EUKOJUST je održao deseti sastanak Upravnog odbora

Na desetom sastanku Upravnog odbora Programa za sektor pravde na Kosovu, koji finansira Evropska unija, razgovarano je o dostignućima za period januar-april 2023. Sastankom, održanom 26. aprila u Prištini, kopredsedavao je Predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj i g. Volkmar Theobald, vođa tima EUKOJUST-a.

Sastanku su prisustvovali i: zamenik ministra pravde g. Blerim Sallahu, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Jetish Maloku, zamenik glavnog državnog tužioca, g. Besim Kelmendi, direktor Pravne kancelarije kabineta premijera g. Mentor. Borovci, direktor projekta EUKOJUST iz IRZ-a gđa. Teresa Thalhammer, kao i g. Nicola Scaramuzzo iz Kancelarije EU na Kosovu.

Tokom prezentacije, naglašeno je da je EUKOJUST generalno postigao napredak u podršci međuinstitucionalnom mehanizmu koordinacije između institucije korisnice, Ministarstva pravde, Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog saveta Kosova i Pravne akademije Kosova, sa ciljem uspostavljanja njihovih kapaciteta za sistematsku koordinaciju uopšte u oblasti vladavine prava i u pravosudnom sistemu.

Takođe, projekat je pružio podršku u jačanju kapaciteta za bolju koordinaciju i komunikaciju između institucija i njihovih predstavnika, kao suštinskog dela dobrog funkcionisanja opšteg pravosudnog sistema.

Dalje, podržana je velika promena pravnog poretka na Kosovu u smislu usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Paralelno, projekat takođe podržava proces pravnog pročišćavanja i pravne konsolidacije kako bi se stvorio koherentan i lako primenjiv pravni poredak.

Projekat je doprineo poboljšanju pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno za žene, etničke manjine, maloletnike, osobe sa invaliditetom, ugrožene, marginalizovane i nedovoljno zastupljene grupe, jačanjem mehanizma besplatne pravne pomoći, poboljšanjem pristupa sudskoj praksi i zakonodavstvu, na jezicima nevećinskih zajednica, i osnaživanjem pravnih profesija prema strategiji borbe protiv nasilja u porodici i strategiji vladavine prava, i obezbediti njeno sprovođenje.

Tokom ovog perioda, EUKOJUST je podržao institucije korisnice sa osamnaest (18) evaluacionih i istraživačkih izveštaja, izradio četiri (4) koncept dokumenta; pružio podršku u izradi pet (5) podzakonskih akata i podržao sedam (7) strategija i akcionih planova; izradio je sedam (7) priručnika i SOP. Što se tiče izgradnje kapaciteta, stručnjaci su osmislili osam (8) programa obuke i materijala za podršku reformi pravosuđa u skladu sa najboljom praksom EU i njihova implementacija je počela. Na kraju, stručnjaci su izradili memorandum o saradnji između KSK i Centra za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje. Tokom ova tri meseca, projekat je organizovao 20 događaja uključujući studijsku posetu prevodiocima i tumačima prevodilačkim službama Evropskog parlamenta i Evropske komisije u Briselu.

Podaci sa događaja za izgradnju kapaciteta su sistematski prikupljani od strane projekta i razvrstani po polu. Projekat je dalje sarađivao sa paralelnom pomoći i svim donatorima sektora na Kosovu, kako bi se stvorila dobra sinergija i koordinirale njihove aktivnosti, kako bi se izbeglo svako moguće dupliranje. Nakon rasprave, članovi Upravnog odbora sa pravom glasa odredili su kraj jula kao datum za naredni sastanak Upravnog odbora i dogovorili njegovo predsedavanje, dok je EUKOJUST predstavio plan rada za naredni kvartal.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet