EUKOJUST kontribuon në përmirësimin e përkthimit dhe interpretimit në sistemin e drejtësisë

Përdorimi i saktë i gjuhëve zyrtare në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial të Kosovës ka një rëndësi tepër të madhe për garantimin e standardeve ndërkombëtare për gjykim të drejtë dhe qasje në drejtësi për të gjithë.

Me mbështetjen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK-së) dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK-së), projekti EUKOJUST ka vlerësuar cilësinë dhe efikasitetin e përthimeve në gjuhët e komunitetit jo-shumicë në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial.  

Sot, para akterëve dhe përfituesve kryesorë, u prezantuan gjetjet kryesore që dalin nga raporti. Pjesëmarrësit në konferencë diskutuan për mënyrën se si të përmirësohet mbështetja që i ofrohet KGJK-së dhe KPK-së nga akterët ndërkombëtarë në aspektin e ngritjes së kapaciteteve të interpretëve dhe përkthyesve. Bashkë me Akademinë e Drejtësisë dhe Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës u diskutua edhe për strategjitë në plan afat shkurtër dhe afatmesëm.

Në raportin e hartuar nga ekspertja për Qasjen në Drejtësi në projektin EUKOJUST, Alina Matache, jepen rekomandime që të ndryshohet rregullorja ekzistuese për certifikimin e përkthyesve dhe interpretëve ose mundësisht të hartohet një rregullore e re ku do të parashihen norma dhe standarde që do ta përmirësonin cilësinë e këtyre shërbimeve.

p4

Elina Doee

Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. StetLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet