EUKOJUST podržava Kancelariju Premijera u stvaranju strukturisanijeg pristupa usklađivanju zakona

EUKOJUST podržava Kancelariju Premijera i druge relevantne aktere u stvaranju strukturisanijeg pristupa usklađivanju zakona, tj. nakon Nacionalnog programa za implementaciju SSP-a, da na sveobuhvatan način oceni usklađenost nacionalnog prava sa pravnim tekovinama EU, u odnosu na oblasti identifikovane u tom Programu. Ovo je novi pristup i zahteva smernice i izgradnju kapaciteta.

Ovaj vodič i njegova metodologija navedeni su u Priručniku za aproksimaciju, koji je ažurirao EUKOJUST i gde je uvođenje tematskog pristupa u pravnu aproksimaciju pravnoj tekovini EU od suštinskog značaja. Imajući u vidu značaj Priručnika za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira u smislu približavanja EU, EUKOJUST je u saradnji sa Pravna Kancelarija u Kancelariju Premijera  organizovao dvodnevnu radionicu, 29. i 30. marta 2022. godine u Peći, na kojoj je predstavljen prvi nacrt. Nacrt Priručnika, ažuriran i razrađen od strane EUKOJUST-a, razmatran je i usaglašen sa relevantnim akterima, kao što su Pravna Kancelarija u Kancelariju Premijera, Ministarstvo Pravde i Skupština.

Stručnjaci EUKOJUST-a su tokom radionice objasnili razliku između tematskog i ad hoc pristupa, upotrebu terminologije koja dosledno pravi razliku između sveobuhvatnog koncepta približavanja, uključujući usklađivanje nacionalnog prava sa pravnim aktom EU koji je direktno primenjiv s jedne strane i transpoziciju direktiva s druge strane. Različiti zahtevi za aproksimaciju za direktno primenjive pravne akte i direktive EU sugeriraju drugačiji analitički fokus za tabele usklađenosti (TU) za direktno primenjive direktive i akte EU, predlažući standarde za citiranje zakona EU, pružajući detaljne smernice za obradu TU-a i ažuriranja (nova sudska praksa, nedostajuća diferencijacija…).

Bilo je evidentno da su predstavnici korisnika svesni procesa i izazova u usklađivanju zakona. Shvaćena je razlika između tematskog i ad hoc pristupa i priznate prednosti tematskog pristupa, iako zahteva intenzivniji rad. Takođe, prepoznate su prednosti drugačijeg pristupa usklađivanju direktno primenjivog zakonodavstva i direktiva EU, koje je potrebno transponovati. Međutim, učesnici su naglasili da će biti potrebna sveobuhvatna obuka kako bi se ove novine upoznale sa zakonima u svim resornim ministarstvima i organima uprave koji se bave usklađivanjem zakona.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet