Standardizimi i statusit të nëpunësve civilë në gjyqësor

Hartimi i koncept dokumentit për nëpunësit civilë të personelit administrativ të gjykatave dhe prokurorive ka hyrë në një fazë të rëndësishme. Gjatë një punëtorie dyditore të mbajtur në Pejë, përfaqësuesit e institucioneve përkatëse të sistemit gjyqësor të ndihmuar nga ekspertë të projektit EUKOJUST, të financuar nga BE-ja për reformën në drejtësi, dhanë një kontribut të çmuar në avancimin e punës për koncept dokumentin.

Pas një sesioni hyrës nga kryesuesi i Grupit Punues, Ruzhdi Osmani, dhe zëvendës kryesuesit, Shkëlzen Maliqi dhe Valdrin Krasniqi, si dhe Cristian Nicoara, zëvendës drejtues i ekipit të EUKOJUST, pjesëmarrësit u angazhuan në një debat thelbësor mbi koncept dokumentin, duke përfshirë Përkufizimin e problemit – diskutimin e analizave dhe të dhënave të mbledhura nga grupi punues; Diskutimi i kornizës ekzistuese ligjore – duke përfshirë dokumentet përkatëse të politikave, ligjet dhe aktet nënligjore; Diskutimi dhe hartimi i pjesës për shkaqet dhe pasojat e problemeve të identifikuara dhe përfshirja e palëve të interesuara; dhe Finalizimi i tabelës me kornizën ekzistuese ligjore dhe të politikave – të cilat analizuan institucionet dhe përgjegjësitë e tyre mbi çështjet e politikave.

Në kuadër të këtij aktiviteti Projekti EUKOJUST synon të ndihmojë institucionet vendore të përmirësojnë aftësitë menaxheriale të gjyqësorit, duke përfshirë administrimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjykatave dhe prokurorive. Kështu, ky aktivitet nuk mbulon vetëm gjyqtarët dhe prokurorët, por në mënyrë të barabartë stafin që ofron mbështetje administrative, me fjalë të tjera, stafin që punon në procesin e dhënies së drejtësisë.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet