maloku – predsedavajući  Tužilačkog saveta, g-đa Sevdije Morina – Zamenik glavnog državnog tužioca, g-đa Kadrije Bicaj iz Akademije pravde, g. Mentor Borovci iz Kabineta premijera i g. Naser Canolli  iz Službenog lista dogovorili su datum sledećeg sastanka Upravnog odbora i predsedavanje ovim sastankom.

Категорије
Uncategorized

Počelo je usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima

Osnovna tema radionice održanoj 15. aprila 2022. godine u Prištini, koju su zajedno  organizovali Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera i EUKOJUST, bila je harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima. U radionici su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, Skupštine, pravosuđa i advokati i predstavili su svoje stavove o ovom važnom pitanju.

Pravna Kancelarija Kancelarije Premijera je nedavno preduzela pilot projekat u pogledu harmonizacije posebnih zakona koji spadaju pod administrativnom odgovornosti Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, i koji je danas predstavljen.

Rezultati ovog pilotiranja pokazali su izuzetnu važnost procesa u vezi sa osnovnim principima zakonitosti i poštovanja ljudskih prava, osiguravajući da su manji prekršaji i njihove prateće sankcije utvrđene samo zakonima, a ne podzakonskim aktima, isto tako i na princip pravne sigurnosti omogućavanjem građanima i drugim subjektima da svoje radnje planiraju i prilagode u skladu sa zakonima koji su stabilni, dostupni, predikativni i dosledni. Štaviše, pilotiranje je istaknuo važnost harmonizacije Zakona o prekršajima sa pravnom tekovinom EU, posebno šest direktiva o proceduralnim pravima koje je Pravna Kancelarija KP-a zajedno sa EUKOJUST-om već́ planirao da koristi kao pilot u vezi sa tematskim pristupom pri-skrininga.

Ostaje veliki broj zakona u drugim ministarstvima koja su u potpunosti suprotstavljena principima predviđanim gore pomenutim instrumentima. Zbog toga, Pravna Kancelarija KP-a i EUKOJUST planiraju da nastave ovu osnovnu pravnu reformu koja poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava, dovodi jedan korak napred, rekao je vođa ekipe EUKOJUST-a  Volkmar Theobald.

„Smatramo da je potrebno identifikovati ove posebne zakone koje je potrebno promeniti kako bi se osigurala potrebna pravna harmonizacija. Takav proces harmonizacije treba da se uradi u koordinaciji sa resornim ministarstvima „, rekao je Theobald.

Ovom radionicom, EUKOJUST je imao za cilj da se sa svim dionicima raspravljaju modaliteti akcija za sledeću fazu procesa pravne usklađenosti. Harmonizacija posebnih zakona sa Zakonom o prekršajima će predstavljati važnu pravnu reformu.