Hartimi i Koncept Dokumentit për realizimin e të drejtave civile është në proces

Sot në Pejë filloi një punëtori dyditore që për fokus ka Koncept Dokumentin për realizimin e të drejtave civile, duke përfshirë të drejtën për gjykim të drejtë brenda një kohe të arsyeshme, dhe është organizuar bashkërisht nga Ministria e Drejtësisë dhe projekti i financuar nga BE-ja EUKOJUST.

Punëtoria synon hartimin e një koncept dokumenti brenda një kohe të arsyeshme, duke bashkuar akterët kryesorë në institucionet e sundimit të ligjit dhe shoqërinë civile.

Me përbërje të larmishme pjesëmarrësish, përfshirë gjyqtarë, nëpunës civilë, ekspertë dhe anëtarë të shoqërisë civile, qysh në ditën e parë të punëtorisë pati një shkëmbim të frytshëm pikëpamjesh dhe kontributesh për të siguruar punë efektive në hartimin e Koncept Dokumentit.

Aktiviteti është pjesë e objektivit të 4-të të EUKOJUST-it, Qasja në drejtësi, mbështetja për Ministrinë së Drejtësisë në iniciativat legjislative për të drejtat civile, dhe në përputhje me Strategjinë e miratuar të Kosovës për Sundimin e Ligjit dhe Planin e Veprimit.

Strategjia parashikon një ndërhyrje që synon rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të mjeteve juridike përmes përmirësimit të garancive ligjore për mbrojtjen juridike drejt sigurimit të të drejtave themelore në kontestet penale, civile dhe administrative.

Qëllimi është t’u mundësohet qytetarëve të Kosovës të përfitojnë nga e drejta kushtetuese për një gjykim të drejtë brenda një kohe të arsyeshme dhe duke i bërë mjetet juridike të disponueshme dhe efektive në praktikë. Dokumenti do të ofrojë një sërë zgjidhjesh në lidhje me mjetet juridike efektive për rastet ku ka pasur vonesa në procedura gjyqësore.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet