Avancimi i kornizës rregullative për administrim më të mirë të gjykatave

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe udhëheqësit e Sekretariatit të Këshillit po ndjekin një punëtori intensive treditore të organizuar nga EUKOJUST-i për të ndryshuar dhe avancuar më tej kornizën rregullative që ka të bëjë me administrimin më të mirë të KGJK-së dhe gjykatave në Kosovë.

Këtu përfshihet përdorimi i Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve, administrata e KGJK-së dhe gjykatave, funksionimi i Sekretariatit të KGJK-së dhe Njësisë së Inspektoratit Gjyqësor, statusi, të drejtat, detyrimet, vlerësimi i performancës, procedura disiplinore, dhe përfundimi i punësimit të bashkëpunëtorëve profesionalë si dhe për pasuritë jofinanciare dhe transferimin e gjyqtarëve.  

Përveç kësaj, me mbështetjen e ekspertizës së EUKOJUST-it, KGJK-ja po e konceptualizon bazën rregullative për zbatimin e E-pagesave në gjykata dhe duke e prezantuar konceptin për hartimin e një plani strategjik të detajuar dhe planit të veprimit për sistematizimin, automatizimin dhe digjitalizimin e arkivave gjyqësore.

Kryesuesi Albert Zogaj e hapi punëtorinë dhe në emër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës e falënderoi projektin EUKOJUST për mbështetjen e vazhdueshme ndaj sistemit gjyqësor të Kosovës që synon avancimin e sistemit gjyqësor dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. 

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet