Ciklus jačanja kapaciteta advokata za zaštitu od nasilja u porodici se nastavlja

Ciklus obuka za razvoj profesionalnih kapaciteta advokata o međunarodnom i nacionalnom pravnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici, nastavljen je jednodnevnom obukom održanom u Đakovici. 42 advokata iz ovog regiona, licenciranih od strane Advokatske komore Kosova (KAB) učestvovala su u obuci koju je sproveo Dugoročni stručnjak za javno pravno obrazovanje/nasilje u porodici i marginalizovane grupe iz EUKOJUST projekta, Bardhë Krasniqi.

Obuka „Uloga advokata u zastupanju žrtava porodičnog nasilja“, održana ranije u drugim regionima Kosova, takođe ima za cilj da razvije meke veštine advokata, da bi razumeli dinamiku situacija nasilja u porodici. Obuka je organizovana kao deo programa kontinuiranog pravnog obrazovanja pod okriljem KAB-a.

Raspravljalo se o potrebi primene  standarda ljudskih prava kao što su Istambulska konvencija, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Evropska konvencija o ljudskim pravima i upotreba sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u sudskoj praksi Kosova kao i novi standardi predviđeni u novom Zakoniku o krivičnom postupku koji će biti primenjen 2023. godine.

Obuka je poboljšao standard prakse za advokate koji se bave slučajevima nasilja u porodici, kao i za one koji se bave drugim opštim slučajevima, takođe ih je opremio neophodnim alatima za suočavanje sa nasiljem u porodici ili za skrining nasilja u porodici i pružanjem odgovarajućih pravnih saveta kada nasilje u porodici je identifikovano kao problem.

Učesnici su pozitivno ocenili obuku od koje su imali koristi kako sa profesionalne tačke gledišta tako i iz dobrog iskustva trenera.

Obuka je organizovana u okviru specifičnog cilja projekta EUKOJUST za jačanje pristupa pravdi za sve građane Kosova, posebno u oblasti nasilja u porodici i ranjivih ili marginalizovanih grupa.

Projekat EUKOJUST je do sada obučio preko 260 pravnika u četiri regiona Kosova, dok je poslednja obuka održana u okviru kampanje „16 dana aktivizma“ protiv rodno zasnovanog nasilja.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet