Punëtori për Projekt-Udhëzimin Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike dhe rishikimin e Projektligjit për Aktet Juridike

21-22 shtator 2021
Hotel Sirius

Gjatë katër muajve të fundit Projekti EUKOJUST ka punuar me Zyrën Ligjore të Zyrës së Kryeministrit (ZL-ZKM) në rishikimin e rregullave ekzistuese për standardet e hartimit të akteve legjislative në Kosovë. Pas një analize të detajuar që projekti EUKOJUST i ka bërë Udhëzimit Administrativ për Standardet e Hartimit të Akteve Normative, EOKUJUST i ka ofruar ZL-ZKM-së një projekt-udhëzim të ri me qëllim të përafrimit të tij me Projektligjin për Aktet Juridike. Ky i fundit ka marrë opinion pozitiv nga Komisioni i Venecias dhe ka për qëllim që për herë të parë në Kosovë ta rregullojë hierarkinë e akteve juridike, llojin e akteve juridike, çështjet e delegimit sa i përket akteve nënligjore, konsolidimin dhe korrigjimin e legjislacionit dhe parimet kryesore të hartimit të akteve juridike. Projekt-udhëzimi na njofton me disa risi siç janë rregullat kryesore për llojet e akteve që kërkojnë ndryshimin e legjislacionit, rregullat për hartimin e opinioneve ligjore, rregullat për delegim sa i përket akteve nënligjore, rregullat për përafrim me acquis të BE-së, rregullat për citimet dhe referencat e legjislacionit tjetër, rregullat për konsolidimin e legjislacionit, etj. Projekt-udhëzimi është konceptualizuar si një udhëzim që do të shoqërohet me një Doracak për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike i cili përmban rregulla më të hollësishme dhe shembuj konkretë për të gjitha temat që i mbulon udhëzimi administrativ.

Duke marrë parasysh rëndësinë e këtyre dy akteve legjislative, projekti EUKOJUST dhe ZL-ZKM-ja organizuan një punëtori dyditore për të punuar intensivisht në përfundimin e tyre. Kjo është punëtoria e parë e serisë së atyre që janë planifikuar të organizohen e ku qëllimi përfundimtar është reformimi i standardeve të hartimit të legjislacionit, krijimi i metodologjisë për konsolidimin e legjislacionit dhe inicimi i procesit të pastrimit të legjislacionit në Kosovë.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet