Punëtoria vijuese mbi Acquis të BE-së për procedurn penale

Më 1 dhjetor 2021, EUKOJUST në bashkëpunim të ngushtë me DL-ZKM-në organizoi një seminar mbi Acquis të BE-së për Procedurën Penale. Kjo punëtori ishte vazhdim i një ngjarjeje të organizuar më 29 tetor 2021, ku u prezantua Raporti mbi Acquis të BE-së për të Drejtën Procedurale Penale, hartuar nga EUKOJUST. Ngjarja e 29 tetorit 2021 shërbeu si fillim i qasjes tematike të shqyrtimit analitik të përafrimit me BE-në. Në të njëjtën kohë, kjo punëtori shërbeu edhe si një ngjarje sensibilizuese dhe çështjet e identifikuara në raport u diskutuan me palët përkatëse të interesit, si gjyqtarët, prokurorët, policia, shërbimin korrektuese, DL-ZKM, MD dhe avokatët mbrojtës. Ngjarja ishte shumë e suksesshme dhe shkaktoi një debat dhe diskutim të gjallë. Për shkak të debatit, jo të gjitha çështjet me rëndësi u diskutuan. Për më tepër, gjatë aktivitetit por edhe pas ngjarjes, pjesëmarrësit shprehën në formë të shkruar, interesin e tyre për të organizuar më shumë evente të këtij lloji. Nisur nga kjo, EUKOJUST dhe DL-ZKM organizuan një ngjarje vijuese më 1 dhjetor 2021 për të trajtuar çështjet e mbetura nga raporti dhe për të vazhduar me rritjen e ndërgjegjësimit të palëve të interesuara.

Impakti jonë

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet