SMIL-i – një mjet efektiv që përdoret gjerësisht nga prokuroritë në Kosovë

Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL) tani zbatohet dhe përdoret në të gjithë sistemin prokurorial të Kosovës. Pas një faze fillestare pilotimi, aktualisht SMIL-i është një mjet kritik që përdoret nga prokurorët dhe administrata në kryerjen e veprimtarisë së tyre gjyqësore. Ky është një hap i rëndësishëm përpara në modernizimin dhe digjitalizimin e veprimtarisë prokuroriale dhe gjyqësore të Kosovës.

Megjithatë, si me çdo sistem të ri të zbatuar, praktika është gjithmonë më e ndërlikuar sesa mendohej fillimisht. Prandaj, më 17 dhe 18 nëntor 2022, projekti EUKOJUST organizoi një punëtori me përdoruesit kryesorë dhe menaxhmentin e lartë të sistemit prokurorial në Kosovë, duke iu ofruar praktikuesve një platformë për diskutimin e gjetjeve, për identifikimin e sfidave dhe për të gjetjen e zgjidhjeve. Në të njëjtën kohë, u inkurajua komunikimi i brendshëm horizontal ndërmjet prokurorive, duke ditur që zgjidhjet janë pikërisht aty; ato thjesht duhet të identifikohen dhe të ndahen me kolegët.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet