EUKOJUST e mbështetë Zyren e Kryeministrit në krijimin e një qasjeje më të strukturuar për përafrimin ligjor

EUKOJUST është duke e mbështetur Zyrën Ligjore të Zyres së Kryeministrit dhe akterët tjerë relevantë në krijimin e një qasjeje më të strukturuar për përafrimin ligjor, d.m.th. në vijim të Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së, për të vlerësuar përputhshmërinë e ligjit kombëtar me acquis të BE-së në mënyrë gjithëpërfshirëse, në lidhje me fushat e identifikuara në atë Program.

Kjo përbën një qasje të re dhe kërkon udhëzime dhe ngritje kapacitetesh. Ky udhëzues dhe metodologjia e tij përcaktohen në Manualin e Përafrimit, i cili u përditësua nga EUKOJUST dhe ku futja e qasjes tematike së para-shqyrtimit për Përafrimin Ligjor me Acquis të BE-së është thelbësore. Marrë parasysh rëndësinë e Manualit për përmirësimin e kornizës ligjore dhe institucionale për sa i përket përafrimit me BE-në, EUKOJUST në bashkëpunim me Zyrën ligjore të Zyrës së Kryeministrit organizoi një punëtori dyditore, më 29 dhe 30 mars 2022 në Pejë ku u hartua drafti i parë i Manualit, të përditësuar dhe përpunuar nga EUKOJUST, u diskutua dhe u dakordua me akterët relevantë, si Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit, Ministria e Drejtësisë dhe Kuvendi.

Gjatë punëtorisë, ekspertët e EUKOJUST shpjeguan ndryshimin midis qasjes tematike dhe asaj ad hoc, përdorimit të terminologjisë në mënyrë konsistente duke bërë dallimin midis konceptit gjithëpërfshirës të përafrimit, duke përfshirë harmonizimin e ligjit kombëtar me aktin ligjor të BE-së drejtpërdrejt të zbatueshëm nga njëra anë dhe transpozimin e direktivës në anën tjetër. Kërkesat e ndryshme të përafrimit për aktet dhe direktivat ligjore të BE-së drejtpërdrejtë të zbatueshme, sugjerojnë një fokus të ndryshëm analitik për Tabelat e Përputhshmërisë (TeP) për direktivat dhe për aktet drejtpërdrejtë të zbatueshme të BE-së, sugjerojnë standarde për citimet e ligjit të BE-së, duke ofruar udhëzim të detajuar në përpunimin e TeP dhe përditësime (praktika e re gjyqësore, diferencimi i munguar…). Ishte evidente se përfaqësuesit e përfituesve janë të vetëdijshëm për procesin dhe sfidat në përafrimin ligjor.

U kuptua dallimi midis qasjes tematike dhe asaj ad hoc dhe u pranuan përfitimet e qasjes tematike, edhe pse kjo qasje kërkon punë më intensive. Gjithashtu, u njohën përparësitë e një qasjeje të ndryshme për harmonizimin e legjislacionit dhe direktivave të BE-së të zbatueshme drejtpërdrejtë, të cilat duhet të transpozohen. Megjithatë, pjesëmarrësit theksuan se do të nevojiten trajnime gjithëpërfshirëse që këto risi tu prezantohen hartuesve ligjorë në të gjitha ministritë e linjës dhe organet administrative të përfshira në përafrimin ligjor.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet