Jačanje relevantnih organizacionih struktura Ministarstva pravde za jačanje slobodnih advokatskih profesija

Preliminarni nalazi i procena administrativnih nedostataka u trenutnom funkcionisanju Odeljenja za slobodna pravna zanimanja (MP) Ministarstva pravde Kosova (MP) i Odeljenja MP za nadgledanje zakonitosti rada FLP-a predstavljeni su i diskutovano je o njima na okruglom stolu održanom u utorak , 7. decembra 2021. Okrugli sto je organizovao projekat EUKOJUST u saradnji sa Odeljenjem za slobodna pravna zanimanja Ministarstva pravde.

Okrugli sto je pružio priliku za otvorenu diskusiju i konsultacije o pravnom okviru, nadležnostima, radu i administrativnim kapacitetima Odeljenja za slobodna pravna zanimanja MP-a i Odeljenja za nadzor zakonitosti rada FLP-ova sa ciljem donošenja zajedničkih zaključaka o napretku.

Preliminarne nalaze zajedno sa preporukama pripremila je i predstavila viši kratkoročni ekspert gđa Pepa Laleva na osnovu detaljnog pregleda trenutne situacije, uključujući analizu kosovskog zakonodavstva i prakse, organizacionih struktura i relevantnih evropskih standarda.

„Cilj ove projektne aktivnosti je podrška MP-u u jačanju Odeljenja za FLP, s obzirom na ulogu ovog odeljenja za efikasno i kvalitetno pružanje usluga slobodnih pravnih profesija: notari, privatni izvršitelji, medijatori, stečajni upravnici i advokati.“, rekao je vođa tima EUKOJUST, Volkmar Theobald.

On je istakao poseban značaj ovoga u svetlu uloge FLP-a kao dela sektora pravde za povećanje efikasnosti pravosuđa i za jačanje vladavine prava na Kosovu.

Strukturni dugoročni stručnjak EUKOJUST-a Kristian Turkalj istakao je da je u interesu svih aktera u sektoru pravosuđa da u Ministarstvu pravde imaju kompetentne i stručne službenike koji su dobro upoznati sa zakonima koji regulišu određene aspekte funkcionisanja sektora pravde.

“S tim u vezi, naglašena je potreba daljeg jačanja Odeljenja za slobodne pravne profesije, što bi trebalo da proširi delokrug nadležnosti, uz kadrovsko jačanje samog Odeljenja”, rekao je Turkalj.

O nalazima izveštaja otvoreno su razgovarali evropski eksperti, vođa tima iz Kancelarije EU (KEU) na Kosovu, Nikola Skaramuzo (Nicola Scaramuzzo) predstavnik Kabineta ministra pravde, brojni zvaničnici MP-a, predsednici i drugi predstavnici advokatske komore, Notarska komora i Komora medijatora Kosova. Glavni rezultati diskusija će biti analizirani, razmatrani i uključeni od strane projekta u završni izveštaj, odnosno o nalazima i preporukama za efikasnije funkcionisanje Odeljenja FLP-a i Odeljenja MP-a za nadzor zakonitosti rada FLP-ova.

Aktivno učešće predstavnika iz sektora pravde, sektora javne uprave, Kancelarije EU i EUKOJUST je garancija direktnog uticaja rezultata okruglog stola s obzirom na evropsku perspektivu Kosova i potrebe za pružanje usluga orijentisano na građane.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet